fbpx

GENESIS

Gen. 1 2 TG 43:6
Gen. 1 SR2: 224
Gen. 1:2 TN9: 8
Gen. 1:2,3 ABN3: 8
Gen. 1:5 TN3: 22
Gen. 1:5 ABN2: 64
Gen. 1:5 ABN3: 8
Gen. 1:6-8 TN9: 22
Gen. 1:7,8 TN9: 22
Gen. 1:8] TN9: 72
Gen. 1:10 TN9: 29
Gen. 1:14) TN10: 30
Gen. 1:14)  ABN3: 10
Gen. 1:14-19) TN10: 32
Gen. 1:16 TN9: 26
Gen. 1:16 SR2: 75
Gen. 1:18) ABN3: 8
Gen. 1:26  TN15: 40,41
Gen. 1:26  2 TG 45:11
Gen. 1:26  ABN1: 40
Gen. 1:26) SR2: 205
Gen. 1:28 TN15: 41
Gen. 1:28)  SR 168,169
Gen. 1:28) SR2: 206
Gen. 1:29 ABN5: 78,79
Gen. 1:29 EW: 7
Gen. 1:29  EW: 22
Gen. 1:31  2 TG 32:15
Gen. 1:31  ABN2: 65
Gen. 2:1-3  2 TG 10:23
Gen. 2:1-3 FB: 5
Gen. 2:1-3 SR2: 128
Gen. 2:2) TN10: 32
Gen. 2:2  ABN5: 46
Gen. 2:2) JL3: 2
Gen. 2:2,3) SR2: 143
Gen. 2:5) TN9: 22
Gen. 2:7  2 TG 32:12
Gen. 2:7)  EW: 38
Gen. 2:18) SR2: 206
Gen. 2:21-23) SR2: 206
Gen. 3:1-7) TN9: 29
Gen. 3:5  2 TG 28:14
Gen. 3:6-8 2 TG 32:14,15
Gen. 3:15) SR1P: 58
Gen. 3:15)  WHR: 62
Gen. 3:15 SR1: 224
Gen. 3:16) TN12: 83
Gen. 3:16) SR2: 169
Gen. 3:17—- 1 TG 1:3
Gen. 3:17-19  EW: 49
Gen. 3:18 1 TG 1:3
Gen. 3:18)  EW: 23
Gen. 3:19- —1 TG 1:4
Gen. 3:19 1 TG 45:22
Gen. 3:19 EW: 83
Gen. 3:19  SR2: 25
Gen. 3:20) — –SR2: 206
Gen. 4:4) ABN4: 7
Gen. 4:4 SR2: 128
Gen. 4:7) SR2: 257
Gen. 4:10) TN3: 89
Gen. 4:25)  ABN4: 7
Gen. 4:26 – ABN4: 7
Gen. 5:4 SR2: 142
Gen. 5:22) 2 TG 25:4
Gen. 5:24) TN9: 72
Gen. 6:2 ABN4: 7
Gen. 6:2 ABN4: 9
Gen. 6:5-7 ABN4: 9
Gen. 6:7 2 TG 43:6
Gen. 6:7 SR2: 224
Gen. 6:17 ABN4: 9
Gen. 6:22) 2 TG 25:4
Gen. 7:1) SR2: 246
Gen. 7:1-4) ABN1: 41
Gen. 7:1-4 – –SR2: 250
Gen. 7:4,5) SR2: 246
Gen. 7:7) SR2: 246
Gen. 7:10-12) SR2: 246
Gen. 7:11) SR2: 247
Gen. 7:11 SR2: 250
Gen. 7:11,12 SR2: 250
Gen. 7:13) SR2: 254
Gen. 7:16) SR2: 254
Gen. 7:17) SR2: 246
Gen. 7:23 TN5: 42
Gen. 7:24) SR2: 246
Gen. 8:3)  SR2: 246,247
Gen. 8:3 SR2: 248
Gen. 8:3,4 SR2: 250
Gen. 8:4) SR2: 248
Gen. 8:5) SR2: 248
Gen. 8:5-13)  SR2: 246,247
Gen. 8:13) SR2: 248
Gen. 8:13 SR2: 250
Gen. 8:14) SR2: 248
Gen. 8:14 SR2: 250
Gen. 8:15,16)  SR2: 246,247
Gen. 8:20)  TN15: 53
Gen. 8:21  TN9: 10
Gen. 8:22 TN9: 10
Gen. 9:1) SR2: 207
Gen. 9:3 ABN5: 79
Gen. 9:11  TN15: 42
Gen. 9:11) SR2: 207
Gen. 9:12,13  TN15: 30
Gen. 9:12,13) SR2: 194
Gen. 9:12-17 TN9: 10,11
Gen. 9:3  1 TG 39:10
Gen. 9:13)  SR2: 207
Gen. 9:15  TN15: 30
Gen. 10:1-8  SR2: 33
Gen. 10:8-10  SR2: 33
Gen. 11:1) TN11: 4
Gen. 11:1-9)  ABN1: 42
Gen. 11:2  SR2: 33
Gen. 11:3,4) SR2: 207
Gen. 11:7-9)  ABN1: 42
Gen. 11:8,9)  TN15: 43
Gen. 11:8,9)  SR2: 207,208
Gen. 11:9) TN11: 4
Gen. 11:28 EW: 24
Gen. 11:31)  TN15: 45
Gen. 12:1)  TN15: 45
Gen. 12:  ABN2: 20
Gen. 12:1) SR2: 12
Gen. 12:1)  SR2: 299
Gen. 12:3) ABN4: 39
Gen. 12:3 ABN5: 71
Gen. 12:4) ABN2: 5
Gen. 12:4)  SR2: 299
Gen. 12:7 ABN1: 43
Gen. 12:7)  SR2: 299
Gen. 12:8)  TN15: 53
Gen. 13:14-17 2 TG 10:28
Gen. 13:14-17– — FB: 11
Gen. 13:14-18)  SR2: 299
Gen. 15:6 SR1: 35
Gen. 15:12,13) – SR2: 12
Gen. 15:13  SR1P: 66
Gen. 15:13  SR1: 108
Gen. 15:13  SR1: 114
Gen. 15:13-16)  TN8: 103
Gen. 15:17 SR1: 98
Gen. 16:7) SR2: 12
Gen. 16:9) SR2: 12
Gen. 17:1-6)  SR2: 12
Gen. 17:9,10)  SR2: 299
Gen. 17:17) 1 TG 39:4
Gen. 17:23)  SR2: 299
Gen. 18:1-22)  SR2: 12
Gen. 18:2) ABN1: 41
Gen. 18:2 ABN1: 43
Gen. 18:10 ABN1: 43
Gen. 18:16-19 2 TG 40:27
Gen. 18:19 2 TG 45:12
Gen. 18:23-33 MSDSDA: 8
Gen. 19:1) TN8: 100
Gen. 19:15-17) 2 TG 45:18
Gen. 19:16)  TN8: 101
Gen. 19:24,25)  TN8: 101
Gen. 21:12)  SR2: 299
Gen. 21:14)  SR2: 299
Gen. 22:1-3)  SR2: 299,300
Gen. 22:1-13) 2 TG 45:14
Gen. 22:9-12)  SR2: 299,300
Gen. 22:15-18)  SR2: 299,300
Gen. 23  2 TG 43:6
Gen. 23  SR2: 224
Gen. 24  2 TG 43:6
Gen. 24  SR2: 224
Gen. 25:21-26 SR1P: 25
Gen. 25:21-26 SR1: 52
Gen. 25:23 SR1P: 25
Gen. 25:29-34- – SR1: 58
Gen. 25:30  SR1: 156
Gen. 26:4) SR2: 300
Gen. 26:5 SR1: 35
Gen. 26:5)  SR2: 300
Gen. 26:25)  TN15: 53
Gen. 27:22,23  SR1: 55
Gen. 28:12) ABN1: 41
Gen. 28:12 SR1P: 33
Gen. 28:12  SR1: 61
Gen. 28:12) SR2: 12
Gen. 28:12)  SR2: 266
Gen. 28:13 SR1: 61
Gen. 28:17) – SR2: 266
Gen. 31:13 2 TG 35:26
Gen. 31:38 2 TG 35:25
Gen. 32:1) 2 TG 10:30
Gen. 32:1)  FB: 13
Gen. 32:1,2) SR2: 12
Gen. 32:24) 2 TG 10:30
Gen. 32:24)  FB: 13
Gen. 32:24 SR1P: 36
Gen. 32:24-29  SR1: 62
Gen. 32:28)  FB: 13
Gen. 32:28) 2 TG 10:30
Gen. 35:14)  TN15: 53
Gen. 37:2-11) SR1P: 37
Gen. 37:9 TN9: 26
Gen. 37:9,10 TN5: 51
Gen. 37:10) ABN1: 44
Gen. 39:7-20) 2 TG 45:15
Gen. 39:9) ABN3: 90
Gen. 40:8-12) ABN1: 45
Gen. 41:1-49  SR1P: 39,40
Gen. 41:1-49 SR1: 66,67
Gen. 41:17-20 SR1: 19,20
Gen. 41:21 SR1: 20
Gen. 41:22-24  SR1: 20
Gen. 41:25-38) ABN1: 45
Gen. 41:28-36  SR2: 12
Gen. 41:38-41 MSDSDA: 10
Gen. 41:40-44  SR1: 69
Gen. 41:42,43) TN6: 74
Gen. 41:55,56  SR1: 70
Gen. 41:56 SR1: 18
Gen. 42:6 – SR1: 74
Gen. 45:1 ABN2: 6
Gen. 45:5) ABN1: 44
Gen. 45:5 ABN2: 6
Gen. 45:5 SR1P: 37
Gen. 45:5) SR1: 64
Gen. 45:7 ABN2: 6
Gen. 45:10) SR1P: 44
Gen. 45:10 SR1: 76
Gen. 45:10,11  SR1: 73
Gen. 46:1-3 SR1P: 43
Gen. 46:27 SR1: 73
Gen. 47:3 SR1: 77
Gen. 47:5,6 SR1P: 43
Gen. 47:12 SR1P: 43
Gen. 47:14-25 SR1: 70,71
Gen. 47:20,21  SR1: 72
Gen. 47:22 SR1: 72
Gen. 47:27 SR1P: 43
Gen. 48:17-19)  2 TG 29:8
Gen. 48:19,20 1 TG 48:23
Gen. 49:10 TN8: 43
Gen. 49:10 1 TG 15:6
Gen. 49:10)  1 TG 29:8
Gen. 49:10 ABN3: 78
Gen. 49:22-24 2 TG 40:38
Gen. 49:24 TN6: 35

EXODUS

Ex. 1:8 SR1: 77
Ex. 1:8-13 SR1: 77,78
Ex. 1:8-14 SR1P: 45
Ex. 1:12 SR1: 86
Ex. 1:15 SR1: 86
Ex. 1:15,16 SR1: 86
Ex. 1:15-22  SR1P: 49
Ex. 1:17 SR1: 86
Ex. 1:20 SR1: 87
Ex. 1:22) WHR: 25
Ex. 1:22 SR1: 87
Ex. 2:2,3 SR1: 89
Ex. 2:11-15 SR1: 90
Ex. 2:15 SR1: 93
Ex. 3:1-10) SR2: 12
Ex. 3:2) TN5: 39
Ex. 3:2) TN5: 44
Ex. 3:2) ABN1: 45
Ex. 3:2 ABN1: 45
Ex. 3:4) TN5: 45
Ex. 3:10)  2 TG 45:15
Ex. 3:10 LDSDA: 6
Ex. 3:15,16 LDSDA: 6
Ex.4 LDSDA: 6
Ex. 4:13 SR1: 93
Ex. 4:17 LDSDA: 6
Ex. 4:17 SR1: 244
Ex. 4:20 SR1: 244
Ex. 5:2 TN2: 62
Ex. 5:3 SR1: 12
Ex. 5:6,7. SR1P: 47
Ex. 5:6,7 SR1: 81
Ex. 5:10,11  SR1P: 47
Ex. 5:10,11 SR1: 81
Ex. 7:1 SR2: 290
Ex. 7:1,2 LDSDA: 6
Ex. 7:10-12) 2 TG 46:27
Ex. 11:4,5 SR1: 96
Ex. 11:5 SR1: 6
Ex. 12:1,2 TN10: 30
Ex. 12:1,2 ABN3: 10
Ex. 12:2 TN10: 31
Ex. 12:2) –ABN3: 49
Ex. 12:3) –ABN3: 13
Ex. 12:3 SR2: 20
Ex. 12:3 SR2: 22
Ex. 12:3) SR2: 254
Ex. 12:3-6) TN8: 28
Ex. 12:3-6  ABN3: 12
Ex. 12:3-13 SR1: 97,98
Ex. 12:5,6 ABN2: 81
Ex. 12:6) TN10: 4
Ex. 12:6) TN10: 17
Ex. 12:6) ABN2: 65
Ex. 12:6 ABN3: 16
Ex. 12:6 SR2: 20
Ex. 12:6 SR2: 22
Ex. 12:6) SR2: 23
Ex. 12:6) SR2: 254
Ex. 12:8)  ABN3: 17
Ex. 12:8,9 ABN3: 16
Ex. 12:9) SR2: 23
Ex. 12:11 SR1: 98
Ex. 12:15 SR2: 20
Ex. 12:18-20 ABN3: 12
Ex. 12:19 SR2: 22
Ex. 12:22-27 2 TG 40:36
Ex. 12:26,27 ABN3: 12
Ex. 12:29,30 SR1: 96
Ex. 12:34 SR1: 98
Ex. 12:40 2 TG 43:6
Ex. 12:40 SR1P: 66
Ex. 12:40 SR1: 108
Ex. 12:40 SR1: 114
Ex. 12:40 SR2: 224
Ex. 13:1,2 SR1: 97
Ex. 13:21 TN2: 11
Ex. 13:21,22 SR1:104
Ex. 14:22,23) 2 TG 45:18
Ex. 14:38) -2 TG 45:18
Ex. 15:13 SR1: 157
Ex. 15:14-16 SR1: 157,158
Ex. 16:13 TN10: 17
Ex. 16:13) – ABN2: 65
Ex. 19:1 SR1: 100
Ex. 19:8 TN8: 78
Ex. 19:18) TN5: 39
Ex. 20)  ABN3: 90
Ex. 20:1-3 SR1: 100
Ex. 20:1-17) TN8: 79
Ex. 20:1-17 -2 TG 10:23
Ex. 20:1-17 FB:. 5
Ex. 20:1-17) SR2: 144
Ex. 20:3 SR1: 198
Ex. 20:3-7) ABN3: 91
Ex. 20:3-17 TN13: 23
Ex. 20:3-17) TN14: 45
Ex. 20:3-17) ABN5: 22
Ex. 20:3-17) EW: 9
Ex. 20:5 2 TG 23:5
Ex. 20:5) EW: 9
Ex. 20:5,6) ABN3: 91
Ex. 20:8) TN10: 30
Ex. 20:8-11) TN10: 20
Ex. 20:8-11) TN12: 80
Ex. 20:8-11 TN13: 10
Ex.- 20:8-11 -2 TG 10:23
Ex. 20:8-11) ABN3: .91
Ex. 20:8-11 FB: 5
Ex. 20:8-11) MSDSDA: 3
Ex. 20:8-11) MSDSDA: 4
Ex. 20:9 ABN4: 84
Ex. 20:9 EW: 83
Ex. 20:9-11 2 TG 34:21
Ex. 20:10 TN7: 31
Ex. 20:12 2 TG 40:39
Ex. 20:12) ABN3: 91
Ex. 20:12 EW: 9,10
Ex. 20:12 SR1: 184
Ex. 20:12 SR1: 198
Ex. 20:12) SR2: 144
Ex. 20:13) ABN3: 91
Ex. 20:13) MSDSDA: 4
Ex. 20:14) ABN3: 91
Ex. 20:15) ABN3: 91
Ex. 20:16) ABN3: 91
Ex. 20:17) ABN3: 91
Ex. 20:18,19) SR2: 12
Ex. 23:16) TN3: 54
Ex. 28:30) ABN1: 41
Ex. 29:35) SR2: 216
Ex. 29:37) SR2: 216
Ex. 30:23-25) ABN5: 82
Ex. 30:34) ABN5: 82
Ex. 31:12-17 2 TG 10:23
Ex. 31:12-17 FB: 5
Ex. 31:12-18 2 TG 46:40
Ex. 31:14) ABN5: 46,47
Ex. 31:16,17 TN12: 80
Ex. 31:16,17  TN3: 31,32
Ex. 31:18) TN8: 79
Ex. 31:18 TN13: 23
Ex. 31:18) ABN3: 91
Ex. 31:18)  ABN5: 21
Ex. 31:18) SR2: 12
Ex. 31:18) SR2: 92
Ex. 32:33 TN3: 7
Ex. 34:30-35)  ABN1: 45
Ex. 36:3 LDSDA: 7
Ex. 40:15) ABN2: 82
Ex. 40:35) ABN1: 41

LEVITICUS

Lev. 5:13 SR1:103
Lev. 9:24 SR1: 98
Lev. 11) EW: 9
Lev. 11) EW: 17
Lev. 11) EW: 23
Lev. 11:4 TN7: 31
Lev. 11:7,8) MSDSDA: 5
Lev. 12:2)  SR2: 216
Lev. 13:1) SR2: 216
Lev. 13:4,5) SR2: 216
Lev. 13:9) SR2: 216
Lev. 13:11,12) SR2: 216
Lev. 13:14,15) SR2: 216
Lev. 13:21) SR2: 216
Lev. 15:2) SR2: 290
Lev. 16:2) TN3: 98
Lev. 16:2 TN5: 116
Lev. 16:16) TN3: 98
Lev. 16:17  TN5: 116
Lev. 16:17)  SR2: 215
Lev. 16:19) SR2: 187
Lev. 16:30 TN3: 73
Lev. 16:33 TN3: 73
Lev. 16:33) SR2: 187
Lev. 16:34 TN3: 72,73
Lev. 16:34)  SR2: 187
Lev. 17:11) TN5: 39
Lev. 20:10-14) MSDSDA: 2
Lev. 23 TN3: 77
Lev. 23  SR1: 150
Lev. 23 SR1: 167
Lev. 23:3 TN3: 78
Lev. 23:3 ABN3: 18
Lev. 23:4,5 SR2: 22
Lev. 23:4-8 SR2: 19,20
Lev. 23:5) SR2: 19
Lev. 23:5,6  TN10: 28
Lev. 23:5-8) SR2: 216
Lev. 23:8 SR2: 22
Lev. 23:10,11  TN3: 75,76
Lev. 23:10,11  SR2: 22
Lev. 23:10-14 -ABN3: 12
Lev. 23:11) TN3: 78
Lev. 23:11 ABN3:18
Lev. 23:11) SR2: 20
Lev. 23:14) TN3: 78
Lev. 23:14-17 TN3: 75,76
Lev. 23:15,16 – -ABN3: 12
Lev. 23:15,16 SR2: 22
Lev. 23:16,17 TN3: 77,78
Lev. 23:24) ABN3:18
Lev. 23:27) 2 TG 45:10
Lev. 23:27-29 TN3: 72,73
Lev. 23:27-30)  SR2: 187
Lev. 23:27-32 ABN3:12
Lev. 23:29) 2 TG 45:10
Lev. 23:29 — WHR: 21
Lev. 23:29) –WHR: 23
Lev. 23:29,10) -2SR 218
Lev. 23:32 ABN3: 8
Lev. 23:34-44 ABN3: 12
Lev. 23:39) TN3: 57
Lev. 23:39 TN3: 75,76
Lev. 23:39,40  TN3: 81
Lev. 23:39-42  TN3: 55
Lev. 23:42 TN3: 81
Lev. 25:8 TN3: 55
Lev. 25:8) SR2: 252
Lev. 25:10 TN3: 55
Lev. 27:30 – TG 10:26
Lev. 27:30 FB: 9
Lev. 27:32  2 TG 1:7

NUMBERS

Num. 2) TN13: 34
Num. 2) ABN5: 69
Num. 9-11)  TN8: 28
Num. 9:17 TN2: 11
Num. 11:16,17 LDSDA: 6
Num. 11:24,25 LDSDA: 6
Num. 11:33. ABN5: 79
Num. 11:33)  EW: 25
Num. 12) EW: 9
Num. 13:31-33 ABN2: 57
Num. 14:1-3) 1 TG 5:20
Num. 14:27-32) 1 TG 5:20
Num. 16  SR1: 249
Num. 16:1-3) GCS: 33
Num. 16:2 2 TG 24:24
Num. 16:2,3) ABN1: 51
Num. 16:9-11) 1 TG 5:14
Num. 16:12 LDSDA: 6
Num. 16:25-32 LDSDA: 6
Num. 16:26-33) 1 TG 5:19
Num. 16:28-32 ABN4: 40
Num. 16:29,30 2 TG 29:9
Num. 16:32 2 TG 24:25
Num. 16:32 2 TG 29:9
Num. 16:32) ABN1: 52
Num. 16:32 SR1: 152
Num. 16:32) SR2: 12
Num. 16:35) –ABN1: 52
Num. 16:48  SR1: 150
Num. 16:49) — ABN1: 52
Nu m. 20:11) -TN12: 25
Num. 22) – ABN1: 43
Num. 22:28 ABN1: 43
Num. 22:30) SR2: 12
Num. 23) ABN1: 43
Num. 23:16,17 2 TG 35:6
Num. 23:18,19 2 TG 35:6
Num. 24) ABN1: 43
Num. 24:14  1 TG 27:5,6
Num. 24:17,18 1 TG 27:5,6
Num. 24:17-19 TN6: 47,48
Num. 24:17-24 2 TG 20:20,21
Num. 26:10 SR1: 96
Num. 26:10 SR1: 249
Num. 26:63-65)  1 TG 5:20
Num. 28:16) ABN3:17
Num. 28:17) TN10: 4
Num. 28:17) TN10: 5
Num. 28:17- – ABN3:16
Num. 28:17) -ABN3: 17
Num. 28:17) SR2: 20

DEUTERONOMY

Deut. 2:9 TN8: 100
Deut. 2:19 TN8: 100
Deut. 4:10-14)  2 TG 30:21
Deut. 4:12 ABN3: 93
Deut. 4:13,14)  ABN3: 91
Deut. 4:15-19 – ABN3: 93
Deut. 4:26-31  2 TG 37:16
Deut. 5:11-21 2 TG 37:17,18
Deut. 5:31 2 TG 37:15
Deut. 6:4-9  2 TG 40:37
Deut. 6:5 2 TG 37:18
Deut. 6:8 2 TG 37:18
Deut. 7:6 2 TG 37:18
Deut. 7:12 — 2 TG 37:18
Deut. 7:15  2 TG 37:18
Deut. 10:2) SR2: 267
Deut. 10:12,13  2 TG 37:18,19
Deut. 10:19,20  2 TG 37:18,19
Deut. 11:.13-28 2 TG 38:6,7
Deut. 11:18-21  ABN5: 21
Deut. 11:26-28  2 TG 37:19
Deut. 12:2,3  TN5: 47
Deut. 12:32 . 2 TG 37:19
Deut. 14:3 2 TG 37:19
Deut. 14:22  ABN4: 47
Deut. 16:1-3) ABN2: 81
Deut. 16:16  2 TG 30:20
Deut. 18:10-12  2 TG 37:19
Deut. 18:15  1 TG 15:5
Deut. 21:18-21  2 TG 38:7,8
Deut. 22:5 ABN5: 36
Deut. 22:5-11  2 TG 37:19,20
Deut. 22:22-30) MSDSDA: 2
Deut. 23:3,4 TN8: 104
Deut. 23:3-6 –MSDSDA: 11
Deut. 23:19-23  2 TG 37:20,21
Deut. 24:6 2 TG 37:21
Deut. 24:10-15  2 TG 37:21
Deut. 25:4 2 TG 37:22
Deut. 25:13-16  2 TG 37:22
Deut. 27:17  2 TG 37:22
Deut. 27:21-  2 TG 37:22
Deut. 27:24 2 TG 37:22
Deut. 27:26 2 TG 37:22
Deut. 28:1-4 2 TG 37:22,23
Deut. 28:1-6  2 TG 40:39
Deut. 28:1-9 TR 77,78
Deut. 28:1-13  ABN4: 65,66
Deut. 28:6  2 TG 37:22,23
Deut. 28:15 TN1: 30
Deut. 28:15-22 2 TG 37:22,23
Deut. 28:27  2 TG 37:22,23
Deut. 28:35  2 TG 37:22,23
Deut. 29:29  2 TG 41:4
Deut. 30:15  1 TG 50:25
Deut. 30:15  2 TG 37:23,24
Deut. 30:19 TN1: 30
Deut. 30:19  1 TG 50:25
Deut. 31:26)  SR2: 267
Deut. 32:1,2  ABN1: 58
Deut. 33:25  EW: 37
Deut. 33:28 TN5: 49

JOSHUA

Josh. 1:2  ABN2:55
Josh. 4:5-7  2 TG 40:36,37
Josh. 5:6)  EW: 25
Josh. 5:11) SR2: 20
Josh. 6:19 TN4: 28
Josh. 7:1 TN4: 28,29
Josh. 7:7-14 TN4: 28,29
Josh. 7:13 TN3: 51
Josh . 7:13) TN4: 30,31
Josh . 7:13 –  SR1: 36
Josh. 7:18 TN4: 29,30
Josh. 7:20,21 TN4: 29,30
Josh . 7:24) TN4: 28
Josh. 7:24,25 TN3: 51
Josh. 7:24,25 TN4: 29,30
Josh. 7:24,25  ABN3: 73
Josh. 7:26)  TN4: 28
Josh. 17)  TN12: 49
Josh. 17)  ABN2: 83

JUDGES

Jud. 4:4,5 TN6: 76
Jud. 4:4,5) SR2: 168
Jud. 5:23 WHR: 61
Jud. 7:13,14 SR1: 118
Jud. 11:16-18) TN8: 103
Jud. 18:9) TN8: 93

RUTH

Ruth 4:13-22- – TN8: 96

1 SAMUEL

1 Sam. 2:5 SR1: 204
1 Sam. 2:18)  2 TG 45:15
1 Sam. 2:27-35 2 TG 40:33,34
1 Sam. 3:13  ABN2: 35
1 Sam. 3:18)  2 TG 45:15
1 Sam. 6:7-15) SR2: 12
1 Sam. 7:6)  2 TG 45:15
1 Sam. 8:5) TN8: 49
1 Sam. 8:7) TN8: 48
1 Sam. 8:7) TN8: 49
1 Sam. 9:9) TN6: 12
1 Sam. 9:9 1 TG 5:18
1 Sam. 9:9)  2 TG 45:8
1 Sam. 9:9 SR1: 139,140
1 Sam. 15:22- – TN1: 46
1 Sam. 15:28)  ABN1: 33
1 Sam. 15:28,29  ABN1: 34
1 Sa m. 17:8-11 TN8: 57
1 Sam. 17:32  TN8: 57,58
1 Sam. 17:40  TN8: 57,58
1 Sam. 17:49-51  TN8: 57,58
1 Sam. 19:5)  2 TG 45:15
1 Sam. 20:5 TN10: 30
1 Sam. 20:18  TN10: 30
1 Sam. 20:24  TN10: 30
1 Sam. 20:27  TN10: 30
1 Sam. 20:34  TN10: 30
1 Sam. 22:2)  TN8: 55
1 Sam. 24:3,4)  TN8: 55
1 Sam. 26:7-12)  TN8: 55
1 Sam. 31:4) TN8: 48
1 Sam. 31:6)  TN8: 55

2 SAMUEL

2 Sam. 2:4)  2 TG 45:15
2 Sam. 24:10-13 1 TG 37:18

1 KINGS

1 Ki. 3:5  2 TG 34:17
1 Ki. 3:10-14)  2 TG 34:17
1 Ki. 3:11-13)  2 TG 45:15
1 Ki. 6:7)  SR2: 259
1 Ki. 11:11,12) TN8: 11
1 Ki. 11:11,12)  ABN2: 73
1 Ki. 11:31 TN4: 15
1 Ki. 11:33 TN4: 15
1 Ki. 12:19) TN8: 11
1 Ki. 12:19,20)  ABN2: 73
1 Ki. 12:20 TN4: 15
1 Ki. 12:21) TN4: 15
1 Ki. 12:21)  ABN2: 73
1 Ki. 12:27) – —TN8: 11
1 Ki. 13)  ABN1: 52
1 Ki. 16:25,26)  1 TG 27:11
1 Ki. 16:29,30)  1 TG 27:11
1 Ki. 16:33)  1 TG 27:11
1 Ki. 17:1  2 TG 29:5
1 Ki. 17:4-6) SR2: 12
1 Ki. 17:12)  2 TG 45:14
1 Ki. 17:15,16)  2 TG 45:14
1 Ki. 18  SR1: 150
1 Ki. 18:21  TN5: 118
1 Ki. 18:40 TN8: 61
1 Ki. 21)  2 TG 45:18

2 KINGS

2 Ki. 2:1)  2 TG 45:15
2 Ki. 2:8)  SR1: 46
2 Ki. 2:9-15)  2 TG 45:15
2 Ki. 2:11) TN9: 72
2 Ki. 2:11)  2 TG 45:15
2 Ki. 6:17) TN1: 37
2 Ki. 6:17 TN5: 93
2 Ki. 6: 17 WHR: 10
2 Ki. 10 2 TG 6:14
2 Ki. 10:10,11)  1 TG 27:11
2 Ki. 10:11 TN4: 16
2 Ki. 10:28 TN4: 16
2 Ki. 10:31,32-  TN4: 16
2 Ki. 11  2 TG 6:14
2 Ki. 17) –  MSDSDA: 13
2 Ki. 17:6) – TN1: 11
2 Ki. 17:6)  TN8: 8
2 Ki. 17:23 TN4: 16
2 Ki.18: 1 TN4: 16
2 Ki. 18:11 2 TG 6:14
2 Ki. 18:13 TN4: 16
2 Ki. 18:17 TN4: 16
2 Ki. 19  TN13: 38
2 Ki. 19:1  TN4: 16,17
2 Ki. 19:4 SR1: 103
2 Ki. 19:15  TN4: 16,17
2 Ki. 19:19,20  TN4: 16,17
2 Ki. 19:35  TN4: 16,17
2 Ki. 19:35  2 TG 6:14
2 Ki. 19:35) 2 TG 21:5
2 Ki. 22:14-16) TN6: 76
2 Ki. 22:14-16) SR2: 168
2 Ki. 25:7— -TN5: 54

1 CHRONICLES

1 Chron. 16:16-18 2 TG 1:8
1 Chron. 16 :35 TN1: 49
1 Chron. 17:11-13 TN8: 62
1 Chron. 22:6-8) TN8: 61

2 CHRONICLES

2 Chron. 2:6 SR1: 166
2 Chron. 4:3 ABN3: 94
2 Chron. 5:8 ABN3: 94
2 Chron. 9:17-19 ABN3: 93
2 Chron. 16:12  EW: 21
2 Chron. 20:15) TN8: 20
2 Chron. 20:19) TN8: 20
2 Chron. 20 :20 TN6: 42
2 Chron. 20 :20  ABN3: 34
2 Chron. 20 :20  ABN3: 40
2 Chron. 20:24-30) TN8: 20
2 Chron. 21:7) SR2: 170, 171
2 Chron. 30:3) TN8: 28
2 Chron. 30:13) TN8: 28
2 Chron. 36) MSDSDA: 13
2 Chron. 36:13-23) ABN2: 8
2 Chron. 36:14 2 TG 24:19,20
2 Chron. 36:14-21)  MSDSDA: 13
2 Chron. 36:15 2 TG 24:19,20
2 Chron. 36:15-20 TN4: 17,18
2 Chron. 36:16)  ABN1: 63
2 Chron. 36:16 TN5: 25
2 Chron. 36:16 2 TG 24:19,20
2 Chron. 36:16,17 TN5: 54
2 Chron. 36:17 TN2: 11
2 Chron. 36:19,20 TN2: 11
2 Chron. 36:19,20 TN5: 54
2 Chron. 36:21 TN5: 54
2 Chron. 36:22,23 TN4: 19

EZRA

Ezra 1:1-4  TN14: 27,28
Ezra 1:2 TN3: 37
Ezra 1:2) SR2: 272
Ezra 1:2,3) SR2: 48
Ezra 1:2-4) ABN3: 48
Ezra 1:2-11 1 TG 50:21,22
Ezra 1:3) SR2: 272
Ezra 1:7,8) SR2: 272
Ezra 1:7-11  TN14: 27,28
Ezra 4:24 1 TG 10:19
Ezra 4:24 1 TG 11:3
Ezra 5:2) SR2: 276
Ezra 6:8) SR2: 48
Ezra 6:10)  SR2: 48,49
Ezra 6:11,12) ABN3: 48
Ezra 6:11-15) SR2: 278
Ezra 6:14 ABN3: 48
Ezra 6:14,15 ABN3: 47,48
Ezra 6:15  TN4: 19
Ezra 6:15)  1 TG 10:20
Ezra 6:15) ABN3: 48
Ezra 6:16-22  TN14: 29
Ezra 6:19-21  1 TG 10:21
Ezra 7  ABN3: 48
Ezra 7) SR2: 191
Ezra 7:21  TN13: 38
Ezra 7:21-26)  ABN3: 48
Ezra 7:21-27)  TN3: 37
Ezra 7:21-27)  TN3: 39
Ezra 7:21-27)  TN3: 40
Ezra 7:27) ABN3: 48
Ezra 8:21  LDSDA: 7
Ezra 8:24-30  LDSDA: 7
Ezra 9:8  SR1: 103

NEHEMIAH

Neh. 1:3  TN15: 88
Neh. 2:5) TN3: 37
Neh. 2:17)  TN3: 37
Neh. 4:17,18) 1 TG 9:13
Neh. 10:28-32 1 TG 10:21, 22
Neh. 11:1 1 TG 6:25
Neh. 11:1 ABN4: 20
ESTHER
Est. 3:12) TN6: 74
Est. 7:9 10) — EW: 10
Est. 7:10) 2 TG 45:18
Est. 8:2) TN6: 74
Est. 8:9  TN13: 38

JOB

Job 1:6 SR1: 50
Job 1:6,7 – —– TN15: 81
Job 1:6,7  SR2: 66
Job 13:15 1 TG 21:4
Job 13:17 2 TG 37:25
Job 18:13) SR2: 95
Job 38:22,23)  TN5: 39
Job 42:10) 2 TG 45:15

PSALMS

Ps. 1:5 TN3: 42
Ps. 4: 5  2 TG 35:10
Ps. 8:1-6  1 TG 50:27
Ps. 17:13  ABN4: 20
Ps. 26:8 TN1: 49
Ps. 31:23 2 TG 16:23
Ps. 32:9 TN2: 67
Ps. 34:3  TN2: 36
Ps. 36:7  TN8: 97
Ps. 45:7)  TN15: 48
Ps. 45:7  SR2: 210
Ps. 46:4,5)  SR2: 298
Ps. 48:1-14 WHR: 35, 36
Ps. 48:2 SR1: 204,205
Ps. 48:2)  SR2: 292
Ps. 50:1 SR1: 224
Ps. 50:1-6  WHR: 35
Ps. 50:1-7  SR1: 223
Ps. 53:1  TN7: 30
Ps. 53:1) SR2: 46
Ps. 55:12-14  TN1: 49
Ps. 56:8  WHR: 20
Ps. 63:7 TN8: 97
Ps. 64:10 ABN5: 74
Ps. 68:12,13  TN2: 47
Ps. 68:31) ABN3: 74
Ps. 69:9 TN1: 49
Ps. 69:28 TN3: 11
Ps. 69:28  TN3: 73
Ps. 69:28  WHR: 20
Ps. 71:17  TN12: 92
Ps. 71:17  2 TG 25:3
Ps. 74:2)  ABN4: 19
Ps. 75:6)  SR2: 292
Ps. 75:6,7  MSDSDA: 14
Ps. 75:6,7) SR2: 47
Ps. 76:10)  ABN1: 43
Ps. 76:10  ABN2: 17
Ps. 78:6 — — SR1: 204
Ps. 78:24) SR1P: 41
Ps. 78:24  SR1: 17
Ps. 78:41) SR2: 15
Ps. 85:9-12 1 TG 36:8
Ps. 87:2-6  ABN3: 78,79
Ps. 87:3)  SR2: 287
Ps. 87:4-6  TN8: 9
Ps. 87:4-6 1 TG 37:12°
Ps. 87:4-6 2 TG 21:7
Ps. 87:6 TN3: 6
Ps. 91:10)  GCS: 28
Ps. 91:15  TN8: 100
Ps. 96:13 1 TG 12:29’
Ps. 96:13 1 TG 35:26
Ps. 97:11)  SR2: 253
Ps. 98 TN8: 109
Ps. 101:7  TN2: 10
Ps. 102:26 TN9: 27
Ps. 103:1-5 TN8: 67,68
Ps. 103:1-5 EW: 99
Ps. 103:20) 1 TG 9:10
Ps. 104:19)  TN10: 30
Ps. 105:8-10  WHR: 17
Ps. 105:8-10)  SR2: 226
Ps. 106:24 SR2: 140
Ps. 106:24-26 ABN1: 55
Ps. 106:28,29)  SR2: 219,220
Ps. 110 TN8: 107, 108
Ps. 110:2) ABN4: 19
Ps. 110:2 — — SR1: 231
Ps. 110:2  SR1: 231
Ps. 112:4 2 TG 36:8
Ps. 115:16 TN9: 21
Ps. 115:17)  SR2: 220.
Ps. 117 TN13: 38
P s. 118:8  TN13: 38
Ps. 118:8 1 TG 46:47
Ps. 118:8)  SR2: 105
Ps. 118:22,23)  SR2: 259
Ps. 119 TN13: 38
Ps. 119:105  TN5: 48
Ps. 119:105  TN15: 69
Ps. 119:105,106)  SR2: 253
Ps. 121:1-8 2 TG 46:46
Ps. 121:4 TN5: 57
Ps. 121:4-8 ABN1: 55
Ps. 122:5)  SR2: 171
Ps. 125:1,2  TN4: 48
Ps. 127:1 2 TG 35:12
Ps. 137:4-7 1 TG 43:22
Ps. 137:5,6 1 TG 42:6
Ps. 138:2 TN2: 36
Ps. 138:2)  SR2: 239
Ps. 139:6  SR1: 231
Ps. 139:7-12  TN15: 31
Ps. 139:7-12 SR1: 231
Ps. 139:7-12)  SR2: 197
Ps. 139:16 TN3: 6
Ps. 139:16  WHR: 20
Ps. 146:3,4 2 TG 10:24
Ps. 146:3,4  FB: 6
Ps. 146:5  EW: 99

PROVERBS

Prov. 6:6  1 TG 1:14
Prov. 6:6-11)  TN13: 50
Prov. 6:7,8  1 TG 1:14
Prov. 8:10 TN2: 69
Prov. 11:9  TN14: 7
Prov. 11:24,25  ABN4: 64,65
Prov. 13:24 ABN4: 86
Prov. 13:25 EW: 41
Prov. 14:12 TN3: 4
Prov. 14:12) TN4: 23
Prov. 14:12  1 TG 2:18
Prov. 17:22 EW: 81
Prov. 18:13 JL1: 7
Prov. 19:18 ABN4: 86
Prov. 19:18 ABN5: 27
Prov. 20 :4 ABN4: 65
Prov. 22:3  2 TG 38:3
Prov :22:6  2 TG 38:3
Prov. 22:6 ABN4: 86
Prov. 22:10  2 TG 38:3
Prov. 22 :15  2 TG 38:3
Prov. 22 :15 ABN4: 86
Prov. 23:1-3 EW: 32
Prov. 23:13,14 ABN4: 86
Prov. 24:16 ABN4: 11
Prov. 28:9) SR2: 90
Prov. 28:9 SR2: 128
Prov. 28:19- — TN13: 50
Prov. 29 :2  TN8: 62
Prov. 29:18) TN2: 5
Prov. 29:18 -2 TG 24:14
Prov. 29:18 ABN1: 71
Prov. 31:10-30 ABN4: 73, 74

ECCLESIASTES

Eccl. 3:1-8- TN13: 14,15
Eccl. 3:14  2 TG 32:13
Eccl. 3:17  1 TG 1:14
Eccl. 3:18-21  2 TG 32:13,14
Eccl. 4:5  1 TG 1:11
Eccl. 5:6  TN3: 9
Eccl. 5:16,17  EW: 37,38
Eccl. 7:2  1 TG 1:12
Eccl. 7:3 1 TG 1:12
Eccl. 8: 6 1 TG 1:14
Eccl. 9:5 TN3: 89
Eccl. 9:5 TN7: 32
Eccl. 9:5) ABN3: 6
Eccl. 9:5,6 2 TG 4:12,13
Eccl. 9:5,6 2 TG 10:24
Eccl. 9:5,6 2 TG 32:13
Eccl. 9:5,6 FB: 6
Eccl. 9:5,6 JL2: 1
Eccl. 9:10 ABN1: 69
Eccl. 9:11 ABN4: 59
Eccl. 10:17 EW: 41
Eccl. 10:18 1 TG 1:13
Eccl. 12:13 TN12: 92
Eccl. 12:13) SR2: 145
Eccl. 12:13)- -SR2: 162

SONG OF SOLOMON

Song of Sol. 6:10 WHR: 39
Song of Sol. 6:10) SR2: 286

ISAIAH

Isa. 1  1 TG 29:3
Isa. 1:9 SR1: 103
Isa. 1:18 TN1: 49
Isa. 1:18 TN2: 7
Isa. 1:18 SR1: 56
Isa. 1:18,19 1 TG 15:3
Isa. 1:24-26 1 TG 29:6
Isa. 1:27,28 1 TG 29:6,7
Isa. 1:29-31 1 TG 29:7
Isa. 2 1 TG 5:4
Isa. 2 1 TG 6:25
Isa. 2 1 TG 6:33
Isa. 2  1 TG 7:10
Isa. 2 1 TG 8:27
Isa. 2 1 TG 10:25
Isa. 2 1 TG 12:27
Isa. 2  1 TG 29:3
Isa. 2 1 TG 31:5
Isa. 2  ABN1: 25
Isa. 2) ABN2: 48
Isa. 2) ABN2: 75
Isa. 2 SR1: 217
Isa. 2:1 1 TG 5:3
Isa. 2:1 SR1: 133
Isa. 2:1,2 1 TG 15:7
Isa. 2:1-4) 2 TG 10:30
Isa. 2:1-4) FB: 13
Isa. 2:1-4 ABN1: 24
Isa. 2:2) TN10: 20
Isa. 2:2 1 TG 5:4
Isa. 2:2) 1 TG 12:27
Isa. 2:2 1 TG 29:7
Isa. 2:2 ABN4: 22
Isa. 2:2 SR2: 117
Isa. 2:2,3 TN9: 46
Isa. 2:2,3 1 TG 48:28
Isa. 2:2,3 2 TG 46:29,30
Isa. 2:2,3 SR1P: 21
Isa. 2:2-4 TN8: 19
Isa. 2:2-4 TN12: 47
Isa. 2:2-4 1 TG 37:13,14
Isa. 2:2-5- –ABN3: 52
Isa. 2:3) TN5: 44
Isa. 2:3 1 TG 5:4
Isa. 2:3 – 1 TG 12:22
Isa. 2:3 1 TG 40:20
Isa. 2:3 2 TG 42:37
Isa. 2:4 1 TG 5:6
Isa. 2:4 1 TG 37:14
Isa. 2:5 1 TG 5:7
Isa. 2:5 1 TG 29:9
Isa. 2:5— -2 TG 31:8
Isa. 2:6 1 TG 5:9
Isa. 2:6) 1 TG 6:27
Isa. 2:6 1 TG 29:10
Isa. 2:7 1 TG 5:9
Isa. 2:7 1 TG 29:10
Isa. 2:8 1 TG 5:10
Isa. 2:8-10 1 TG 29:10,11
Isa. 2:10 1 TG 5:10
Isa. 2:11 1 TG 5:14
Isa. 2:11 1 TG 29:11
Isa. 2:11 2 TG 28:19
Isa. 2:11 SR1: 173
Isa. 2:11,12) SR2: 105
Isa. 2:12,13 1 TG 5:15
Isa. 2:12-19 1 TG 29:11
Isa. 2:15,16 1 TG 5:15
Isa. 2:17 SR1: 217
Isa. 2:17-20 1 TG 5:15
Isa. 2:19 1 TG 51:12
Isa. 2:20,21 -1 TG 29:12
Isa. 2:21 1 TG 5:16
Isa. 2:22) TN5: 18
Isa. 2:22 TN13: 31
Isa. 2:22 1 TG 5:8
Isa. 2:22 2 TG 24:26,27
Isa. 2:22 2 TG 28:12
Isa. 2:22 2 TG 28:16
Isa. 2:22 1 TG 29:12
Isa. 2:22 2 TG 39:21
Isa. 2:22 2 TG 45:7
Isa. 2:22 UAL: 31
Isa. 2:22) JL5: 12
Isa. 2:22 JL7: 2
Isa. 2:22) SR2: 97
Isa. 2:22) SR2: 105
Isa. 3  1 TG 6:25
Isa. 3 1 TG 6:33
Isa. 3 SR1: 94
Isa. 3:1 1 TG 5:16
Isa. 3:1-3 1 TG 6:38
Isa. 3:1-4 1 TG 5:8
Isa. 3:1-5)  SR2: 106
Isa. 3:2,3) 1 TG 6:27
Isa. 3:2-4 1 TG 5:16
Isa. 3:5 1 TG 5:16,17
Isa. 3:6 1 TG 5:17
Isa. 3:7 1 TG 5:17
Isa. 3:8 1 TG 5:17,18
Isa. 3:9 1 TG 5:19
Isa. 3:10-12 1 TG 5:19,20
Isa. 3:12 1 TG 12:18
Isa. 3:12-15  JL3: 6
Isa. 3:13,14 1 TG 5:21
Isa. 3:13,14 1 TG 30:17
Isa. 3:14 1 TG 6:27
Isa. 3:15 1 TG 5:22
Isa. 3:16 1 TG 6:26
Isa. 3:16  SR1: 34
Isa. 3:16-24 SR1: 194
Isa. 3:16-26)  TN4: 43
Isa. 3:16-26) ABN5: 35
Isa. 3:17 1 TG 6:27
Isa. 3:18-23 1 TG 6:27,28
Isa. 3:24 1 TG 6:31
Isa. 3:25 TN14: 50
Isa. 3:25 1 TG 6:31
Isa. 3:25 SR1: 193
Isa. 3:26 1 TG 6:32
Isa. 4 1 TG 8:27
Isa. 4 1 TG 6:25
Isa. 4 1 TG 6:33
Isa. 4 1 TG 30:17
Isa. 4 SR1: 11
Isa. 4 SR1: 101
Isa. 4:1 TN7: 42
Isa. 4:1 TN7: 43
Isa. 4:1 TN7: 44
Isa. 4:1 1 TG 6:33
Isa. 4:1 1 TG 30:17
Isa. 4:1) SR2: 98
Isa. 4:2 1 TG 6:37
Isa. 4:2 1 TG 30:18
Isa. 4:2) –WHR: 61
Isa. 4:2 SR1: 218
Isa. 4:2) SR2: 166
Isa. 4:2-6 TN4: 41,42
Isa. 4:2-6 1 TG 12:25,26
Isa. 4:2-6 WHR: 53,54
Isa. 4:3 1 TG 6:38
Isa. 4:3 —1 TG 30:19
Isa. 4:3 2 TG 45:21
Isa. 4:3,4 TN8: 25
Isa. 4:3-5) 1 TG 5:7
Isa. 4:3-6 TN8: 74
Isa. 4:3-6 – -TN14: 49,50
Isa. 4:3-6 ABN1: 92
Isa. 4:3-6 SR1P: 54,55
Isa. 4:4) TN8: 81
Isa. 4:4 SR1: 21
Isa. 4:4-6 1 TG 6:38
Isa. 4:4-6 1 TG 30:20
Isa. 4:5,6 TN8: 25,26
Isa. 4:5,6) GCS: 2E
Isa. 4:6 2 TG 45:21
Isa. 5 1 TG 48:20
Isa. 5) SR2: 226
Isa. 5:7) TN6: 33
Isa. 5:7) TN12: 40
Isa. 5:7 TN15: 84,85
Isa. 5:7) ABN2: 46
Isa. 5:7) 2 TG 9:4
Isa. 5:7) 2 TG 18:16
Isa. 5:12,13 SR1: 107
Isa. 6 ABN2: 24
Isa. 6:1) TN1: 8
Isa. 6:1) TN6: 57
Isa. 6:1-4 TN1: 7
Isa. 6:4) TN1: 8
Isa. 6:5) TN14: 42
Isa. 6:5 ABN2: 35
Isa. 6:8 WHR: 66
Isa. 6:8 WHR: 71
Isa. 6:8-10  1 TG 27:8,9
Isa. 6:9,10 2 TG 11:10
Isa. 7) TN6: 62
Isa. 7 TN6: 62
Isa. 7 TN14: 37
Isa. 7)  TN14: 39
Isa. 7:1,2) ABN2: 74
Isa. 7:1-8) ABN5: 72
Isa. 7:1-16 TN14: 30,31
Isa. 7:2-9) TN14: 32
Isa. 7:7,8) MSDSDA: 5
Isa. 7:8 TN10: 44
Isa. 7:13,14) — -TN14: 32
Isa. 7:14,15 TN6: 27
Isa. 7:14,15 2 TG 19:4
Isa. 7:14,15 2 TG 20:25
Isa. 7:14,15 2 TG 45:3
Isa. 7:15 TN6: 29
Isa. 7:16)  TN14: 32
Isa. 7:18 2 TG 45:4
Isa. 7:2) MSDSDA: 5
Isa. 7:21,22 TN6: 29
Isa. 7:21,22 2 TG 20:24
Isa. 7:21,22 2 TG 45:5
Isa. 7:22 TN6: 29
Isa. 7:22 TN6: 31
Isa. 7:22 TN6: 42
Isa. 7:22  TN14: 47
Isa. 7:22 2 TG 19:4
Isa. 7:23 TN6: 33
Isa. 7:24 TN6: 35
Isa. 7:25 TN4: 9
Isa. 7:25 TN6: 38
Isa. 7:25 TN6: 39
Isa. 7:25) JL6: 7
Isa. 8  TN13: 38’
Isa. 8 TN14: 37
Isa. 8 2 TG 41:18
Isa. 8:1-8 TN14: 31
Isa. 8:4) TN14: 32
Isa. 8:4) ABN5: 72
Isa. 8:4) MSDSDA: 5
Isa. 8:7) TN5: 48
Isa. 8:8-10 2 TG 41:19
Isa. 8:9,10 TN14: 44
Isa. 8:9,10) MSDSDA: 12
Isa. 8:9-14) MSDSDA: 5
Isa. 8:9-14 MSDSDA: 15
Isa. 8:11-22 -TN14: 44,45
Isa. 8:11,12 2 TG 41:20
Isa. 8:13) 1 TG 35:22
Isa. 8:13 -2 TG 41:20
Isa. 8:13-15 1 TG 27:9
Isa. 8:14 2 TG 41:20
Isa. 8:15 2 TG 41:21
Isa. 8:16 2 TG 41:21
Isa. 8:16 SR1: 29
Isa. 8:17 -2 TG 41:22
Isa. 8:18) TN14: 32
Isa. 8:18 2 TG 41:22
Isa. 8:19 2 TG 41:22
Isa. 8:20) — 1 TG 15:14
Isa. 8:20 2 TG 41:22
Isa. 8:20) ABN3: 17
Isa. 8:20 SR1: 234
Isa. 8:20) SR2: 15
Isa. 8:20) SR2: 91
Isa. 8:20 SR2: 128
Isa. 8:20) SR2: 288
Isa. 9:6-8 TN8: 43,44
Isa. 9:16) TN7: 63
Isa. 9:20,21 2 TG 41:21
Isa. 10:5) ANS 19
Isa. 10:27 — TN14: 17
Isa. 11 TN8: 45
Isa. 11 TN9: 10
Isa. 11 ABN1: 25
Isa. 11:1 1 TG 31:3
Isa. 11:1)  2 TG 45:3
Isa. 11:1-5  TN8: 44
Isa. 11:1-5 1 TG 8:24
Isa. 11:1-9  SR1P: 65,66
Isa. 11:2  1 TG 31:3
Isa. 11:2-5  TN8: 46
Isa. 11:3,4 –  1 TG 31:4
Isa. 11:4 TN9: 9
Isa. 11:4) TN9: 13
Isa. 11:4) TN9: 14
Isa. 11:4-9 TN9: 44,45
Isa. 11:6 1 TG 38:26
Isa. 11:6 2 TG 13:4
Isa. 11:6 SR2: 204
Isa. 11:6,7 SR2: 146
Isa. 11:6-9 TN8: 65
Isa. 11:6-9) 1 TG 24:12
Isa. 11:6-9 2 TG 31:4,5
Isa. 11:6-9 ABN5: 80
Isa. 11:6-9 EW: 26
Isa. 11:6-9) SR2: 152
Isa. 11:10 TN9: 45
Isa. 11:10 1 TG 31:5
Isa. 11:10 2 TG 31:5
Isa. 11:10,11 TN8: 65,66
Isa. 11:10-12  1 TG 16:29
Isa. 11:10-16  SR1P: 53,54
Isa. 11:11)  1 TG 9:11
Isa. 11:11) 1 TG 35:21
Isa. 11:11) 2 TG 35:4
Isa. 11:11 2 TG 46:37,38
Isa. 11:11) ABN1: 25
Isa. 11:11) LDSDA: 4
Isa. 11:11 SR1P: 38
Isa. 11:11 SR1P: 69
Isa. 11:11) GCS: 36
Isa. 11:11 l SR 103
Isa. 11:11 SR1: 111
Isa. 11:11) SR1: 113
Isa. 11:11 SR1: 197
Isa. 11:11,12 TN8: 10
Isa. 11:11,12 TN9: 40
Isa. 11:11,12) TN12: 47
Isa. 11:11,12 1 TG 28:16
Isa. 11:11,12 1 TG 31:5,6
Isa. 11:11,12  2 TG 34:25,26
Isa. 11:11,12  2 TG 41:14
Isa. 11:11-14 – 2 TG 31:7
Isa. 11:12 TN10: 45
Isa. 11:12 1 TG 9:11
Isa. 11:12  2 TG 46:42
Isa. 11:12 – SR1: 103
Isa. 11:12-16 ABN1: 24
Isa. 11:13) TN8: 11
Isa. 11:13-15 1 TG 28:17
Isa. 11:13-15  1 TG 31:6
Isa. 11:15  2 TG 31:8
Isa. 11:15,16) TN12: 47
Isa. 11:15,16 SR1: 197
Isa. 11:16 TN4: 41
Isa. 11:16 TN8: 73,74
Isa. 11:16 1 TG 31:8
Isa. 11:16 1 TG 9:11
Isa. 11:16  1 TG 16:29
Isa. 11:16 2 TG 31:8
Isa. 11:16 2 TG 34:26
Isa. 11:16  2 TG 41:14
Isa. 11:16 2 TG 46:37,38
Isa. 11:16 ABN1: 25
Isa. 11:16 ABN3:19
Isa. 11:16  EW: 25
Isa. 11:16 —SR1: 107
Isa. 12:1-3  1 TG 31:9
Isa. 12:4  1 TG 31:9
Isa. 12:5,6  1 TG 31:10
Isa. 12:6) —- SR2: 287
Isa. 13:2-13  TN5: 91-93
Isa. 13:4 TN1: 47
Isa. 13:9-15  1 TG 18:18
Isa. 13:12  1 T.G. 39:11
Isa. 14:12-15  2 TG 28:13
Isa. 14:13  1 TG 22:31
Isa. 14:13 SR1: 184,185
Isa. 14:13  SR1: 204
Isa. 14:13,14) SR2: 144
Isa. 14:14)  SR2: 292
Isa. 14:15 SR1: 185
Isa. 14:15) SR2: 144
Isa. 14:32 — ABN5: 75
Isa. 16: 1 TN8: 95
Isa. 16:1-5 —TN8: 93,94
Isa. 16:2 TN8: 95
Isa. 16:3) TN8: 97
Isa. 16:4  TN8: 96
Isa. 16:5 TN8: 97
Isa. 16:14 SR1: 103
Isa. 19:23-25 –TN14: 16
Isa. 19:24) TN9: 17
Isa. 22:13 SR1P: 88
Isa. 23:8 TN15: 46
Isa. 23:8) SR2: 209
Isa. 24  2 TG 5:5
Isa. 24:1  TN9: 14,15
Isa. 24:1-6) TN15: 25
Isa. 24:2,3) TN9: 15
Isa. 24:2,3 TN9: 15
Isa. 24:4-6  TN9: 14,15
Isa. 24:4-12 TN9: 15
Isa. 24:6  TN9: 18
Isa. 24:6 2 TG 19:4,5
Isa. 24:7-18) TN9: 15
Isa. 24:10-17  2 TG 5:6
Isa. 24:13  TN9: 15,16
Isa. 24:13,14  ABN2: 38
Isa. 24:14) TN5: 113,114
Isa. 24:14 TN9: 16
Isa. 24:14 TN9: 17
Isa. 24:15 TN9: 16
Isa. 24:15) FB: 16
Isa. 24:16 TN4: 46
Isa. 24:16 TN9: 17
Isa. 24:16 FB: 28
Isa. 24:19,20  TN9: 14,15
Isa. 24:22 TN9: 13
Isa. 24:23  2 TG 5:3
Isa. 25  2 TG 5:3
Isa. 25: 1  TN12: 92
Isa. 25:1  2 TG 5:5
Isa. 25:2,3 — — 2 TG 5:5
Isa. 25:3,4  TN8: 97
Isa. 25:6  2 TG 5:3
Isa. 25:7  2 TG 5:4
Isa. 25:7-10  TN8: 67
Isa. 25:8-10  2 TG 5:4
Isa. 25:9)  TN1: 38
Isa. 25:9  1 TG 30:21
Isa. 25:9  WHR: 39
Isa. 25:9)  SR2: 175
Isa. 25:11,12  2 TG 5:4,5
Isa. 26  TG 5:3
Isa. 26:1 2 TG 5:7
Isa. 26:2  2 TG 5:7
Isa. 26:3,4  2 TG 5:7
Isa. 26:3-6  2 TG 35:31
Isa. 26:4  2 TG 35:11
Isa. 26:5-10 —– 2 TG 5:7,8
Isa. 26:9)  1 TG 35:22
Isa. 26:11 2 TG 5:8
Isa. 26:12  2 TG 5:9
Isa. 26:13-16 2 TG 5:9
Isa. 26:17,18  2 TG 5:9
Isa. 26:19 2 TG 5:10
Isa. 26:20  2 TG 5:10
Isa. 26:21  2 TG 5:11
Isa. 27:3,4  ABN4: 27
Isa. 27:12 TN8: 10
Isa. 27:12  1 TG 9:11
Isa. 27:12,13)  1 TG 9:5
Isa. 27:12,13 2 TG 41:14,15
Isa. 27:13  TN14: 25,26
Isa. 28:9 TN14: 37
Isa. 28:13] 2 TG 6:22
Isa. 28:13  ABN2: 82
Isa. 28:13)  SR1: 131
Isa. 28 :13 –  SR1: 131
Isa. 28:13-15) 1 TG 3:10
Isa. 28:13-15) JL7: 7
Isa. 28:16-23  TN8: 42,43
Isa. 28:18) TN6: 71
Isa. 28:21-23)  TN6: 71,72
Isa. 28:22,23 TN3: 84
Isa. 29:8-12 TN6: 72
Isa. 29:9-14  TN4: 53,54
Isa. 29:10) TN6: 12
Isa. 29:18-21 TN4: 61
Isa. 29:23  TN8: 89,90
Isa. 30 :1,2 1 TG 32:14
Isa. 30:1-17)  1 TG 32:14
Isa. 30:3-7 1 TG 32:15
Isa. 30:8 1 TG 32:15
Isa. 30:9,10 1 TG 32:16
Isa. 30 :11 1 TG 32:17
Isa. 30:12,13 1 TG 32:17
Isa. 30:14 1 TG 32:17,18
Isa. 30:15-18 -1 TG 32:18
Isa. 30:18-33 1 TG 32:14
Isa. 30:19  1 TG 32:19
Isa. 30:20 1 TG 32:19
Isa. 30:20  ABN5: 58
Isa. 30:21 -1 TG 32:19
Isa. 30:22 – —1 TG 32:20
Isa. 30:23 –1 TG 32:20
Isa. 30:24 –1 TG 32:20
Isa. 30:25  TN6: 79,80
Isa. 30:25)— – TN8: 60
Isa. 30:25 1 TG 32:20
Isa. 30:26 1 TG 32:21
Isa. 30:27 1 TG 32:21,22
Isa. 30:27,28  TN6: 79,80
Isa. 30:27,28  TN8: 89,90
Isa. 30:27,28  TN15: 55
Isa. 30:27,28 1 TG 38:29
Isa. 30:28 1 TG 32:22
Isa. 30:28)  WHR: 40
Isa. 30:29 1 TG 32:22
Isa. 30:30 1 TG 32:22
Isa. 30:31 1 TG 15:16
Isa. 30:31 1 TG 33:5
Isa. 30 :31 1 TG 33:8
Isa. 30:31  ABN5: 32
Isa. 30:31-33 1 TG 32:23
Isa. 31  1 TG 33:3
Isa. 31 1 TG 33:3
Isa. 31:1-3  ABN5: 74
Isa. 31:1-4 1 TG 33:3
Isa. 31:5,6 1 TG 33:4
Isa. 31:6  ABN1: 73
Isa. 31;6-8 1 TG 24:15
Isa. 31:6-9  TN14: 26
Isa. 31 :6-9 1 TG 15:16
Isa. 31:7 1 TG 24:15
Isa. 31:7 1 TG 33:4
Isa. 31:7—–  ABN1: 73
Isa. 31:7,8)  TN15: 67
Isa. 31:8 ABN5: 32
Isa. 31:8,9 1 TG 33:4
Isa. 31:9  TN15: 65
Isa. 31:9  1 TG 24:16
Isa. 32 :1,2 TN8: 43
Isa. 32:1,2  1 TG 31:10
Isa. 32:1,2 1 TG 35:23
Isa.. 32:1-8 1 TG 33:5
Isa. 32:2 TN2: 10
Isa. 32:2 TN8: 96
Isa. 32 :2) 1 TG 33:5
Isa. 32:2 2 TG 35:10
Isa. 32:7) 1 TG 33:6
Isa. 32:8 TN8: 90
Isa. 32:9-14 1 TG 33:6
Isa. 32:14-20  TN8: 90
Isa. 32:15  1 TG 33:6,7
Isa. 32:16-20 1 TG 33:7
Isa. 32:17-20)-  GCS: 28
Isa. 33) 1 TG 34:10
Isa. 33 1 TG 35:19
Isa. 33 EW: 57
Isa. 33:1 1 TG 34:10
Isa. 33:2 1 TG 34:11
Isa. 33:3 1 TG 34:11
Isa. 33:4 1 TG 34:11
Isa. 33:5 1 TG 34:11
Isa. 33:6 1 TG 34:12
Isa. 33:7 1 TG 34:12
Isa. 33:8 1 TG 34:12
Isa. 33:9 1 TG 34:12
Isa. 33:10 1 TG 34:12
Isa. 33:11 1 TG 34:13
Isa. 33:12 1 TG 34:13
Isa. 33:13 TN9: 65
Isa. 33:13 1 TG 5:12
Isa. 33:13,14 1 TG 34:13
Isa. 33:13-19 TN8: 90,91
Isa. 33:14-16  1 TG 5:11,12
Isa. 33:14-22  TN9: 60
Isa. 33:15-17 1 TG 34:14
Isa. 33:17  TN6: 30
Isa. 33:18 1 TG 34:14
Isa. 33:19 1 TG 34:14
Isa. 33:20 1 TG 34:15
Isa. 33:20,21 SR1P: 74
Isa. 33:20,21  2 TG 46:40,41
Isa. 33:20-24 EW: 58
Isa. 33:21,22 1 TG 34:15
Isa. 33:23 1 TG 34:15
Isa. 33:23,24  WHR: 57
Isa. 33:24 TN8: 67
Isa. 33:24  1 TG 5:11,12
Isa. 33:24  1 TG 34:15,16
Isa. 33:24 1 TG 38:27
Isa. 33:24 2 TG 35:5
Isa. 33:24 2 TG 42:37
Isa. 33:24  2 TG 46:40,41
Isa. 33:24 SR1P: 74
Isa. 34) 1 TG 34:10
Isa. 34 1 TG 35:19
Isa. 34 1 TG 35:23
Isa. 34:1-3 1 TG 35:19
Isa. 34:4 TN9: 27
Isa. 34:4  TN15: 56
Isa. 34:4 1 TG 35:20
Isa. 34:5-11  1 TG 35:20,21
Isa. 34:6 SR1: 99
Isa. 34:8 1 TG 34:10
Isa. 34:12 1 TG 35:21
Isa. 34:13-15 1 TG 35:22
Isa. 34:16 1 TG 15:21
Isa. 34:16 1 TG 35:22
Isa. 34:17 1 TG 35:23
Isa. 35) 1 TG 34:10
Isa. 35 1 TG 35:19
Isa. 35 1 TG 35:23
Isa. 35 1 TG 36:3
Isa. 35 2 TG 10:28
Isa. 35 FB: 11
Isa. 35  EW: 57
Isa. 35:1  1 TG 35:23
Isa. 35:2-4 1 TG 35:24
Isa. 35:3-10 TN8: 91,92
Isa. 35:4-6  2 TG 46:39,40
Isa. 35:5,6 1 TG 35:24
Isa. 35:5-10 EW: 58
Isa. 35:6,7 ABN1: 59
Isa. 35:7  1 TG 35:25
Isa. 35:8 TN9: 70
Isa. 35:8 1 TG 35:25
Isa. 35:8) GCS: 28
Isa. 35:8-10) 1 TG 38:21
Isa. 35:9 1 TG 35:25
Isa. 35:10 — -TN5: 118
Isa. 35:10 1 TG 35:26
Isa. 36  1 TG 36:3
Isa. 37 TN13: 38
Isa. 37  1 TG 36:3
Isa. 37:4 SR1: 103
Isa. 37:31 2 TG 45:17
Isa. 38  1 TG 36:3
Isa. 38:19 —  SR1: 204
Isa. 39  1 TG 36:3
Isa. 40  1 TG 36:3
Isa. 40  2 TG 9:3
Isa. 40 :1,2  1 TG 36:3
Isa. 40 :1,2  2 TG 9:3
Isa. 40:3 –  2 TG 9:4
Isa. 40:3  1 TG 36:3
Isa. 40:3,4) EW: 25
Isa. 40:4 —- 1 TG 36:4
Isa. 40:4 2 TG 9:4
Isa. 40:5 – —- 1 TG 36:4
Isa. 40:5 2 TG 9:5
Isa. 40:6,7 TN5: 42
Isa. 40 :6-8 1 TG 36:4,5
Isa. 40 :6-8  2 TG 9:5
Isa. 40:9 2 TG 9:6
Isa. 40:9-11  1 TG 36:5
Isa. 40:10  TN8: 44
Isa. 40:10  2 TG 9:6
Isa. 40:11  2 TG 9:7
Isa. 40 :12  2 TG 9:7
Isa. 40 :12-20  1 TG 36:6
Isa. 40:13,14  2 TG 9:7
Isa. 40:15-17 2 TG 9:7,8
Isa. 40 :18  2 TG 9:8
Isa. 40:19,20  2 TG 9:8
Isa. 40:21-26  1 TG 36:6,7
Isa. 40 :21-26  2 TG 9:9
Isa. 40:27 –  1 TG 36:7
Isa. 40:27-31  2 TG 9:9,10
Isa. 40:28-31  1 TG 36:7
Isa. 41  2 TG 9:3
Isa. 41:1,2  2 TG 9:10
Isa. 41:2,3  TN8: 60,61
Isa. 41:3-5  2 TG 9:10,11
Isa. 41:4 SR1P: 57
Isa. 41 :4) SR2: 117
Isa. 41:4) — SR2: 201
Isa. 41:6— – 2 TG 9:11
Isa. 41:7-10  2 TG 9:11
Isa. 41:11,12  2 TG 9:12
Isa. 41:13 —- 2 TG 9:12
Isa. 41:14,15  2 TG 9:12
Isa. 41:15)  SR2: 286
Isa. 41:16,17  2 TG 9:13
Isa. 41:17  2 TG 35:7
Isa. 41:18 2 TG 9:13
Isa. 41:19 2 TG 9:13,14
Isa. 41:20-24  2 TG 9:14
Isa. 41:21-23  TN12: 5,6
Isa. 41:21-23 SR1P: 57
Isa. 41:25 TN8: 60,61
Isa. 41:25  2 TG 9:14
Isa. 41:26  2 TG 9:15
Isa. 41:27,28 2 TG 9:15
Isa. 42:5) SR2: 9
Isa. 42:9) SR2: 9
Isa. 42:10 TN5: 45
Isa. 43) ABN1: 71
Isa. 43:25) SR2: 196
Isa. 44:28) TN14: 27
Isa. 44:28) SR2: 272
Isa. 45: 1  1 TG 50:21
Isa. 45:1 SR2: 48
Isa. 45:1-4) TN14: 27
Isa. 45:1-4) SR2: 272
Isa. 45:6 ABN2: 8
Isa. 45:11 TN2: 4
Isa. 45:11) TN12: 6
Isa. 45:18)  TN8: 108
Isa. 45:18 TN9: 21
Isa. 49 1 TG 46:3
Isa. 49:1-3 1 TG 46:3
Isa. 49:1-6 TN8: 85,86
Isa. 49:3)  1 TG 46:4
Isa. 49:4 1 TG 46:4
Isa. 49:5) 1 TG 46:4
Isa. 49:5  1 TG 46:5
Isa. 49:6 1 TG 12:29
Isa. 49:6 1 TG 46:5
Isa. 49:7 1 TG 46:6
Isa. 49:7-14 TN8: 8q,87
Isa. 49:8 1 TG 46:6,7
Isa. 49:9 1 TG 46:7
Isa. 49:10,11  1 TG 46:7
Isa. 49:12  1 TG 46:7
Isa. 49:13  1 TG 46:8
Isa. 49:14  1 TG 46:8
Isa. 49:15  1 TG 46:8
Isa. 49:15 2 TG 35:7
Isa. 49:15-17 TN8: 87,88
Isa. 49:16  1 TG 46:8
Isa. 49:17 1 TG 46:8,9
Isa. 49:18,19  1 TG 46:9
Isa. 49:18-26 TN8: 88,89
Isa. 49:20 1 TG 46:9
Isa. 49:21-23  1 TG 46:9,10
Isa. 49:23-25  2 TG 10:19,20
Isa. 49:24,25  1 TG 46:10
Isa. 49:26  1 TG 46:10
Isa. 51 1 TG 38:23
Isa. 51:1,2  1 TG 37:10,11
Isa. 51:1,2  1 TG 37:9
Isa. 51:1,2) SR2: 298
Isa. 51:3  1 TG 37:13
Isa. 51:3  2 TG 45:21
Isa. 51:4,5  1 TG 37:13
Isa. 51:6  1 TG 37:15
Isa. 51:7  1 TG 37:15
Isa. 51:8  1 TG 37:15
Isa. 51:9)  2 TG 9:6
Isa. 51:9) SR1: 88
Isa. 51:9,10  1 TG 37:14
Isa. 51:9,10  1 TG 37:15,16
Isa. 51:11  1 TG 37:16
Isa. 51:11  2 TG 45:21
Isa. 51:12  1 TG 37:16
Isa. 51:13  1 TG 37:17
Isa. 51:14,15 1 TG 37:17
Isa. 51:16  1 TG 37:17
Isa. 51:17 1 TG 37:9
Isa. 51:17 1 TG 37:17,18
Isa. 51:18 1 TG 37:18
Isa. 51:19 1 TG 37:18
Isa. 51:20-22 1 TG 37:19
Isa. 51:22 — -1 TG 37:10
Isa. 51:23 1 TG 37:19
Isa. 52 1 TG 38:23
Isa. 52:1 TN1: 26
Isa. 52:1 TN4: 33
Isa. 52:1 TN4: 61
Isa. 52:1 TN5: 26
Isa. 52:1) TN5: 111
Isa. 52:1 TN6: 42
Isa. 52:1) TN6: 74
Isa. 52:1 TN8: 92
Isa. 52:1 TN9: 61
Isa. 52:1 TN15: 89
Isa. 52:1) 1 TG 3:15
Isa. 52:1) 1 TG 10:26
Isa. 52:1  1 TG 12:23
Isa. 52:1  1 TG 38:22
Isa. 52:1) 2 TG 10:21
Isa. 52:1  2 TG 39:19
Isa. 52:1  2 TG 42:40
Isa. 52:1)- 2 TG 43:11
Isa. 52:1  ABN1: 73,74
Isa. 52:1)  ABN3: 67
Isa. 52:1  ABN4: 20
Isa. 52:1)  FB: 3
Isa. 52:1)  GCS: 28
Isa. 52:1) WHR: 29
Isa. 52:1 JL4: 2
Isa. 52:1 JL8: 6
Isa. 52:1 SR1: 101
Isa. 52:1 SR1: 153
Isa. 52:1 SR1: 197
Isa. 52:1 SR1: 219
Isa. 52:1,2 TN14: 24
Isa. 52:1,2  2 TG 44:43
Isa. 52:1,2) — ABN3: 41
Isa. 52:1,2 SR1: 1Z6
Isa. 52:1,2 SR1: 220
Isa. 52:1,2) SR2: 182
Isa. 52:1,2) SR2: 265
Isa. 52:1-15  TN8: 75,76,
Isa. 52:2 TN2: 7
Isa. 52:2 TN6: 8
Isa. 52:2  1 TG 38:25
Isa. 52:2) SR1P: 84
Isa. 52:2) SR2: 104
Isa. 52:3  1 TG 38:25
Isa. 52:4,5  1 TG 38:25
Isa. 52:6  1 TG 38:26
Isa. 52:7 TN4: 58
Isa. 52:7  1 TG 38:26
Isa. 52:7  2 TG 39:19
Isa. 52:7 2 TG 37:24,25
Isa. 52:7  ABN1: 73,74
Isa. 52:7 —– ABN3: 40
Isa. 52:7 SR1P: 73
Isa. 52:7  SR1: 251
Isa. 52:7,8) SR2: 62
Isa. 52:8 TN14: 24
Isa. 52:8) 1 TG 3:15
Isa. 52:8 1 TG 8:26
Isa. 52:8 1 TG 14:23
Isa. 52:8 1 TG 26:22
Isa. 52:8 – –1 TG 38:27
Isa. 52:8)  2 TG 19:10
Isa. 52:8)  2 TG 46:26
Isa. 52:8) ABN5: 56
Isa. 52:8) FB: 36
Isa. 52:9,10 –1 TG 38:27
Isa. 52:11 1 TG 38:27
Isa. 52:12 1 TG 38:28
Isa. 52:13,14 1 TG 38:28
Isa. 52:15 1 TG 38:29
Isa. 53:2 1 TG 38:28
Isa. 53:7 SR1: 98
Isa. 54) TN13: 44
Isa. 54 1 TG 39:5
Isa. 54-66 SR1: 11
Isa. 54-66 SR1: 135
Isa. 54-66 SR1: 240
Isa. 54:1 1 TG 39:3
Isa. 54:1  1 TG 39:4
Isa. 54:1 1 TG 39:5
Isa. 54:1 SR1: 135,136
Isa. 54:2,3 1 TG 39:8
Isa. 54:4 1 TG 39:9
Isa. 54:5 — 1 TG 39:9
Isa. 54:6,7 1 TG 39:9
Isa. 54:8,9 1 TG 39:10
Isa. 54:10,11 1 TG 39:10
Isa. 54:11) SR1: 140
Isa. 54:11,12)  TN4: 9
Isa. 54:11,12 SR1: 139
Isa. 54:11-13 TN2: 13
Isa. 54:11-13 2 TG 45:12,13
Isa. 54:11-14 –SR1: 176
Isa. 54:12 1 TG 39:11
Isa. 54:13 —-TN12: 46
Isa. 54:13-17 1 TG 39:12
Isa. 54:14 1 TG 39:5,6
Isa. 54:14,15 TN2: 14
Isa. 54:14,15 SR1: 138
Isa. 54:15 1 TG 39:6
Isa. 54:16,17 1 TG 39:6,7
Isa. 54:17 TN2: 14
Isa. 54:17 SR1: 137
Isa. 55:1 TN6: 32
Isa. 55:1 TN7: 5
Isa. 55:1 EW: 5
Isa. 55:1 JL4: 4
Isa. 55:1 SR1P: 41,42
Isa. 55:1,2)  GCS: 35
Isa. 55:1,2 SR1: 140,141
Isa. 55:2 — —2 TG 13:4
Isa. 55:2 SR1: 34
Isa. 55:2 — -SR1: 144
Isa. 55:2 — -SR2: 204
Isa. 55:2,3 EW: 7
Isa. 55:4-6 TN8: 61
Isa. 55:6-9 2 TG 45:13,14
Isa. 55:7,8) TN3: 101
Isa. 55:7,8 SR2: 128
Isa. 55:7-11 1 TG 40:16,17
Isa. 55:7 11 2 TG 19:3,4
Isa. 55:8 2 TG 45:20
Isa. 55:8 SR1: 142
Isa. 55:8,9  ABN1: 18
Isa. 55:8,9) ABN4: 69
Isa. 55:10,11  TN1: 47
Isa. 55:10-13 1 TG 25:5
Isa. 55:12) TN3: 89
Isa. 55:17 SR1: 141
Isa. 56:1-8 ABN3: 88,89
Isa. 56:2-7 TN13: 13,14
Isa. 56:2-7 2 TG 34:21,22
Isa. 56:5) LDSDA: 1
Isa. 56:7 SR1: 34
Isa. 56:7 SR1: 35
Isa. 56:10) – WHR: 73
Isa. 56:10 SR1: 145
Isa. 56:11 TN4: 22
Isa. 56:11) TN4: 60
Isa. 56:11) SR2: 82
Isa. 56:12 SR1: 34
Isa. 56:12 SR1: 35
Isa. 56:12 SR1: 145
Isa. 57:1 SR1: 219
Isa. 57:4-6 – SR1: 146
Isa. 57:9 SR1: 146
Isa. 57:15)  WHR: 36
Isa. 58  2 TG 45:16
Isa. 58 SR1: 35
Isa. 58 SR1: 149
Isa. 58:1 TN1: 24
Isa. 58:1 TN1: 47
Isa. 58:1 TN7: 48
Isa. 58:1 TN7: 74
Isa. 58:1- —ABN3: 64
Isa. 58:1 ABN3: 69
Isa. 58:1 FB: 2
Isa. 58:1 JL3: 10
Isa. 58:1) JL9: 9
Isa. 58:1 SR1: 2
Isa. 58:1 SR1: 147
Isa. 58:1- —SR1: 240
Isa. 58:1- —SR1: 246
Isa 58:2 SR1: 147
Isa. 58:3 SR1: 35
Isa. 58:6-8 JL3: 10
Isa. 58:6-12 ABN4: 52,53
Isa. 58:7 2 TG 45:14
Isa. 58:8) 1 TG 34:17
Isa. 58:8-11 2 TG 45:17
Isa. 58:9-11 EW: 56
Isa. 58:12) 1 TG 25:4
Isa. 58:12 1 TG 25:5
Isa. 58:13 SR1: 148
Isa. 59) SR1: 153
Isa. 59:2-8 SR1: 150
Isa. 59:9-13 SR1: 150
Isa. 59:15 2 TG 10:19
Isa. 59:16 SR1: 150
Isa. 59:16 SR1: 219
Isa. 59:16-18  SR1: 149,150
Isa. 59:16-19 SR1: 150
Isa. 59:18 SR1: 160
Isa. 59:19 SR1: 103
Isa. 59:19 SR1: 151
Isa. 59:19 SR1: 152
Isa. 59:20 SR1: 151
Isa. 59:21 SR1: 152
Isa. 60  SR1: 24
Isa. 60—- SR1: 174
Isa. 60— SR1: 217
Isa. 60:1 TN4: 61
Isa. 60:1 TN5: 26
Isa. 60:1 TN6: 74
Isa. 60:1 1 TG 40:15
Isa. 60:1 1 TG 40:16
Isa. 60:1 ABN2: 22
Isa. 60:1 FB: 2
Isa. 60:1 WHR: 7
Isa. 60:1 SR1: 152
Isa. 60:1  SR1: 241
Isa. 60:1  SR1: 252
Isa. 60:1-3 TN9: 61
Isa. 60:1-3 WHR: 8
Isa. 60:1-4  FB: 23
Isa. 60:1-4  SR1: 174
Isa. 60:1-12 ABN2: 19
Isa. 60:1-12 WHR: 63,64
Isa. 60:2 TN15: 56
Isa. 60:2 1 TG 40:17
Isa. 60:2 WHR: 15
Isa. 60:2  SR1: 174
Isa. 60:2-11 1 TG 5:13
Isa. 60:3 1 TG 40:18
Isa. 60:3-12  1 TG 25:5,6
Isa. 60:4 1 TG 40:18
Isa. 60:5  1 TG 40:18,19
Isa. 60:5 2 TG 10:30
Isa. 60:5 FB: 13
Isa. 60:5 ABN5: 23
Isa. 60:5,6) TN14: 43
Isa. 60:6-9 1 TG 40:19
Isa. 60:8-14  ABN3: 75,76
Isa. 60:9-15) TN9: 46,47
Isa. 60:10 TN5: 94
Isa. 60:10 —1 TG 40:19
Isa. 60 :10) ABN5: 23
Isa. 60:10  SR1: 176
Isa. 60 :11 TN1: 27
Isa. 60:11 TN8: 20
Isa. 60:11 — —-1 TG 40:20
Isa. 60:11 2 TG 10:30
Isa. 60:11  ABN3: 51,52
Isa. 60:11 ABN3: 53
Isa. 60:11 ABN5: 23
Isa. 60:11 —- FB: 13
Isa. 60 :11  SR1: 175
Isa. 60:11) SR2: 264
Isa. 60:11)  SR2: 282
Isa. 60:11,12  TN2: 15
Isa. 60:11,12 ABN3: 68
Isa. 60:12 TN5: 91
Isa. 60:12 TN8: 64
Isa. 60:12 1 TG 22:28
Isa. 60:12  SR1: 176
Isa. 60:12  SR1: 181
Isa. 60:12,13 1 TG 40:20
Isa. 60:13) TN8: 47
Isa. 60:13,14  SR1: 175
Isa. 60:14 TN5: 94
Isa. 60:14 TN8: 20
Isa. 60:14-16 1 TG 40:21
Isa. 60:17 1 TG 40:21
Isa. 60:17,18  SR1: 177
Isa. 60:18 1 TG 40:21
Isa. 60:18 – — SR1: 176
Isa. 60:18,19  TN5: 94
Isa. 60:19,20  SR1: 153
Isa. 60:19-22 1 TG 40:22
Isa. 60:21 1 TG 40 :15
Isa. 60:21 SR1: 153
Isa. 60:21) SR2: 252
Isa. 60:21,22 JL5: 9
Isa. 60:21,22 JL8: 5
Isa. 60:21,22  UAL: 25,26
Isa. 60:22 ABN3: 51,52
Isa. 60:22  ABN3: 53
Isa. 60:22 SR1: 153
Isa. 60:22 SR1: 178
Isa. 61 SR1: 38
Isa. 61  SR1: 153
Isa. 61:1,2 TN2: 68
Isa. 61:1,2 1 TG 41:24
Isa. 61:1-3) TN15: 48
Isa. 61:1-3 SR2: 210
Isa. 61:1-11  1 TG 6:39,40
Isa. 61:2 SR1: 153
Isa. 61:2 SR1: 154
Isa. 61:3 1 TG 41:25
Isa. 61:4 1 TG 9:10
Isa. 61:4 TG 41:26
Isa. 61:4) ABN4: 64
Isa. 61:4 ABN5: 22
Isa. 61:4 SR1: 154
Isa. 61:4-7) LDSDA: 1
Isa. 61:5 1 TG 41:26
Isa. 61:5) ABN5: 23
Isa. 61:5,6 TN4: 45
Isa. 61:5,6) FB: 27
Isa. 61:5,6 SR1: 39
Isa. 61:6 1 TG 41:26
Isa. 61:6 ABN5: 23
Isa. 61:6 SR1: 154
Isa. 61:6,7) 1 TG 51:13
Isa. 61:7 1 TG 41:27
Isa. 61:7 1 TG 52:21
Isa. 61:7 SR1: 39
Isa. 61:8 1 TG 41:27
Isa. 61:9 1 TG 41:28
Isa. 61:10 1 TG 41:28
Isa. 61:11 1 TG 41:29
Isa..62  1 TG 42:3
Isa. 62  SR1: 154
Isa. 62 SR1: 164
Isa. 62:1 TN1: 48
Isa. 62:1 TN2: 19
Isa. 62:1  1 TG 42:3
Isa. 62:1) SR2: 265
Isa. 62:1,2) ABN3: 67
Isa. 62:1-3 TN8: 3
Isa. 62:1-3)  WHR: 31
Isa. 62:1-4 TN4: 62
Isa. 62:1-4  1 TG 39:11,12
Isa. 62:1-12  1 TG 6:40,41
Isa. 62:2 TN1: 26
Isa. 62:2) TN14: 20
Isa. 62:2 1 TG 28:15
Isa. 62:2 1 TG 42:4
Isa. 62:2) TG 10:30
Isa. 62:2 ABN2: 38
Isa. 62:2 ABN3: 75
Isa. 62:2) LDSDA: 1
Isa. 62:2) LDSDA: 4
Isa. 62:2 LDSDA: 12
Isa. 62:2) FB: 13
Isa. 62:2 SR1: 101
Isa. 62:2  SR1: 155
Isa. 62:2 SR1: 224
Isa. 62:2— SR1: 233
Isa. 62:2,3 TN9: 62
Isa. 62:2-4 TN3: 74
Isa. 62:2-4 TN10: 45
Isa. 62:3 TN2: 25
Isa. 62:3 —- 1 TG 5:18
Isa. 62:3  1 TG 42:5
Isa. 62:3 SR1: 229
Isa. 62:3,4- SR1: 173,174
Isa. 62:4 1 TG 42:5
Isa. 62:4,5 1 TG 5:18
Isa. 62:5 1 TG 42:6
Isa. 62:6 TN9: 68
Isa. 62:6 SR1: 155
Isa. 62:6,7 TN4: 62
Isa. 62:6,7 1 TG 42:6
Isa. 62:6-12  1 TG 28:18,19
Isa. 62:8,9 1 TG 42:6,7
Isa. 62:8,9  SR1: 155
Isa. 62:10  1 TG 42:7
Isa. 62:10  SR1: 155
Isa. 62:10)  SR2: 265
Isa. 62:10,11  ABN3: 69
Isa. 62:11  1 TG 42:3
Isa. 62:11  1 TG 42:8
Isa. 62:11  SR1: 155
Isa. 62:12 TN3: 74
Isa. 62:12 TN8: 26
Isa. 62:12 TN9: 70
Isa. 62:12 TN10: 45
Isa. 62:12 TN10: 46
Isa. 62:12)  1 TG 8:27
Isa. 62:12 — 1 TG 42:9
Isa. 62:12  1 TG 52:26
Isa. 62:12 ABN1: 68
Isa. 62:12)- GCS: 28
Isa. 62:12 SR1: 156
Isa. 63  1 TG 43:11
Isa. 63  1 TG 43:12
Isa. 63 1 TG 43:20,21
Isa. 63 SR1: 24
Isa. 63 SR1: 39
Isa. 63 SR1: 101
Isa. 63 SR1: 102
Isa. 63  SR1: 103
Isa. 63 SR1: 133
Isa. 63) SR1: 153
Isa. 63 SR1: 154
Isa. 63 SR1: 171
Isa. 63) SR2: 162
Isa. 63:1  1 TG 43:12,13
Isa. 63:1  1 TG 43:17
Isa. 63:1 SR1: 60
Isa. 63:1 SR1: 158.
Isa. 63:1)  SR2: 101
Isa. 63:1-3 SR1: 156
Isa. 63:1-3) SR2: 217
Isa. 63:1-4) TN8: 23
Isa. 63:1-6 SR1: 160
Isa. 63:2 — 1 TG 43:13
Isa. 63:3)  ABN4: 22
Isa. 63:3-5 1 TG 43:13
Isa. 63:4) TN5: 87
Isa. 63:4 TN5: 88
Isa. 63:4 SR1P: 69
Isa. 63:4 SR1: 156
Isa. 63:4 SR1: 157
Isa. 63:4)  SR2: 217
Isa. 63:4-6) SR2: 101
Isa. 63:5 2 TG 44:38
Isa. 63:5 SR1: 158
Isa. 63:5 SR1: 219,220
Isa. 63:5,6 TN3: 49
Isa. 63:6 1 TG 43:14
Isa. 63:6 SR1: 158
Isa. 63:7-9  SR1: 158
Isa. 63:7-10  1 TG 43:17
Isa. 63:10  SR1: 159
Isa. 63:11  SR1: 159
Isa. 63:11-13 SR1: 159
Isa. 63:11-14 SR1: 102
Isa. 63:11-15 1 TG 43:18
Isa. 63:16  1 TG 43:11
Isa. 63:16 SR1: 159
Isa. 63:16,17 1 TG 43:19
Isa. 63:17 SR1: 159
Isa. 63:17,18)  SR2: 217
Isa. 63:18 SR1: 96
Isa. 63:18 SR1: 160
Isa. 63:18,19  1 TG 43:12
Isa. 63:18,19 1 TG 43:20
Isa. 63:19 SR1: 160
Isa. 64 1 TG 43:12
Isa. 64 1 TG 43:21,22
Isa. 64 SR1: 159
Isa. 64:1 SR1: 96
Isa. 64:6) TN6: 44
Isa. 64:10,11  1 TG 43:12
Isa. 65  1 TG 44:3
Isa. 65 SR1: 161
Isa. 65 SR1: 162
Isa. 65:1 1 TG 44:3
Isa. 65:1 SR1: 160,161
Isa. 65:1 SR1: 162
Isa. 65:2 1 TG 44:3
Isa. 65:2 SR1: 161
Isa. 65:2 SR1: 162
Isa. 65:3 1 TG 44:4
Isa. 65:3 — -SR1: 162
Isa. 65:3 SR2: 128
Isa. 65:4 1 TG 44:4
Isa. 65:4 SR1: 163
Isa. 65:5) TN7: 5
Isa. 65:5 1 TG 44:5
Isa. 65:5 SR1: 163
Isa. 65:6 SR1: 163
Isa. 65:6,7 1 TG 44:5
Isa. 65:7) SR2: 89
Isa. 65:8 SR1: 163
Isa. 65:8,9 1 TG 44:6
Isa. 65:10) TN4: 28
Isa. 65:10 — 1 TG 44:6
Isa. 65:10 SR1: 163
Isa. 65:11 TN3: 74
Isa. 65:11 1 TG 44:6
Isa. 65:11,12 SR1: 163
Isa. 65:12 1 TG 44:7
Isa. 65:12 SR1: 163
Isa. 65:13,14 SR1: 163
Isa. 65:13-15 1 TG 44:7
Isa. 65:15 TN3: 74
Isa. 65:15 TN14: 18
Isa. 65:15) LDSDA: 1
Isa. 65:15 — SR1: 101
Isa. 65:15 SR1: 155
Isa. 65:15 — SR1: 163,164
Isa. 65:16 1 TG 44:8
Isa. 65:16 SR1: 164
Isa. 65:17  1 TG 44:8
Isa. 65:17,18  2 TG 31:9
Isa. 65:17-19 SR1: 164
Isa. 65:17-20  TN9: 37
Isa. 65:18,19  1 TG 44:8
Isa. 65:20 1 TG 44:9
Isa. 65:20)  2 TG 10:31
Isa. 65:20 2 TG 13:4
Isa. 65:20) FB: 15
Isa. 65:20 SR1: 164
Isa. 65:20 SR2: 204
Isa. 65:20,21  TN3: 55
Isa. 65:21,22 1 TG 44:9
Isa. 65:21-25 SR1: 165
Isa. 65:23- 1 TG 44:9
Isa. 65:24 1 TG 44:10
Isa : 65:25) TN9: 29
Isa. 65:25 1 TG 44:10
Isa. 65:25 2 TG 31:9
Isa. 65:25 SR2: 146
Isa. 66 1 TG 44:12
Isa. 66—-  SR1: 165
Isa. 66) – SR2: 166
Isa. 66:1 SR1: 165
Isa. 66:1) SR1: 166
Isa. 66:1,2 1 TG 45:12
Isa. 66:2 SR1: 167
Isa. 66:3  SR1: 167,168
Isa. 66:3,4 1 TG 45:13,14
Isa. 66:4 SR1: 168
Isa. 66:4  SR1: 169
Isa. 66:5) TN1: 45
Isa. 66:5 TN2: 31
Isa. 66:5) TN3: 63
Isa. 66:5) TN5: 12
Isa. 66:5 TN6: 37
Isa. 66:5  TN13: 27
Isa. 66:5  1 TG 42:7
Isa. 66:5  1 TG 45:15
Isa. 66:5 2 TG 10:19
Isa. 66:5 2 TG .43:15
Isa. 66:5  ABN3: 40
Isa. 66:5  ABN4: 37
Isa. 66:5) WHR: 55
Isa. 66:5 WHR: 73,74
Isa. 66:5 SR1: 168
Isa. 66:5 SR1: 169
Isa. 66:5,6 1 TG 45:14
Isa. 66:6 SR1: 169
Isa. 66:7 1 TG 45:15
Isa. 66:7 – 1 TG 49:7
Isa. 66:7 SR1: 170
Isa. 66:7,8 SR1: 169
Isa. 66:7,8 SR1: 179
Isa. 66:8 TN1: 40
Isa. 66:8 1 TG 45:15
Isa. 66:8 – –1 TG 49:7
Isa. 66:8 2 TG 45:12
Isa. 66:8 SR1: 169
Isa. 66:9 1 TG 45:16
Isa. 66:9 1 TG 49:9
Isa. 66:9 SR1: 170
Isa. 66:10 SR1: 170
Isa. 66:10-14 1 TG 45:16,17
Isa. 66:11 SR1: 170
Isa. 66:12-14 SR1: 170
Isa. 66:15,16 1 TG 25:10
Isa. 66:15,16 1 TG 26:21
Isa. 66:15,16) 2 TG 22:26
Isa. 66:15,16  2 TG 43:25,26
Isa. 66:15,16 2 TG 44:36
Isa. 66:15,16 GCS: 29,30
Isa. 66:15,16 WHR: 23,24
Isa. 66:15-17  TN13: 27
Isa. 66:15-17 1 TG 45:17
Isa. 66:15-17  1 TG 52:23,24
Isa. 66:15-17 2 TG 15:7
Isa. 66:15-17 JL6: 3
Isa. 66:15-17 JL9: 9
Isa. 66:15-17  SR1: 170
Isa. 66:15-17 SR1: 171
Isa. 66:15-17)  SR2: 162
Isa. 66:15-20  JL2: 5,6
Isa. 66:16 TN1: 22,23
Isa. 66:16 TN2: 20
Isa. 66:16 TN2: 66
Isa. 66:16 TN5: 105,106
Isa. 66:16 TN6: 67
Isa. 66:16 TN7: 72
Isa. 66:16) TN8: 74
Isa. 66:16 TN9: 57
Isa. 66:16  TN14: 20
Isa. 66:16)  TN14: 23
Isa. 66:16) 1 TG 11:12
Isa. 66:16)  2 TG 19:12
Isa. 66:16 2 TG 15:12
Isa. 66:16 2 TG 22:25
Isa. 66:16)  2 TG 30:22
Isa. 66:16  2 TG 30:22,23
Isa. 66:16 ABN1: 91
Isa. 66:16  ABN5: 57
Isa. 66:16) SR1P: 20
Isa. 66:16) WHR: 11
Isa. 66:16 JL1: 6
Isa. 66:16 SR1: 172
Isa. 66:16,17  TN3: 68,69
Isa. 66:16,17) EW: 9
Isa. 66:16,17 MSDSDA: 6
Isa. 66:16,17 SR1: 39
Isa. 66:16-20 ABN1: 68
Isa. 66:17 2 TG 22:26
Isa. 66:18,19 1 TG 45:18
Isa. 66:18,19)  WHR: 31
Isa. 66:19  TN3: 69,70
Isa. 66:19  TN5: 105,106
Isa. 66:19  TN14: 20
Isa. 66:19  1 TG 52:23,24
Isa. 66:19)  ABN2: 64
Isa. 66:19 FB: 16
Isa. 66:19 SR1: 103
Isa. 66:19 SR1: 171
Isa. 66:19,20  TN1: 22,23
Isa. 66:19,20  TN2: 20
Isa. 66:19,20  TN2: 66
Isa. 66:19,20  TN4: 50
Isa. 66:19,20  TN4: 67
Isa. 66:19,20 TN5: 88,89
Isa. 66:19,20  TN6: 67
Isa. 66:19,20  TN7: 72
Isa. 66:19,20)  TN8: 17
Isa. 66:19,20  TN8: 86
Isa. 66:19,20  TN9: 57
Isa. 66:19,20 TN14: 20
Isa. 66:19,20)  TN14: 23
Isa. 66:19,20) 1 TG 8:28
Isa. 66:19,20) 1 TG 11:12
Isa. 66:19,20  1 TG 25:10,11
Isa. 66:19,20 1 TG 42:9
Isa. 66:19,20) 2 TG 10:29
Isa. 66:19,20 2 TG 15:7
Isa. 66:19,20  2 TG 19:12,13
Isa. 66:19,20 2 TG 22:25
Isa. 66:19,20 2 TG 22:26
Isa. 66:19,20  2 TG 30:22,23
Isa. 66:19,20  2 TG 43:25,26
Isa. 66:19,20- 2 TG 44:36
Isa. 66:19,20) 2 TG 46:32
Isa. 66:19,20) ABN1: 67
Isa. 66:19,20 ABN1: 91
Isa. 66:19,20 ABN5: 57
.Isa. 66:19,20) FB: 12
Isa. 66:19,20  CCS 29,30
Isa. 66:19,20  WHR: 23,24
Isa. 66:19,20)  WHR: 34
Isa. 66:19,20  WHR: 46
Isa. 66:19,20 WHR: 52
Isa. 66:19,20 JL1: 6
Isa. 66:19,20 JL6: 3
Isa. 66:19,20 JL9: 9
Isa. 66:19,20 SR1: 38
Isa. 66:19,20)  SR2: 162
Isa. 66:19,20)  SR2: 166
Isa. 66:20) TN3:.70
Isa. 66:20 TN5: 106
Isa. 66:20 TN6: 68
Isa. 66:20 1 TG 26:21
Isa. 66:20 1 TG 52:24
Isa. 66:20)— 2 TG 8:20
Isa. 66:20 ABN2: 15
Isa. 66:20) ABN2: 64
Isa. 66:20 SR1P: 20
Isa. 66:20) GCS: 28
Isa. 66:20) WHR: 52
Isa. 66:20  SR1: 171
Isa. 66:20,21  1 TG 45:19
Isa. 66:21 TN5: 93
Isa. 66:21  SR1: 171
Isa. 66:22 TN9: 27
Isa. 66:22  1 TG 45:20,21
Isa. 66:22-24  TN13: 12
Isa. 66:22,23- – SR2: 128
Isa. 66:22,23 SR1: 39,40
Isa. 66:23 1 TG 45:21
Isa. 66:23 2 TG 34:22,23
Isa. 66:23 ABN3: 88
Isa. 66:23 SR1: 172
Isa. 66:24 1 TG 45:21
Isa. 66:24 SR1: 172

JEREMIAH

Jer. 1:7 SR1: 248
Jer. 1to 29 1 TG 47:13
Jer. 3:1-4 TN8: 38,39
Jer. 3:12-18 TN8: 38,39
Jer. 3:14,15- 1 TG 12:18
Jer. 3:17) TN8: 43
Jer. 4 – TN9: 9
Jer. 4:22 TN9: 8,9
Jer. 4:23-26) TN9: 11
Jer. 4:23-26) TN15: 25
Jer. 4:23-27 TN9: 9
Jer. 4:23-28 TN9: 7
Jer. 4:23-28 TN9: 8
Jer. 4:23-29)  TN8: 108
Jer. 4:26 SR2: 150
Jer. 4:26,27) SR2: 115
Jer. 4:27) TN9: 19
Jer. 4:28 TN9: 8,9
Jer. 4:28 TN9: 27
Jer. 4:28,29) SR2: 115
Jer. 6:2) TN5: 67
Jer. 6:2 SR2: 98
Jer. 6:2) SR2: 193
Jer. 6:3 SR1: 181
Jer. 6:16  TN9: 74
Jer. 6:16  TN10: 42
Jer. 7:3)  TN2: 55
Jer. 7:4)  JL5: 10
Jer. 8:9)  2SR 93
Jer. 8:20  TN3: 70
Jer. 8:20  TN9: 71
Jer. 8:20) TN12: 35
Jer. 8:20 1 TG 15:20
Jer. 8:20  1 TG 17:7
Jer. 8:20 1 TG 51:7
Jer. 8:20 — 2 TG 42:38
Jer. 8:20 2 TG 44:33
Jer. 8:20 ABN2: 36
Jer. 8:20 WHR: 15
Jer. 8:20 WHR: 31
Jer. 8:20 WHR: 38
Jer. 8:20 JL5: 3
Jer. 8:20 JL6: 1
Jer. 8:20) SR2: 147
Jer. 8:20) SR2: 157
Jer. 8:20) SR2: 186
Jer. 10:1-5  2 TG 26:22,23
Jer. 10:2-4) SR2: 99
Jer. 10:2-5 TN13: 7
Jer. 10:7 TN13: 8
Jer. 10:15 TN13: 8
Jer. 10:21 TN13: 8
Jer. 10:21) SR2: 93
Jer. 10:23 2 TG 26:13
Jer. 13:17 TN2: 67
Jer. 13:20,21 SR1: 204
Jer. 15:7 TN2: 18
Jer. 15:16 SR1: 17
Jer. 16:13-16 JL6: 5
Jer. 16:16) 1 TG 9:5
Jer. 16:16) – 1 TG 9:11
Jer. 16:16) JL2: 10
Jer. 16:16) JL9: 5
Jer. 17:5 SR1: 246
Jer. 17:13 TN3: 7,8
Jer. 18:7,8 TN14: 15,16
Jer. 18:7-10 MSDSDA: 14
Jer. 23:3,4 TN2: 44
Jer. 23:5 2 TG 35:3
Jer. 23:5,6–  1 TG 30:18
Jer. 23:5-8 TN14: 23
Jer. 23:6  2 TG 35:3
Jer. 23:6 LDSDA: 90
Jer. 23:7,8 1 TG 30:19
Jer. 23:7,8 2 TG 35:4
Jer. 23:16-18 TN6: 70
Jer.. 23:19-22  TN6: 70,71
Jer.’ 23:21 TN3: 102
Jer. 23:21 TN6: 70
Jer. 23:29) TN5: 39
Jer. 25:34) TN2: 64
Jer. 25:35 TN2: 67
Jer. 29:10) TN5: 81
Jer. 29:10) ABN2: 8
Jer. 30) TN12: so
Jer. 30 1 TG 47:13
Jer. 30:1-3 1 TG 47:13
Jer. 30:2,3 TN8: 79,80
Jer. 30:3) TN8: 61
Jer. 30:3 TN9: 47,48
Jer. 30:4-6 1 TG 47:14
Jer. 30:7 1 TG 47:14
Jer. 30:7) 2 TG 10:30
Jer. 30:7) FB: 13
Jer. 30:8  1 TG 47:15
Jer. 30:8,9 TN8: 80
Jer. 30:9) TN8: 61
Jer. 30:9 1 TG 47:15
Jer. 30:9 2 TG 2:15
Jer. 30:9 2 TG 34:30
Jer. 30:10 1 TG 47:16
Jer. 30:11 1 TG 47:16
Jer. 30:12-19  1 TG 47:16,17
Jer. 30:17-19 TN9: 47,48
Jer. 30:18 ABN1: 24
Jer. 30:18 ABN1: 25
Jer. 30:18-22 2 TG 41:11
Jer. 30:20 1 TG 47:17
Jer. 30:21) TN9: 65
Jer. 30:21  ABN1: 24
Jer. 30:21 ABN1: 25
Jer. 30:21-23 1 TG 47:17
Jer. 31)  TN12: 50
Jer. 31) ABN2: 75
Jer. 31 1 TG 7:10
Jer.31- –1 TG 12:27
Jer. 31 1 TG 48:20
Jer. 31:1 1 TG 48:20
Jer. 31:2 —1 TG 48:20
Jer. 31:2-13 — ABN1: 24
Jer. 31:3 1 TG 48:21
Jer. 31:4 1 TG 48:21
Jer. 31:5 —1 TG 48:21
Jer. 31:6 1 TG 15:7
Jer. 31:6 1 TG 48:22
Jer. 31:6-10 2 TG 41:11,12
Jer. 31:7 1 TG 48:22
Jer. 31:7,8 –1 TG 15:7,8
Jer. 31:8 1 TG 48:22
Jer. 31:8 2 TG 23:11
Jer. 31:9 1 TG 48:23
Jer. 31:10 1 TG 48:23
Jer. 31:10-12 -1 TG 25:9
Jer. 31:11 -1 TG 48:23,24
Jer. 31:12-14 1 TG 48:24
Jer. 31:15 1 TG 48:25
Jer. 31:15,16 1 TG 48:24
Jer. 31:17,18 1 TG 48:25
Jer. 31:19,20 1 TG 48:26
Jer. 31:21 1 TG 48:26
Jer. 31:22 TN8: 81
Jer. 31:22 1 TG 48:26
Jer. 31:23,24 1 TG 48:27
Jer. 31:25,26 1 TG 48:27
Jer. 31:27 1 TG 48:27,28
Jer. 31:27-30 TN4: 40
Jer. 31:27-30 1 TG 29:6
Jer. 31:28  1 TG 48:28
Jer. 31:29,30 1 TG 48:28,29
Jer. 31:31-33  1 TG 48:29
Jer. 31:31-33 2 TG 33:14
Jer. 31:31-34 TN8: 77
Jer. 31:31-34 – -2 TG 23:9
Jer. 31:34) TN8: 79
Jer. 31:34 1 TG 48:30
Jer. 31:34 2 TG 33:14
Jer. 31:34 2 TG 41:11,12
Jer. 31:33,34 TN9: 65
Jer. 31:33,34 TN9: 69,70
Jer. 31:33,34 SR1: 175
Jer. 31:33,34 SR1: 176
Jer. 31:35,36 1 TG 48:30
Jer. 31:35,36  2 TG 33:14,15
Jer. 31:35-37  TN8: 81,82
Jer. 31:37-40  1 TG 48:31
Jer. 31:35-40  2 TG 23:12,13
Jer. 32)  ABN2: 75
Jer. 32:37  ABN1: 24
Jer. 33)  ABN2: 75
Jer. 44:28 SR1: 103
Jer. 49:20 TN2: 67
Jer. 50:4-8  TN8: 106,107
Jer. 51  2 TG 8:16
Jer. 51:18) TN8: 23
Jer. 51:19-23 2 TG 46:31,32
Jer. 51:19-23) 2SR 172
Jer. 51:20 TN2: 26
Jer. 51:20) 1 TG 9:10
Jer. 51:20)  ABN1: 24
Jer. 51:20 ABN1: 24
Jer. 51:20) SR1P: 65
Jer. 51:20-23 TN8: 62,63
Jer. 51:20-23 TN9: 43,44
Jer. 51:21-23  2 TG 8:18

LAMENTATIONS

Lam. 3:40 2 TG 41:10

EZEKIEL

Eze. 1) TN3: 47
Eze. 1:1 -1 TG 52:16
Eze. 1:4 TN1: 10
Eze. 1:4-10 TN1: 6
Eze. 1:5 TN1: 12
Eze. 1:7) TN1: 34
Eze. 1:8) TN1: 33
Eze. 1:10) TN1: 33
Eze. 1:10) TN3: 46
Eze. 1:11 TN1: 33
Eze. 1:14) TN1: 34
Eze. 1:17 TN1: 33
Eze. 1:20 TN1: 43,44
Eze. 1:23) TN1: 33
Eze. 1:27,28 TN1: 6
Eze. 1:28) TN1: 7
Eze. 1:28 TN1: 13
Eze. 2:1-7 TN1: 14
Eze. 2:3 TN1: 11
Eze. 2:3) TN1: 19
Eze. 2:3-6 TN1: 13
Eze. 2:8)  TN1: 27,28
Eze. 2:8,9 TN1: 29
Eze. 2:9,10) TN1: 30
Eze. 2:10) TN1: 31
Eze. 3-9) TN1: 37
Eze. 3:1 TN1: 1l
Eze. 3:1 SR1: 17
Eze. 3:1,2 TN1: 29
Eze. 3:3) TN1: 28
Eze. 3:4,5 TN1: 11
Eze. 3:4-6 TN1: 13
Eze. 3:4-7 TN1: 14
Eze. 3:5) TN1: 19
Eze. 3:7 TN1: 11
Eze. 3:7) TN1: 15
Eze. 3:7 TN1: 31
Eze. 3:8-11 TN1: 43
Eze. 3:15 TN1: 11
Eze. 3:17) TN1: 42
Eze. 3:17  2 TG 39:13
Eze. 3:17 LDSDA: 6
Eze. 3:17-21  TN1: 41,42
Eze. 3:17-21 1 TG 22:30,31
Eze. 3:17-21 2 TG 39:14
Eze. 3:18 1 TG 32:17
Eze. 3:18 ABN2:34
Eze. 3:20,21 TN3: 11
Eze. 3:25,26 – -TN1: 31,32
Eze. 3:26,27 TN1: 28
Eze. 3:26,27 ABN3: 34,35
Eze. 4 TN3: 40
Eze. 4 2 TG 10:29
Eze. 4 ABN1: 95
Eze. 4 SR1: 11
Eze. 4 SR1: 114
Eze. 4 SR2: 275
Eze. 4 SR2: 288
Eze. 4:1 SR1P: 74
Eze. 4:1 SR1: 128
Eze. 4:1,2 2 TG 39:9
Eze. 4:2 SR1P: 74
Eze. 4:2 SR1: 128
Eze. 4:3 – 2 TG 39:10
Eze. 4:3 SR1P: 75
Eze. 4:3 SR1: 129
Eze. 4:4,5 2 TG 39:11
Eze. 4:4-6) 2 TG 21:4
Eze. 4:4-6 SR1: 116,117
Eze. 4:5 TN2: 8
Eze. 4:5 2 TG 22:18
Eze. 4:5)  SR1: 115
Eze. 4:5 SR1: 221
Eze. 4:5,6 SR1P: 78
Eze. 4:5,6 SR1: 114
Eze. 4:5,6 SR1: 133
Eze. 4:5,6- —- SR1: 222
Eze. 4:6 TN2: 8
Eze. 4:6 TN3: 56
Eze. 4:6) TN5: 82
Eze. 4:6)  TN5: 111
Eze. 4:6 TN6: 21
Eze. 4:6  2 TG 22:18
Eze. 4:6)  2 TG 39:11
Eze. 4:6 ABN3: 46
Eze. 4:6 SR1: 117
Eze. 4:6 SR1: 221
Eze. 4:6)  SR2: 216
Eze. 4:6,7  2 TG 39:12
Eze. 4:7,8 2 TG 39:12
Eze. 4:8 SR1P: 78
Eze. 4:8 SR1: 122
Eze. 4:9  2 TG 39:15
Eze. 4:9 SR1P: 78,79
Eze. 4:9) SR1: 120
Eze. 4:9 SR1: 133
Eze. 4:9-11  2 TG 39:14
Eze. 4:9-11  SR1: 116,117
Eze. 4:9-13 SR1P: 80
Eze. 4:10,11  SR1: 123
Eze. 4:1l SR1: 122,123
Eze. 4:12 SR1: 122
Eze. 4:12  SR1: 124
Eze. 4:12,13 SR1P: 78,79
Eze. 4:12-15  2 TG 39:116
Eze. 4:13) 2 TG 39:10
Eze. 4:13 2 TG 39:17
Eze. 4:13  SR1: 114
Eze. 4:13  SR1: 124
Eze. 4:13  SR1: 130
Eze. 4:14,15  SR1: 124
Eze. 4:16,17  SR1: 130
Eze. 5:8,9 TN10: 43,44
Eze. 5:12:14 TN10: 43,44
Eze. 6:8  SR1: 103
Eze. 8  SR1: 37
Eze. 8:7 – —-1 TG 52:16
Eze. 9  TN1: 12
Eze. 9) TN1: 19
Eze. 9 TN1: 30’
Eze. 9 TN2: 42
Eze. 9 TN2: 56
Eze. 9 TN3: 43
Eze. 9 TN3: 49
Eze. 9 TN3: 55
Eze. 9 TN3: 63
Eze. 9 TN3: 86
Eze. 9 TN5: 88
Eze. 9) TN5: 114
Eze. 9 TN7: 14
Eze. 9 TN7: 22
Eze. 9 TN7: 72
Eze. 9 TN8: 23
Eze. 9 TN8: 54
Eze. 9) TN8: 24
Eze. 9] TN8: 88
Eze. 9 TN9: 54
Eze. 9 TN9: 55
Eze. 9) TN9: 62
Eze. 9 TN10: 20
Eze. 9) TN14: 19
Eze. 9 TN14: 20
Eze. 9 1 TG 3:12
Eze. 9 1 TG 3:13
Eze. 9) 1 TG 11:6
Eze. 9 1 TG 21:14
Eze. 9 1 TG 52:21
Eze. 9 2 TG 39:20
Eze. 9) 2 TG 39:25
Eze. 9 2 TG 41:3
Eze. 9 ABN1: 77
Eze. 9) ABN1: 92
Eze. 9 ABN2: 32
Eze. 9) ABN2: 41
Eze. 9 ABN2: 42
Eze. 9—- -ABN2: 43
Eze. 9 ABN2: 44
Eze. 9 ABN2: 67
Eze. 9 ABN3: 20
Eze. 9 ABN3: 44
Eze. 9 ABN3: 62
Eze. 9 ABN3: 69
Eze. 9 ABN3: 70
Eze. 9 ABN4: 35
Eze. 9 ABN5: 56
Eze. 9 ABN5: 57
Eze. 9 LDSDA: 12
Eze. 9 SR1P: 6
Eze. 9) SR1P: 8
Eze. 9)  WHR: 46
Eze. 9 JL3: 12
Eze. 9 JL7: 9
Eze. 9  JL8: 8
Eze. 9 JL9: 9
Eze. 9 SR1: 11
Eze. 9 SR1: 24
Eze. 9 SR1: 26
Eze. 9 SR1: 27
Eze. 9 SR1: 28
Eze. 9 SR1: 29
Eze. 9 SR1: 36
Eze. 9 SR1: 37
Eze. 9 SR1: 39
Eze. 9 SR1: 46
Eze. 9 SR1: 47
Eze. 9 SR1: 51
Eze. 9) SR1: 63
Eze. 9) SR1: 99
Eze. 9 SR1: 99
Eze. 9  SR1: 101
Eze. 9  SR1: 102
Eze. 9 SR1: 111
Eze. 9 SR1: 116
Eze. 9 SR1: 129
Eze. 9 SR1: 133
Eze. 9 SR1: 146
Eze. 9 SR1: 154
Eze. 9 SR1: 155
Eze. 9 SR1: 163
Eze. 9 SR2: 94
Eze. 9  SR2: 150
Eze. 9 SR2: 162
Eze. 9 SR2: 165
Eze. 9 SR2: 216
Eze. 9 SR2: 221
Eze. 9 SR2: 233
Eze. 9 SR2: 257
Eze. 9 — SR2: 275
Eze. 9:1  1 TG 3:12
Eze. 9:1) SR2: 170
Eze. 9:1,2  2 TG 19:11
Eze. 9:1,2 2 TG 42:32
Eze. 9:1-6 1 TG 43:14,15
Eze. 9:1-6 1 TG 52:15,16
Eze. 9:1-9 SR1: 26;27
Eze. 9:1-10 2 TG 43:19,20
Eze. 9:1-11 1 TG 21:14,15
Eze. 9:2)  TN3: 67
Eze. 9:2)  SR1P: 55
Eze. 9:2-6  TN3: 44
Eze. 9:2-7)  ABN5: 31
Eze. 9:2-7 JL8: 9
Eze. 9:3) TN1: 21
Eze. 9:3-6 JL2: 5
Eze. 9:3-9  TN1: 17,18
Eze. 9:4) TN3: 71
Eze. 9:4)  TN5: 113
Eze. 9:4)  TN5: 118
Eze. 9:4) TN6: 41
Eze. 9:4) TN6: 42
Eze. 9:4) TN8: 74
Eze. 9:4) TN9: 62
Eze. 9:4  1 TG 3:12
Eze. 9:4  2 TG 42:32
Eze. 9:4) JL2: 11
Eze. 9:4) JL8: 5
Eze. 9:4) SR2: 167
Eze. 9:4-6) TN9: 54
Eze. 9:4-6 2 TG 19:11
Eze. 9:4-6 2 TG 20:26
Eze. 9:4-6  2 TG 30:17
Eze. 9:4-6)  ABN2: 43
Eze. 9:4-6 GCS: 29
Eze. 9:4-6 JL6: 4
Eze. 9:4-6) SR2: 278,279
Eze. 9:5) TN3: 67
Eze. 9:5,6  1 TG 26:17
Eze. 9:5,6)  1 TG 31:9
Eze. 9:5,6] SR1P: 30
Eze. 9:6) TN3: 67
Eze. 9:6) TN4: 34
Eze. 9:6) TN8: 24
Eze. 9:6)  2 TG 43:19
Eze. 9:6 ABN3: 73
Eze. 9:6 SR1: 96
Eze. 9:6,7)  2 TG 10:29
Eze. 9:6,7) FB: 12
Eze. 9:6,7)  SR2: 102
Eze. 9:6-9) TN3: 71
Eze. 9:7  2 TG 42:32
Eze. 9:7-11  1 TG 52:19
Eze. 9:8) TN3: 71
Eze. 9:8)  ABN5: 57
Eze. 9:8 SR1: 38
Eze. 9:8-10 TN1: 38
Eze. 9:9) TN1: 11
Eze. 9:9  1 TG 3:12
Eze. 9:9)  ABN2: 43
Eze. 9:9)  ABN3: 43
Eze. 9:9) LDSDA: 12
Eze. 9:9 SR1P: 11
Eze. 9:9 l SR 29
Eze. 9:11 TN1: 21
Eze. 9:11) TN1: 22
Eze. 9:11 SR1: 38
Eze. 10:2 TN1: 20,21
Eze. 10:2 TN1: 39
Eze. 10:2,3 TN1: 39
Eze. 10:3) TN1: 39
Eze. 10:6 TN1: 7
Eze. 10:9 TN1: 33
Eze. 10:11 TN1: 34
Eze. 10:19 TN1: 10
Eze. 10:19) TN1: 22
Eze. 10:19) TN1: 34
Eze. 10:19) TN1: 39
Eze. 10:19 TN1: 39
Eze. 10:20 TN1: 10
Eze. 10:21 TN1: 34
Eze. 11: -TN8: 53
Eze. 11:3,11 JL7: 8
Eze. 11:11 TN8: 54
Eze. 11:22,23)  TN1: 39
Eze. 12:23 TN2: 19
Eze. 12:23 TN2: 68
Eze. 12:23  2 TG 6:25
Eze. 12:27 TN2: 19
Eze. 12:27) ABN2: 85
Eze. 13:3-15  1 TG 18:15,16
Eze. 13:5 SR1: 167
Eze. 14:14 JL7: 4
Eze. 14:20 WHR: 7Q
Eze. 16:7 TN2: 61
Eze. 16:49–  ABN5: 12
Eze. 16:49  ABN5: 73
Eze. 18:4)  1 TG 45:22
Eze. 18:4  2 TG 32:14
Eze. 20  2 TG 1:3
Eze. 20 2 TG 1:10
Eze. 20) MSDSDA: 4
Eze. 20 :1-8 2 TG 1:3,4
Eze. 20:1-8)  2 TG 39:5
Eze. 20:9,10 2 TG 1:4
Eze. 20:11-13 2 TG 1:4,5
Eze. 20:14-28 2 TG 1:5,6
Eze. 20:27) SR2: 89
Eze. 20:29-36 2 TG 1:6,7
Eze. 20:36,37) GCS: 36
Eze. 20:37 —– 2 TG 1:7
Eze. 20 :38 2 TG 1:8
Eze. 20:39 2 TG 1:9
Eze. 20:40,41  2 TG 1:9
Eze. 20:42-44  2 TG 1:10
Eze. 21:8-15  ABN4:19
Eze. 21 :27 TN10: 44
Eze. 21 :27 2 TG 1:10
Eze. 21 :27 2 TG 1:10,11
Eze. 22:30) —- -SR1: 150
Eze. 23)  1 TG 33:6
Eze. 26 :7 TN2: 28
Eze. 28:15,16) SR2: 144
Eze. 28:18,19)  SR2: 144
Eze. 28 :19) SR2: 116
Eze. 31:1-14]- -TN14: 9
Eze. 33:2-9  TN14: 47,48
Eze. 33:4,5 –  SR1P: 77
Eze. 33:7,8 SR1: 193
Eze. 33:7,8) SR2: 79
Eze. 33:8-10 SR1: 245
Eze. 33:9  SR1: 248
Eze. 33:11 TN4: 44
Eze. 33:11 TN4: 67
Eze. 33:11-16  TN14: 48,49
Eze. 33:30-33  1 TG 5:14,15
Eze. 33:30-33  ABN4: 27,28
Eze. 34)  2 TG 45:16
Eze. 34 JL3: 5
Eze. 34:1,2 2 TG 2:14
Eze. 34:2 ABN4: 55-58
Eze. 34:2-4 JL3: 4
Eze. 34:3 – 2 TG 2:16
Eze. 34:3,4) SR2: 276
Eze. 34:3-11) SR2: 80
Eze. 34:4,5  2 TG 2:16
Eze. 34:6-10  2 TG 2:17
Eze. 34:7-31 ABN4: 55-58
Eze. 34:11-13)  2 TG 45:20
Eze. 34:11-16  2 TG 2:18
Eze. 34 :12 TN2: 66
Eze. 34:13  2 TG 2:17
Eze. 34:17 2 TG 2:19
Eze. 34:18 — –2 TG 2:19
Eze. 34:19 2 TG 2:20
Eze. 34:20,21  2 TG 2:20
Eze. 34:21,22  2 TG 20:23
Eze. 34:21,22  ABN3: 38
Eze. 34:22-24 – SR1P: 85
Eze. 34:22-24 JL3: 4
Eze. 34:22-24 3 5
Eze. 34:22-25  2 TG 2:21
Eze. 34:23,24 TN8: 19
Eze. 34:23,24  2 TG 2:14
Eze. 34:23,24  2 TG 2:15
Eze. 34:23-25 TN8: 47
Eze. 34:23-26  ABN3: 32,33
Eze. 34:26 2 TG 2:22
Eze. 34:27 — –2 TG 2:22
Eze. 34:28,29  2 TG 2:22,23
Eze. 34 30,31 2 TG 2:23
Eze. 34:31 2 TG 20:23
Eze. 36) TN12: SO
Eze. 36) ABN2: 75
Eze. 36 1 TG 7:10
Eze. 36  1 TG 10:26
Eze. 36 1 TG 12:27
Eze. 36 2 TG 3:3
Eze. 36:1-10  2 TG 3:3,4
Eze. 36:11-14 2 TG 3:4
Eze. 36:15-22 2 TG 3:5
Eze. 36:17-27 1 TG 15:8,9
Eze. 36:20-24  2 TG 33:15
Eze. 36:22-24  2 TG 42:40
Eze. 36:22-28  2 TG 34:27
Eze. 36:22-28  2 TG 43:12,13
Eze. 36:22-28  2 TG 46:36,37
Eze. 36:22-28 GCS: 21,22
Eze. 36:23,24 1 TG 51:11
Eze. 36:23-25  2 TG 42:35
Eze. 36:23-26 2 TG 3:6
Eze. 36:23-28  2 TG 44:45
Eze. 36:23-29)  ABN3: 90
Eze. 36:23-33  TN8: 26,27
Eze. 36:23-38) TN14: 24
Eze. 36:24) 2 TG 23:12
Eze. 36:24  ABN3: 90
Eze. 36:24)  GCS: 28
Eze. 36:24-27 TN9: 48
Eze. 36:24-28) 2 TG 19:7
Eze. 36:24-28  2 TG 23:11
Eze. 36:24-29  2 TG 33:12,13
Eze. 36:25) 1 TG 38:29
Eze. 36:25 1 TG 51:11
Eze. 36:26 1 TG 51:12
Eze. 36:26)  2 TG 23:12
Eze. 36:26 2 TG 42:35
Eze. 36:26 — – ABN2: 34
Eze. 36:26,27  2 TG 45:20
Eze. 36:27)  2 TG 23:12
Eze. 36:27 2 TG 42:36
Eze. 36:27-29  1 TG 51:12
Eze. 36:27-32  2 TG 3:6,7
Eze. 36:28) 2 TG 10:30
Eze. 36:28) 2 TG 23:12
Eze. 36:28 2 TG 42:36
Eze. 36:28 FB: 13
Eze. 36:29) SR2: 291
Eze. 36:32-38  2 TG 43:13,14
Eze. 36:33-36 2 TG 3:7
Eze. 36:36 TN8: 27
Eze. 36:37 2 TG 3:8
Eze. 36:38— –2 TG 3:8
Eze. 37) TN12: 50
Eze. 37 1 TG 7:10
Eze. 37 —-2 TG 4:11
Eze. 37) 2 TG 10:30
Eze. 37)  ABN2: 75
Eze. 37) FB: 13
Eze. 37:1 —-2 TG 7:12,13
Eze. 37:1-10 2 TG 32:15,16
Eze. 37:1-12 2 TG 4:11,12
Eze. 37:1-14 TN9: 42
Eze. 37:1-14 TN9: 66
Eze. 37:10 – —ABN3: 54
Eze. 37:11-14  2 TG 7:12,13
Eze. 37:13,14 2 TG 4:13
Eze. 37:15-19  2 TG 4:13,14
Eze. 37:15-28) ABN1: 24
Eze. 37:15-28 ABN1: 24
Eze. 37:16) TN8: 11
Eze. 37:16-22)  TN14: 22
Eze. 37:16-25 TN8: 14-16
Eze. 37:16-28 1 TG 44:6
Eze. 37:16-28) 2 TG 31:5
Eze. 37:16-28 2 TG 43:22,23
Eze. 37:18-28 SR1P: 75-77
Eze. 37:19-23  1 TG 31:6,7
Eze. 37:20,21 2 TG 4:14
Eze. 37:21  TN10: 44,45
Eze. 37:21) 2 TG 10:30
Eze. 37:21 ABN1: 25
Eze. 37:21) — -FB: 13
Eze. 37:21-28  TN12: 47,48
Eze. 37:21-28 2 TG 34:26,27
Eze. 37:22) TN8: 14
Eze. 37:22 2 TG 4:14
Eze. 37:22-24 1 TG 26:20
Eze. 37:23 2 TG 4:15
Eze. 37:24,25 2 TG 2:15
Eze. 37:24-26 2 TG 34:30
Eze. 37:24-28 2 TG 4:16
Eze. 37:25) 2 TG 10:30
Eze. 37:25) FB: 13
Eze. 37:26-28  TN8: 17
Eze. 38  2 TG 4:11
Eze. 38:1,2  2 TG 4:17
Eze. 38:8  TN12: 46
Eze. 38:8 2 TG 4:17
Eze. 38:9 2 TG 4:17
Eze. 38:10-12  2 TG 4:17,18
Eze. 38:11)  TN12: 46
Eze. 38:13 2 TG 4:18
Eze. 38:14 2 TG 42:39,40
Eze. 38:14-17 2 TG 4:18
Eze. 38:16 2 TG 42:39,40
Eze. 38:23 2 TG 4:-19
Eze. 39  2 TG 4:11
Eze. 39 :1-7 2 TG 4:19
Eze. 39:4 2 TG 42:39,40
Eze. 39:7 2 TG 42:39,40
Eze. 39:8-15 2 TG 4:20
Eze. 39:9-13  TN12: 51
Eze. 39:9-14 2 TG 42:39,40
Eze. 39:22-29  2 TG 4:20,21
Eze. 39:25-29  TN12: 51
Eze. 40) 1 TG 13:6
Eze. 40) 1 TG 11:11
Eze. 40:1)  SR2: 291
Eze. 41) 1 TG 11:11
Eze. 41) 1 TG 13:6
Eze. 42)  1 TG 11:11
Eze. 42) —- 1 TG 13:6
Eze. 43) 1 TG 11:11
Eze. 43)—- -1 TG 13:6
Eze. 44) – -1 TG 13:6
Eze. 44:6,7 TN3: 61
Eze. 44:6,7) SR2: 138
Eze. 44:30 SR1: 98
Eze. 45) 1 TG 13:6
Eze: 46)  1 TG 13:
Eze. 47)  1 TG 13:6
Eze. 47  2 TG 42:38
Eze. 47:1  SR2: 291,292
Eze. 47:1)  SR2: 296
Eze. 47:1-12)  SR2: 294
Eze. 47:2-12)  SR2: 292
Eze. 47:6,7)  SR2: 295
Eze. 47:8) — SR2: 295
Eze. 47:8) — SR2: 296
Eze. 47:9) — SR2: 296
Eze. 47:9,10)  SR2: 296
Eze. 47:10)  SR2: 297,298
Eze. 47:10,11  SR2: 294
Eze. 47:11)  SR2: 297
Eze. 47:12)  SR2: 295
Eze. 48)  TN12: 49
Eze. 48) ABN2: 83
Eze. 48 — —-2 TG 42:38

DANIEL

Dan. 1:2) SR2: 33
Dan. 1:8) MSDSDA: 3
Dan. 1:8-20)  EW: 23
Dan. 2 TN3: 30
Dan. 2 TN7: 26
Dan. 2) TN12: 5
Dan. 2 TN12: 13
Dan. 2)  TN12: 17
Dan. 2  TN15:71
Dan. 2 —  2 TG 8:16
Dan. 2) 2 TG 16:19
Dan. 2) 2 TG 24:14
Dan. 2 2 TG 36:6
Dan. 2 —  2 TG 46:34
Dan. 2 SR2: 29
Dan. 2 SR2: 41
Dan. 2 SR2: 85
Dan. 2 SR2: 86
Dan. 2 —  SR2: 118
Dan. 2 — — SR2: 139
Dan. 2  SR2: 141
Dan. 2  SR2: 161
Dan. 2:19) SR2: 12
Dan. 2:20,21 MSDSDA: 14
Dan. 2:28)  ABN1: 45
Dan. 2:31-34)  SR2: 28-30
Dan. 2:31-34  SR2: 128
Dan. 2:34) TN7: 27
Dan. 2:34)  ABN1: 24
Dan. 2:34 -SR2: 128
Dan. 2:34,35 2 TG 46:29
Dan. 2:35) TN9:41
Dan. 2:35) 1 TG 31:7
Dan. 2:35 1 TG 48:28
Dan. 2:35)  LDSDA: 13
Dan. 2:35 SR1P: 21
Dan. 2:35) SR1P: 65
Dan. 2:38-44  TN12: 9
Dan. 2:39 TN3: 30
Dan. 2:39)  SR2: 139
Dan. 2:40) TN3: 39
Dan. 2:41,42)  TN9: 42
Dan. 2:41,42  SR1: 211
Dan. 2:41-45 1 TG 50:23
Dan. 2:42  SR1: 211
Dan. 2:42 SR1: 213
Dan. 2:42,43)  TN12: 18
Dan. 2:42,43) 2 TG 18:20
Dan. 2:43)  TN12: 87
Dan. 2:43)  SR2: 119
Dan. 2:44) TN5: 33
Dan. 2:44 TN8: 17
Dan. 2:44 TN8: 63 ,
Dan. 2:44) TN9: 41
Dan. 2:44 TN9: 42
Dan. 2:44 TN12: 41
Dan. 2:44 TN12: 56
Dan. 2:44 TN12: 57
Dan. 2:44 1 TG 19:5,6
Dan. 2:44  1 TG 29:8
Dan. 2:44 1 TG 48:28
Dan. 2:44  2 TG 8:17
Dan. 2:44  2 TG 9:15
Dan. 2:44) 2 TG 10:30
Dan. 2:44) 2 TG 23:12
Dan. 2:44 ABN1: 24
Dan. 2:44  ABN2: 85’
Dan. 2:44 ABN3: 23
Dan. 2:44  LDSDA: 5
Dan. 2:44)  FB: 13
Dan. 2:44  SR1: 211
Dan. 2:44  SR1: 213
Dan. 2:44) SR2: 141
Dan. 2:44,45  1 TG 15:11
Dan. 2:44,45  1 TG 31:7
Dan. 2:44,45  2 TG 21:7
Dan. 2:44,45 2 TG 46:29
Dan. 2:44,45) SR1P: 65
Dan. 2:44,45) SR2: 28-30
Dan. 2:45) TN2: 26
Dan. 2:45) TN8: 63
Dan. 2:45) TN9: 41
Dan. 2:45 1 TG 14:21
Dan. 2:45)  1 TG 31:7
Dan. 2:45  2 TG 8:17,18
Dan. 2:45  SR2: 128
Dan. 2:45  SR2: 141
Dan. 2:45 SR2: 150
Dan. 3  SR2: 46
Dan. 3:1) SR2: 61
Dan. 3:1-6 TN12: 28,29
Dan. 3:4-7) SR2: 61
Dan. 3:12-30) TN12: 29
Dan. 3:14) —— WHR: 31
Dan. 3:16-18)  SR2: 61
Dan. 3:16-18)  SR2: 109
Dan. 3:20) SR2: 61
Dan. 3:21-23)  EW: 10
Dan. 3:22) -2 TG 45:18
Dan. 3:22-26)  SR2: 61
Dan. 4:10 TN5: 42
Dan. 4:14 TN5: 42
Dan. 4:15 TN5: 42
Dan. 4:16) 1 TG 48:30
Dan. 4:16 SR2: 4.5
Dan. 4:17 MSDSDA: 15
Dan. 4:20 TN5: 42
Dan. 4:20) ABN1: 45
Dan. 4:20-22 TN8: 24
Dan. 4:22 TN5: 42
Dan. 4:24) —-  ABN1: 45
Dan. 4:24-26  1 TG 50:16,17
Dan. 4:27)  SR2: 46,47
Dan. 4:28  1 TG 50:16,17
Dan. 4:29)— SR2: 46,47
Dan. 4:29,30 1 TG 50:17
Dan. 4:31-33  1 TG 50:17,18
Dan. 4:33) SR2: 45
Dan. 4:33) SR2: 46,47
Dan. 4:34-37  1 TG 50:18,19
Dan. 4:35-37)  SR2: 49
Dan. 4:37) SR2: 47
Dan. 5:18-31  1 TG 50:19,20
Dan. 5:26) SR2: 45
Dan. 5:26-28)  SR2: 47
Dan. 6:4 TN13: 32
Dan. 6:4 ABN5: 67
Dan. 6:7 TN13: 32,33
Dan. 6:7 ABN5: 67
Dan. 6:16) EW: 10
Dan. 6:22) EW: 10
Dan. 6:22) SR2: 109
Dan. 6:24) 2 TG 45:18
Dan. 6:24) EW: 10
Dan. 7 TN3: 16
Dan. 7 TN3: 24
Dan. 7 TN3: 30
Dan. 7 TN7: 26
Dan. 7 TN7: 27
Dan. 7 TN9: 69
Dan. 7 TN12: 13
Dan. 7 TN12: 38
Dan. 7 TN12: 69
Dan. 7) TN15: 12
Dan. 7 TN15: 14
Dan. 7 TN15: 16
Dan. 7 TN15: 71
Dan. 7 TN15: 73
Dan. 7) TN15: 75
Dan. 7 TN15: 76
Dan. 7 1 TG 4:22
Dan. 7) 2 TG 12:28
Dan. 7 2 TG 14:19
Dan. 7) 2 TG 15:4
Dan. 7 2 TG 17:3
Dan. 7 2 TG 17:6
Dan. 7 2 TG 17:8
Dan. 7 2 TG 17:9
Dan. 7 2 TG 18:21
Dan. 7 2 TG 36:3
Dan. 7 2 TG 46:34
Dan. 7 SR1P: 9
Dan. 7 SR1: 14
Dan. 7 SR1: 211
Dan. 7 SR1: 212
Dan. 7 SR2: 68
Dan. 7 SR2: 75
Dan. 7 SR2: 85
Dan. 7 SR2: 106
Dan. 7 SR2: 111
Dan. 7 SR2: 111
Dan. 7 SR2: 148
Dan. 7 SR2: 151
Dan. 7 SR2: 161
Dan. 7:2) ABN1: 41
Dan. 7:2 SR2: 31
Dan. 7:2 SR2: 35
Dan. 7:2-8) SR2: 30
Dan. 7:2-8 TN12: 7
Dan. 7:3) SR2: 86
Dan. 7:4) —  SR1: 212
Dan. 7:4 SR2: 31
Dan. 7:4 SR2: 35
Dan. 7:4) SR2: 42
Dan. 7:4) SR2: 141
Dan. 7:5) SR1: 212
Dan. 7:5 SR2: 31
Dan. 7:5 SR2 37
Dan. 7:5) SR2: .42
Dan. 7:5) SR2: 208
Dan. 7:6) SR1: 212
Dan. 7:6 SR2: 31
Dan. 7:6 SR2: 39
Dan. 7:6 SR2: 68
Dan. 7:6) SR2: 141
Dan. 7:7 SR1: 211
Dan. 7:7 SR1: 213
Dan. 7:7 SR2: 31
Dan. 7:7) SR2: 42
Dan. 7:7 SR2: 56
Dan. 7:7 SR2: 57
Dan. 7:7 SR2: 68
Dan. 7:7) SR2: 85
Dan. 7:7 SR2: 88
Dan. 7:7 SR2: 128
Dan. 7:7,8) TN12: 19
Dan. 7:7,8 TN15: 49
Dan. 7:7,8 SR2: 113
Dan. 7:7,8 SR2: 211
Dan. 7:7-12) TN3: 17
Dan. 7:7-14 TN15: 15
Dan. 7:8) TN5: 33
Dan. 7:8) TN6: 55
Dan. 7:8) TN7: 27
Dan. 7:8) TN12: 22
Dan. 7:8) ABN3: 44
Dan. 7:8 ABN3: 45
Dan. 7:8) SR2: 42
Dan. 7:8 SR2: 84
Dan. 7:8 SR1: 211
Dan. 7:8 SR1: 213
Dan. 7:8 SR1: 214
Dan. 7:8 SR1: 215
Dan. 7:8,9) TN15: 17
Dan. 7:8-10) TN3: 16
Dan. 7:8-10 TN3: 16
Dan. 7:8-11) TN15: 26
Dan. 7:9) TN5: 115
Dan. 7:9 TN15: 12
Dan. 7:9 2 TG 12:28
Dan. 7:9,10 TN1: 9,10
Dan. 7:9,10 TN3: 5
Dan. 7:9,10) TN3: 18
Dan. 7:9,10) TN3: 41
Dan. 7:9,10 TN3: 46
Dan. 7:9,10 TN3: 49
Dan. 7:9,10 TN5: 102
Dan. 7:9,10 TN6: 54
Dan. 7:9,10 TN8: 6
Dan. 7:9,10 2 TG 10:26
Dan. 7:9,10 ABN2: 31
Dan. 7:9,10) ABN2: 42
Dan. 7:9,10)  ABN3: 6
Dan. 7:9,10 FB: 8
Dan. 7:9,10 WHR: 19
Dan. 7:9,10)  SR2: 132
Dan. 7:9,10) SR2: 189
Dan. 7:9,10 SR2: 190
Dan. 7:9,10 – SR2: 240
Dan. 7:10) TN5: 108
Dan. 7:10) TN6: 57
Dan. 7:10 TN15: 12
Dan. 7:10 TN15: 13
Dan. 7:10 TN15: 15
Dan. 7:10) 1 TG 11:6
Dan. 7:10) 1 TG 11:10
Dan. 7:10)  1 TG 12:26
Dan. 7:10 2 TG 12:28
Dan. 7:10 2 TG 43:21
Dan. 7:10) ABN5: 30
Dan. 7:10  WHR: 20
Dan. 7:10) WHR: 21
Dan. 7:10) JL2: 1
Dan. 7:10) 2 ]L 4
Dan. 7:10) JL6: 2
Dan. 7:10) SR2: 187
Dan. 7:11) TN8: 6
Oan. 7:11) SR2: 155
Dan. 7:11,12 SR2: 154
Dan. 7:11,12) SR2: 161
Dan. 7:12 2 TG 18:23
Dan. 7:12 SR2: 150
Dan. 7:12 SR2: 154
Dan. 7:13) TN3: 16
Dan. 7:13) TN3: 18
Dan. 7:13 TN6: 54
Dan. 7:13 TN6: 55
Dan. 7:13) TN6: S7
Dan. 7:13 TN8: 6
Dan. 7:13 TN15: 12
Dan. 7:13) TN15: 13,14
Dan. 7:13 2 TG 12:28
Dan. 7:13 SR2: 184
Dan. 7:13,14) ABN2: 42
Dan. 7:13,14 ABN2: 88
Dan. 7:14 TN6: 55
Dan. 7:15 TN15: 15
Dan. 7:16 TN15: 15
Dan. 7:17 TN12: 9
Dan. 7:17,18 TN15: 15
Dan. 7:19 TN15: 50
Dan. 7:21,22)  TN3: 17
Dan. 7:22 TN6: 56
Dan. 7:22 TN15: 15
Dan. 7:22) TN15: 17
Dan. 7:22) TN15: 20
Dan. 7:23-27 TN15: 16,17
Dan. 7:24) TN12: 22
Dan. 7:24) 2 TG 36:4
Dan. 7:24) SR2: 85
Dan. 7:25 TN2: 8
Dan. 7:25) TN2: 12
Dan. 7:25 TN3: 28,29
Dan. 7:25) TN5: 33
Dan. 7:25 TN6: 20
Dan. 7:25) TN12: 88
Dan. 7:25 TN13: 13
Dan. 7:25 TN14: 34
Dan. 7:25 TN15: 50
Dan. 7:25 2 TG 21:11
Dan. 7:25 2 TG 22:18
Dan. 7:25)  2 TG 36:5
Dan. 7:25 ABN3: 45
Dan. 7:25) ABN3: 45,46
Dan. 7:25 SR1: 215
Dan. 7:25 SR2: 59
Dan. 7:25) SR2: 87
Dan. 7:25 SR2: 87
Dan. 7:25 SR2: 123
Dan. 7:25 SR2: 128
Dan. 7:25 SR2: 133
Dan. 7:25 SR2: 136
Dan. 7:25 SR2: 147
Dan. 7:25) SR2: 147
Dan. 7:25 SR2: 150
Dan. 7:25 SR2: 154
Dan. 7:25 SR2: 155
Dan. 7:25) SR2: 161
Dan. 7:25 SR2: 175
Dan. 7:25 —  SR2: 271
Dan. 7:27) TN9: 14
Dan. 7:27 TN9: 21
Dan. 7:27) LDSDA: 5
Dan. 7:27 FB: 10
Dan. 7:27 FB: 11
Dan. 7:27 2 TG 10:27
Dan. 7:27 2 TG 10:28
Dan. 7:27,28  TN9: 74
Dan. 7:27,28  TN15: 67
Dan. 7:27,28)  SR2: 253
Dan. 8 TN3: 24
Dan. 8 TN4: 26
Dan. 8 TN12: 13
Dan. 8 TN15: 74
Dan. 8) TN15: 75
Dan. 8 2 TG 17:8
Dan. 8) 2 TG 33:6
Dan. 8 2 TG 33:10
Dan. 8 SR2: 68
Dan. 8 SR2: 128
Dan. 8:1 TN3: 32
Dan. 8:3-9) SR2: 126
Dan. 8:5) SR2: 140
Dan. 8:5-7 SR2: 34
Dan. 8:5-7) SR2: 50
Dan. 8:8) SR2: 129
Dan. 8:8,9 TN3: 28
Dan. 8:8,9) SR2: 88
Dan. 8:9) TN12: 11
Dan. 8:9 TN12: 13
Dan. 8:9 SR2: 126
Dan. 8:9) SR2: 140
Dan. 8:9-12 SR2: 128
Dan. 8:10) SR2: 129
Dan. 8:11 TN3: 36
Dan. 8:11 TN4: 26
Dan. 8:11)  SR2: 130
Dan. 8:11,12  TN3: 25
Dan. 8:11,12  TN3: 36
Dan. 8:11,12) ABN2: 21,22
Dan. 8:11,12)  SR2: 130
Dan. 8:12) TN3: 39
Dan. 8:12 TN4: 26
Dan. 8:12 ABN2: 72
Dan. 8:12 ABN3: 7
Dan. 8:12) SR1P: 81
Dan. 8:12) SR2: 128
Dan. 8:12 SR2: 130
Dan. 8:12) SR2: 131
Dan. 8:12) SR2: 138
Dan. 8:12,13) SR2: 261
Dan. 8:13) TN3: 26
Dan. 8:13 SR2: 131
Dan. 8:13) SR2: 268
Dan. 8:13,14  TN3: 38
Dan. 8:13,14 2 TG 33:3
Dan. 8:13,14 2 TG 42:32
Dan. 8:13,14) SR2: 131
Dan. 8:14) TN3: 20
Dan. 8:14 TN3: 20
Dan. 8:14 TN3: 22
Dan. 8:14 TN3: 23
Dan. 8:14) TN3: 37
Dan. 8:14 TN3: 49
Dan. 8:14 TN3: 53
Dan. 8:14– TN5: 102
Dan. 8:14)  TN5: 110
Dan. 8:14) TN8: 59
Dan. 8:14 TN6: 49
Dan. 8:14 TN15: 26
Dan. 8:14) 1 TG 11:6
Dan. 8:14) 1 TG 11:10
Dan. 8:14) 1 TG 15:14
Dan. 8:14) 1 TG 21:21
Dan. 8:14) 1 TG 29:10
Dan. 8:14) 1 TG 38:22
Dan. 8:14) 1 TG 43:15
Dan. 8:14) 1 TG 45:12
Dan. 8:14) 1 TG 45:19
Dan. 8:14) 2 TG 4:15
Dan. 8:14) 2 TG 4:16
Dan. 8:14 – 2 TG 10:25
Dan. 8:14) 2 TG 15:6
Dan. 8:14) 2 TG 21:8
Dan. 8:14 2 TG 33:7
Dan. 8:14) 2 TG 42:30
Dan. 8:14 2 TG 43:6
Dan. 8:14 TG 43:8
Dan. 8:14 2 TG 43:21
Dan. 8:14) 2 TG 44:33
Dan. 8:14) 2 TG 45:10
Dan. 8:14 ABN3: 5
Dan. 8:14 ABN3: 49
Dan. 8:14 FB: 7
Dan. 8:14) SR1P: 81
Dan. 8:14) WHR: 19
Dan. 8:14 WHR: 19
Dan. 8:14 WHR: 20
Dan. 8:14) JL2: 2
Dan. 8:14) JL2: 4
Dan. 8:14) JL5: 2
Dan. 8:14) JL6: 2
Dan. 8:14) JL9: 3
Dan. 8:14 SR2: 184
Dan. 8:14) SR2: 187
Dan. 8:14 SR2: 191
Dan. 8:14 SR2: 218
Dan. 8:14 SR2: 224
Dan. 8:14 SR2: 228
Dan. 8:14 SR2: 242
Dan. 8:14 SR2: 270
Dan. 8:16,17 2 TG 33:4
Dan. 8:17) TN3: 26
Dan. 8:17 TN3: 34
Dan. 8:17 TN3: 43
Dan. 8:17 2 TG 42:32
Dan. 8:18-21 2 TG 33:5
Dan. 8:20) TN12: 11
Dan. 8:20 SR2: 128
Dan. 8:20,21 TN3: 28
Dan. 8:20,21 SR2: 34
Dan. 8:20,21)  SR2: 50
Dan. 8:20-23) SR2: 126
Dan. 8:21 SR2: 128
Dan. 8:21,22 TN3: 28
Dan. 8:21-23) TN12: 11
Dan. 8:22 SR2: 128
Dan. 8:22-24  TN3: 28
Dan. 8:23 2 TG 33:5
Dan. 8:23,24 TN3: 28
Dan. 8:24,25) SR2: 127
Dan. 8:25 SR2: 128
Dan. 8:25)  SR2: 141
Dan. 8:26 TN3: 43
Dan. 8:26,27 TG 33:5
Dan. 8:27 TN3: 32
Dan. 9  TN4: 26
Dan. 9:1) TN3: 32
Dan. 9:1-3 2 TG 33:6
Dan. 9:2 TN3: 32
Dan. 9:3-27 TN3: 32-34
Dan. 9:4-19 SR1: 207
Dan. 9:4-23) SR1: 20
Dan. 9:20-23  SR1: 207
Dan. 9:21 ABN4: 34
Dan. 9:22,23 2 TG 33:6
Dan. 9:24 TN3: 37
Dan. 9:24) TN3: 38
Dan. 9:24 2 TG 33:6
Dan. 9:24-27 – – 2 TG 33:7
Dan. 9:25 TN3: 37
Dan. 9:25 2 TG 33:8
Dan. 9:25) SR2: 191
Dan. 9:25-27 TN3: 41
Dan. 9:26) TN3: 36
Dan. 9:26,27 TN3: 56
Dan. 9:26,27) TN8: 9
Dan. 9:26,27 2 TG 33:8,9
Dan. 9:26 ABN3: 14
Dan. 9:27) TN3: 37
Dan. 9:27 TN3: 39
Dan. 10 TN3: 35
Dan. 10:1 TN3: 38
Dan. 10:5 TN3: 34
Dan. 10:12 TN3: 34
Dan. 10:14 TN3: 34
Dan. 10:14 TN3: 43
Dan. 10:20,21 TN3: 35,36
Dan. 10:21 TN5: 5
Dan. 10:21 2 TG 33:10
Dan. 10:21 ABN3: 59
Dan. 10:21) SR2: 13
Dan. 11 TN3: 24
Dan. 11 TN3: 35
Dan. 11 TN12: 88
Dan. 11 2 TG 7:3
Dan. 11 2 TG 7:8
Dan. 11 2 TG 33:10
Dan. 11:1-4 TN3: 35,36
Dan. 11:2,3) TN12: 61
Dan. 11:2-4 TN12: 57,58
Dan. 11:4 TN3: 28
Dan. 11:5) TN3: 30
Dan. 11:5 TN12: 13
Dan. 11:7) – TN12: 87
Dan. 11:14 TN3: 23
Dan. 11:15,16) -TN12: 59
Dan. 11:15,16 -TN12: 65
Dan. 11:15,16) TN12: 86
Dan. 11:16) TN12: 59
Dan. 11:16) TN12: 64
Dan. 11:16) TN12: 87
Dan. 11:20) TN12: 59
Dan. 11:20 TN12: 66
Dan. 11:21) TN12: 72
Dan. 11:22) TN12: 60
Dan. 11:22 TN12: 67
Dan. 11:22) TN12: 86
Dan. 11:23) TN12: 60
Dan. 11:23 TN12: 67
Dan. 11:24 TN12: 72
Dan. 11:25) TN12: 60
Dan. 11:25,26 TN12: 73
Dan. 11:25,26) TN12: 75
Dan. 11:25,26 TN12: 76
Dan. 11:26) -TN12: 76
Dan. 11:27) TN12: 60
Dan. 11:27 TN12: 77,78
Dan. 11:28) TN12: 60
Dan. 11:28 TN12: 76
Dan. 11:28) TN12: 80
Dan. 11:28,29 TN12: 76
Dan. 11:29,30) -TN12: 60
Dan. 11:28-30 TN12: 73
Dan. 11:28-30) TN12: 75
Dan. 11:29 -TN12: 77
Dan. 11:30)– –TN12: 80
Dan. 11:31 TN3: 25
Dan. 11:31 TN3: 36
Dan. 11:31) TN3: 28
Dan. 11:31) TN12: 60
Dan. 11:31 TN12: 81
Dan. 11:31)  ABN2: 21,22
Dan. 11:31 SR2: 130
Dan. 11:32) TN12: 60
Dan. 11:32)  TN12: 80
Dan. 11:32 TN12: 80
Dan. 11:33,34 TN12: 80
Dan. 11:35  1 TG 4:24
Dan. 11:37) TN12: 60
Pan . 11:37 TN12: 82
Dan. 11:38 TN3: 30
Dan. 11:38,39 TN12: 72
Dan. 11:39) TN12: 60
Dan. 11:39 TN12: 82
Dan. 11:40)  TN12: 60
Dan. 11:40 TN12: 83
Dan. 11:40 2 TG 7:4
Dan. 11:40  2 TG 42:24
Dan. 11:40  ABN2: 26
Dan. 11:40-43 TN12: 83,84
Dan. 11:40-43  1 TG 4:21
Dan. 11:41) – -TN12: 60
Dan. 11:41) TN12: 64
Dan. 11:41) – –TN12: 87
Dan. 11:41  2 TG 42:25
Dan. 11:41-43 2 TG 7:4,5
Dan. 11:42  2 TG 42:25
Dan. 11:43) TN12: 61
Dan. 11:43,44  2 TG 42:26
Dan. 11:44)  TN12: 61
Dan. 11:44 TN12: 88
Dan. 11:44 2 TG 7:8
Dan. 11:44  2 TG 7:9
Dan. 11:44,45  1 TG 4:23
Dan. 11:45) -TN12: 61
Dan. 11:45 TN12: 89
Dan. 11:45 2 TG 7:8,9
Dan. 11:45 2 TG 42:27
Dan. 11:45)  2 TG 42:29
Dan. 11:45) ABN5: 91
Dan. 11:45 SR2: 151
Dan. 12 TN3: 35
Dan. 12 2 TG 7:3
Dan. 12 2 TG 7:11
Dan. 12 2 TG 33:10
Dan. 12 SR1: 23
Dan. 12 SR1: 45
Dan. 12- SR1: 186
Dan. 12 SR2: 128
Dan. 12:1) TN5: 77
Dan. 12:1 TN5: 77
Dan. 12:1 TN5: 118
Dan. 12:1 TN8: 22
Dan. 12:1 TN8: 23
Dan. 12:1 TN9: 18
Dan. 12:1) TN9: 58
Dan. 12:1  TN9: 60,61
Dan. 12:1  TN12: 38
Dan. 12:1 TN12: 55
Dan. 12:1  TN12: 56
Dan. 12:1 TN12: 61
Dan. 12:1)  TN12: 92
Dan. 12:1 –TN14: 25
Dan. 12:1)  TN15: 57
Dan. 12:1)  TN15: 59,60
Dan. 12:1) TN15: 60
Dan. 12:1 TN15: 61
Dan. 12:1 TN15: 89
Dan. 12:1) 1 TG 6:39
Dan. 12:1)  1 TG 11:11
Dan. 12:1  1 TG 12:26
Dan. 12:1) 1 TG 37:19
Dan. 12:1) —1 TG 48:29
Dan. 12:1 1 TG 51:12
Dan. 12:1  2 TG 7:10
Dan. 12:1)  2 TG 10:29
Dan. 12:1 2 TG 16:22
Dan. 12:1  2 TG 17:11
Dan. 12:1 2 TG 33:10,11
Dan. 12:1  2 TG 42:29
Dan. 12:1 ABN2: 20
Dan. 12:1 ABN2: 91
Dan. 12:1 – ABN2: 92
Dan. 12:1 ABN4: 6
Dan. 12:1) FB: 13
Dan. 12:1) WHR: 11
Dan. 12:1 WHR: 11
Dan. 12:1 WHR: 20
Dan. 12:1) WHR: 25
Dan. 12:1) UAL: 25
Dan. 12:1) JL1: 12
Dan. 12:1) JL5: 9
Dan. 12:1) SR2: 66
Dan. 12:1) SR2: 145
Dan. 12:1) SR2: 221
Dan. 12:1,2 TN12: 91
Dan. 12:1-3 TN12: 29
Dan. 12:1-3 – -2 TG 7:13
Dan. 12:2) TN5: 110
Dan. 12:2 TN9: 42
Dan. 12:2 TN9: 66
Dan. 12:2 2 TG 7:11
Dan. 12:2 2 TG 42:29
Dan. 12:2 WHR: 46
Dan. 12:2 SR1: 47
Dan. 12:2 SR1: 48
Dan. 12:2 SR1: 49
Dan. 12:2 SR1: 133
Dan. 12:2) –SR2: 146
Dan. 12:2] SR2: 175
Dan. 12:2) SR2: 235
.Dan. 12:2,3 2 TG 33:11
Dan. 12:3 TN1: 47
Dan. 12:3 TN12: 92
Dan. 12:3 2 TG 2:22
Dan. 12:3) SR2: 146
Dan. 12:4) –TN12: 64
Dan. 12:4 –TN12: 83
Dan. 12:4) TN12: 84
Dan. 12:4 TN14: 9
Dan. 12:4 – -2 TG 7:3
Dan. 12:4 2 TG 7:14
Dan. 12:4)  2 TG 15:3
Dan. 12:4 2 TG 33:4
Dan. 12:4 2 TG 42:29
Dan. 12:4  ABN2: 25
Dan. 12:4 WHR: 36
Dan. 12:4) SR2: 28
Dan. 12:4) SR2: 111
Dan. 12:4) SR2: 146
Dan. 12:4) SR2: 229
Dan. 12:5-7)  SR2: 147
Dan. 12:7 TN12: 88
Dan. 12:7 2 TG 33:7
Dan. 12:8,9) 2 TG 33:10
Dan. 12:8,9) SR2: 147
Dan. 12:8-10 2 TG 42:30
Dan. 12:9 ABN2: 25
Dan. 12:9,10) 1 TG 24:13
Dan. 12:10 TN3: 74,75
Dan. 12:10 TN4: 6.3
Dan. 12:10 TN9: 16
Dan. 12:10 TN12: 56
Dan. 12:10 TN12: 92
Dan. 12:10 TN14: 26
Dan. 12:10 —1 TG 14:17
Dan. 12:10 1 TG 51:13
Dan. 12:10 2 TG 7:14
Dan. 12:10 2 TG 33:11
Dan. 12:10) -2 TG 44:32
Dan. 12:10 2 TG 45:13
Dan. 12:10 2 TG 46:42
Dan. 12:10)  WHR: 29
Dan. 12:10) SR2: 10
Dan. 12:10) SR2: 28
Dan. 12:10  SR2: 145
Dan. 12:10)  SR2: 229
Dan. 12:10-12 WHR: 19
Dan. 12:11,12  2 TG 33:11
Dan. 12:11,12) SR2: 133
Dan. 12:11112 SR2: 145
Dan. 12:11 TN2: 8
Dan. 12:11 2 TG 22:18
Dan. 12:11 2 TG 33:7
Dan. 12:11 SR2: 128
Dan. 12:12 TN2: 8
Dan. 12:12— 2 TG 22:18
Dan. 12:12 2 TG 33:7
Dan. 12:12) SR2: 147

HOSEA

Hos. 1 TN7: 14
Hos. 1 TN7: 22
Hos. 1) TN8: 66
Hos. 1) 2 TG 6:18
Hos. 1 2 TG 6:13
Hos. 1 2 TG 6:17
Hos. 1 2 TG 21:3
Hos. 1:1,2  2 TG 21:3,4
Hos. 1:1-9 TN4: 11
Hos. 1:2 2 TG 6:13
Hos. 1:3,4 2 TG 6:13
Hos. 1:3-5 2 TG 21:4
Hos. 1:4 TN4: 16
Hos. 1:4 TN4: 56
Hos. 1:5) TN4: 15,16
Hos. 1:5) TN4: 56
Hos. 1:5 2 TG 6:14
Hos. 1:6 TN4: 12
Hos. 1:6 TN4: 19
Hos. 1:6 2 TG 6:14
Hos. 1:6,7  2 TG 21:4,5
Hos. 1:7  TN4: 17
Hos. 1:7  2 TG 6:14
Hos. 1:8,9 TN4: 19
Hos. 1:8,9  2 TG 6:15
Hos. 1:8,9 2 TG 21:5
Hos. 1:9 TN4: 19
Hos. 1:10 TN8: 12
Hos. 1:10 2 TG 6:15
Hos. 1:10  2 TG 21:5,6
Hos. 1:10,11  2 TG 43:15,16
Hos. 1:11 TN8: 13
Hos. 1:11) TN8: 43
Hos. 1:11 1 TG 15:12
Hos. 1:11  2 TG 2:18
Hos. 1:11 2 TG 6:17
Hos. 1:11 2 TG 21:7
Hos. 1:11) 2 TG 43:19
Hos. 1:11 ABN3: 76
Hos. 1:11) LDSDA: 3
Hos. 1:11  WHR: 64
Hos. 1:11 WHR: 65
Hos. 2 – TN7: 14
Hos. 2 TN7: 22
Hos. 2 TN8: 66
Hos. 2 2 TG 6:13
Hos. 2) 2 TG 6:18
Hos. 2 2 TG 21:3
Hos. 2:1 TN4: 12
Hos. 2:1 2 TG 6:17
Hos. 2:1,2 TN4: 50,51
Hos. 2:1,2 TN4: 57
Hos. 2:1-3 2 TG 21:8
Hos. 2:1-5 TN4: 20
Hos. 2:1-5 2 TG 43:18
Hos. 2:2) TN4: SO
Hos. 2:2 2 TG 6:18
Hos. 2:2,3 TN4: 57
Hos. 2:3 2 TG 6:19
Hos. 2:4 TN4: 12
Hos. 2:4) TN4: 58
Hos. 2:4;5 2 TG 21:9,10
Hos. 2:5 TN4: 59
Hos. 2:5  2 TG 6:19
Hos. 2:6 2 TG 6:20
Hos. 2:6-8  TN4: 23
Hos. 2:6-13  2 TG 21:10,11
Hos. 2:7 2 TG 6:20
Hos. 2:8 TN4: 59
Hos. 2:8-12 2 TG 6:20
Hos. 2:9 . TN2: 61
Hos. 2:9-11 TN4: 25
Hos. 2:11) TN4: 27
Hos. 2:12-14  TN4: 26
Hos. 2:13,14 2 TG 6:21
Hos. 2:14,15  2 TG 21:11,12
Hos. 2:15 TN4: 13
Hos. 2:15 TN4: 27
Hos. 2:15) TN4: 28
Hos. 2:15) TN4: 41
Hos. 2:15) TN4: 56
Hos. 2:15) 2 TG 6:22
Hos. 2:15 2 TG 6:22
Hos. 2:15 2 TG 46:38
Hos. 2:16 TN4: 38
Hos. 2:16 2 TG 6:23
Hos. 2:16 2 TG 21:13
Hos. 2:17 TN4: 38
Hos. 2:17 2 TG 21:13
Hos. 2:18 TN4: 39
Hos. 2:18 TN8: 66
Hos. 2:18 2 TG 6:24
Hos. 2:18 2 TG 21:3
Hos. 2:18-21 TN4: 14
Hos. 2:18-22  2 TG 21:13,14
Hos. 2:19,20 TN4: 48
Hos. 2:19-21-  2 TG 6:24
Hos. 2:21 TN4: 48
Hos. 2:21 SR1P: 34
Hos. 2:22 TN4: 49
Hos. 2:22  2 TG 6:24,25
Hos. 2:22 WHR: 65
Hos. 2:23 TN4: 49
Hos. 2:23 —-2 TG 21:14
Hos. 3:4 TN9: 43
Hos. 3:4,5 TN8: 13
Hos. 3:4,5 TN10: 45
Hos. 3:4,5  2 TG 9:6
Hos. 3:4,5  2 TG 2:15,16
Hos. 3:4,5 2 TG 21:7
Hos. 3:4,5 2 TG 41:12
Hos. 3:4,5 2 TG 43:16,17
Hos. 3:4,5) ABN1: 24
Hos. 3:4,5 ABN1: 24
Hos. 3:4,5  WHR: 64
Hos. 3:5) TN8: 43
Hos. 3:5 TN9: 43
Hos. 3:5 1 TG 15:12
Hos. 3:5 2 TG 2:18
Hos. 3:5 2 TG 6:17
Hos. 3:5 2 TG 6:25
Hos. 3:5 SR1P: 84
Hos. 3:5) LDSDA: 3
Hos. 4:14 TN3: 74
Hos. 4:14 2 TG 6:25
Hos. 4:14) SR2: 253
Hos. 6:11 TN9: 46
Hos. 12:13 TN4: 42
Hos. 12:13)  2 TG 26:13
Hos. 12:13 ABN3: 22
Hos. 12:13 ABN3: 34

JOEL

Joel 1:15 GCS: 21
Joel 2 2 TG 8:16
Joel 2 GCS: 12-19
Joel 2 GCS: 20
Joel 2:1 2 TG 8:21
Joel 2:1 FB: 2
Joel 2:1) SR2: 5
Joel 2:1-3 2 TG 8:19
Joel 2:1-10)  SR2: 280,281
Joel 2:2) TN4: 45
Joel 2:2 TN5: 97
Joel 2:2)  TN5: 60
Joel 2:2 1 TG 7:13
Joel 2:2 1 TG 14:23
Joel 2:2 2 TG 46:31
Joel 2:2) ABN3: 64
Joel 2:2) FB: 27
Joel 2:4-6 2 TG 8:19
Joel 2:7,8 -2 TG 8:20
Joel 2:8)  TN5: 98,99
Joel 2:9 — 2 TG 8:20
Joel 2:2-10  TN5: 95,96
Joel 2:2-11)  MCTC: 5
Joel 2:10,11  2 TG 8:21
Joel 2:11  GCS: 21
Joel 2:12,13  2 TG 41:22,23
Joel 2:12-14  2 TG 8:21
Joel 2:13) SR2: 79
Joel 2:15,16 -2 TG 8:21
Joel 2:15,16  ABN3: 64
Joel 2:17 2 TG 8:22
Joel 2:18,19 2 TG 8:22
Joel 2:21-23  2 TG 8:22,23
Joel 2:23 TN4: 55,56
Joel 2:23) TN5: 88
Joel 2:23) TN14: 40
Joel 2:23]  1 TG 17:4
Joel 2:23 –2 TG 46:34,35
Joel 2:23 2 TG 19:10
Joel 2:.23  ABN1: 82
Joel 2:23 –ABN1: 85
Joel 2:23)  ABN1: 87
Joel 2:23 —ABN1:88
Joel 2:23) – ABN1: 89
Joel 2:23 —ABN1: 89
Joel 2:23) ABN1: 90
Joel 2:23 ABN1: 90
Joel 2:23) ABN5: 59
Joel 2:23 SR2: 256
Joel 2:23,24  ABN1: 58,59
Joel 2:24 – 2 TG 8:23
Joel 2:24) SR2: 256
Joel 2:25-32  2 TG 8:23,24
Joel 2:28  TN2: 56
Joel 2:28  TN5: 88
Joel 2:28)  TN14: 40
Joel 2:28  TN14: 43
Joel 2:28 2 TG 46:34,35
Joel 2:28 — ABN1: 82
Joel 2:28 —ABN1: 87
Joel 2:28) – ABN1: 89
Joel 2:28 ABN1:89
Joel 2:28)  ABN1: 90
Joel 2:28)  ABN5: 59
Joel 2:28) – SR2: 274
Joel 2:28,29 TN2: 64,65
Joel 2:28,29  TN4: 55,56
Joel. 2:28,29 1 TG 17:4
Joel 2:28,29  1 TG 29:9
Joel 2:28,29 2 TG 19:10
Joel 2:28,29)  2 TG 22:20
Joel 2:28,29  ABN1: 58,59
Joel 2:28,29  SR2: 221
Joel 2:28,29  SR2:256
Joel 2:31,32  GCS: 27
Joel 2:32 TN8: 64
Joel 2:32  2 TG 46:41
Joel 2:32 GCS: 20
Joel 2:32 SR1: 73,74
Joel 2:32 SR1: 103
Joel 3  2 TG 8:16
Joel 3 GCS: 16-19
Joel 3 GCS 20
Joel 3:1,2 TN8: 38
Joel 3:1,2 TN12: 52
Joel 3:1,2 1 TG 15:12
Joel 3:1,2 2 TG 8:24
Joel 3:1,2 2 TG 42:36,37
Joel 3:1,2  GCS: 20,21
Joel 3:1,2 GCS: 27
Joel 3:2 CS 27
Joel 3:3 2 TG 8:24
Joel 3:4-7 2 TG 8:24,25
Joel 3:8-10 2 TG 8:25
Joel 3:9-12) TN8: 20
Joel 3:9-12 TN12: 52
Joel 3:9-12 1 TG 5:6
Joel 3:9-16 2 TG 10:27
Joel 3:9-16 FB: 10
Joel 3:10 1 TG 25:7
Joel 3:10) 1 TG 37:14
Joel 3:10) MSDSDA: 7
Joel 3:10 SR1: 176
Joel 3:11 2 TG 8:25
Joel 3:12-14 2 TG 8:26
Joel 3:13-16 1 TG 5:11
Joel 3:15,16 2 TG 8:26
Joel 3:17) WHR: 29
Joel 3:17-21 2 TG 8:26,27
Joel 3:20 2 TG 46:41
Joel 3:20,21  2 TG 42:37
Joel 3:20,21 GCS: 20
Joel 3:21 2 TG 33:13

AMOS

Amos 1:1) SR1: 248
Amos 1:2 -2 TG 41:7
Amos 3:6,7)  2 TG 10:25
Amos 3:6,7)  FB: 8
Amos 3:7 TN2: 4
Amos 3:7 ABN3: 34
Amos 3:7 SR2: 15
Amos 4:12 SR1: 220
Amos 8:11,12  2 TG 10:31
Amos 8:11,12 FB: 14
Amos 8:12 TN15: 55,56
Amos 8:12) WHR: 15
Amos 8:12) SR2: 157
Amos 8:12) 2SR 186
Amos 9:9,10  ABN2: 37,38
Amos 9:9-15 1 TG 15:13

OBADIAH

Obad. 1:15-18  1 TG 15:14
Obad. 1:16  2 TG 10:24
Obad. 1:16  FB: 7
Obad. 1:16)  SR2: 116
Obad. 1:17  2 TG 46:41
Obad. 1:17-21  TN8: 63,64
Obad. 1:21  2 TG 46:41

JONAH

Jonah 2:10)  SR2: 12

MICAH

Mic. 1  1 TG 25:3
Mic. 2  1 TG 25:3
Mic. 2:12 SR1: 99
Mic. 3  1 TG 25:3
Mic. 3:7-12) SR2: 275
Mic. 3:12 1 TG 11:8
Mic. 3:12- 1 TG 15:14,15
Mic. 3:12 1 TG 25:3
Mic. 3:12 2 TG 31:5,6
Mic. 3:12- 2 TG 42:34,35
Mic. 3:12 2 TG 44:49
Mic. 4) TN8: 20
Mic. 4) TN14: 22
Mic. 4 1 TG 7:10
Mic. 4 1 TG 8:25
Mic. 4 1 TG 10:25
Mic. 4 1 TG 12:27
Mic. 4 1 TG 25:3
Mic. 4 1 TG 27:3
Mic. 4  1 TG 31:5
Mic. 4) 2 TG 10:30
Mic. 4 ABN1: 25 –
Mic. 4) ABN2: 75
Mic. 4) FB: 13
Mic. 4 SR1: 173
Mic. 4 SR1: 217
Mic. 4 SR1: 244
Mic. 4-7 SR1: 11
Mic. 4:1 1 TG 25:4
Mic. 4:1 SR1: 173
Mic. 4:1 SR1: 242
Mic. 4:1 SR2: 117
Mic. 4:1,2 1 TG 15:14,15
Mic. 4:1,2 2 TG 31:5,6
Mic. 4:1,2 2 TG 42:34,35
Mic. 4:1,2 2 TG 44:49
Mic. 4:1,2 2 TG 46:35
Mic. 4:1,2 ABN2: 48
Mic. 4:1,2)  LDSDA: 13
Mic. 4:1,2) EW: 25
Mic. 4:1,2 JL6: 7
Mic. 4:1-3) TN14: 43
Mic. 4:1-4 ABN2: 17
Mic. 4:1-5  ABN1: 59,60
Mic. 4:1-6  ABN1: 24
Mic. 4:2 1 TG 9:11
Mic. 4:2 1 TG 12:28
Mic. 4:2—  1 TG 19:6
Mic. 4:2 1 TG 25:5
Mic. 4:2 2 TG 9:10
Mic. 4:2  2 TG 10:30
Mic. 4:2 ABN2: 49
Mic. 4:2–  ABN3: 74,75
Mic. 4:2 FB: 14
Mic. 4:2 SR1: 174
Mic. 4: SR1: 175
Mic. 4:2  SR1: 175,176
Mic. 4:2-4  TN15: 66
Mic. 4:3 1 TG 25:6,7
Mic. 4:3)  MSDSDA: 7
Mic. 4:3  SR1: 176
Mic. 4:4 1 TG 25:7
Mic. 4:4 2 TG 31:8
Mic. 4: SR1: 177
Mic. 4:4)  SR2: 287
Mic. 4:5 1 TG 25:8
Mic. 4:5  SR1: 177
Mic.4:6 SR1: 177
Mic. 4:6,7 1 TG 25:8
Mic. 4:6,7 1 TG 26:19
Mic. 4:6,7 ABN3: 76
Mic. 4:6,7 ABN3: 77
Mic. 4:7 ABN3: 78
Mic. 4:7 SR1: 127
Mic. 4:7 SR1: 177
Mic. 4:8 1 TG 25:8
Mic. 4:8 SR1: 178
Mic.4:9 SR1: 178
Mic. 4:9,10  1 TG 25:8,9
Mic. 4:10) 1 TG 26:19
Mic. 4:10 SR1: 179
Mic. 4:11 SR1: 180
Mic. 4:11,12 1 TG 25:9,10
Mic. 4:12 SR1: 181
Mic. 4:13 1 TG 25:10
Mic. 4:13 1 TG 26:16-
Mic. 4:13 SR1: 181
Mic. S 1 TG 25:3
Mic.5 1 TG 26:15
Mic. 5 1 TG 27:3
Mic. 5 2 TG 8:16
Mic. 5:1 1 TG 26:15
Mic. 5:1 1 TG 26:15,16
Mic. 5:1 1 TG 26:16
Mic. 5:2 1 TG 26:18
Mic. 5:3 1 TG 26:18
Mic. 5:4,5  1 TG 26:19
Mic. 5:6  1 TG 26:19
Mic. 5:6-9) SR2: 172
Mic. 5:7 1 TG 26:20
Mic. 5:7)  1 TG 26:21
Mic. 5:7 2 TG 8:18
Mic. 5:7  TG 46:31,32
Mic. 5:7,8)  MCTC: 5
Mic. 5:7,8  SR1: 96
Mic. 5:7-9  TN5: 96
Mic. 5:8 1 TG 26:21
Mic. 5:9  1 TG 26:17
Mic. 5:9  TG 46:31,32
Mic. 5:9-14  1 TG 26:21
Mic. 5:10-15  1 TG 26:15,16
Mic. 5:15  1 TG 26:22
Mic. 5:15)  SR2: 172
Mic. 6  1 TG 25:3
Mic. 6  1 TG 27:11
Mic. 6  SR1: 236
Mic. 6  SR1: 239
Mic. 6:1  SR1: 240
Mic. 6:1  SR1: 242
Mic. 6:1,2  1 TG 27:3
Mic. 6:3  1 TG 27:4
Mic. 6:3-5  2 TG 35:5
Mic. 6:4  1 TG 27:4,5
Mic. 6:5  1 TG 27:5
Mic. 6:5  2 TG 20:20
Mic. 6:6,7  1 TG 27:6
Mic. 6:6,7  2 TG 20:21,22
Mic. 6:6,7  2 TG 34:28
Mic. 6:8  1 TG 27:7
Mic. 6:8 2 TG 20:22
Mic. 6:8 2 TG 34:28
Mic. 6:9 TN1: 47
Mic. 6:9 TN4: 42
Mic. 6:9 TN5: 56
Mic. 6:9 TN6: 80
Mic. 6:9 TN7: 6
Mic. 6:9 TN7: 72
Mic. 6:9 TN9: 61
Mic. 6:9) TN10: 41
Mic. 6:9 1 TG 27:7
Mic. 6:9  2 TG 20:22,23
Mic. 6:9 2 TG 34:28
Mic. 6:9 2 TG 34:29
Mic. 6:9 2 TG 43:24
Mic. 6:9) ABN1: 19
Mic. 6:9 ABN1: 94
Mic. 6:9 ABN3: 23
Mic. 6:9 ABN3: 33
Mic. 6:9 ABN3: 62
Mic. 6:9 LDSDA: 4
Mic. 6:9 SR1P: 6
Mic. 6:9 GCS: 35
Mic. 6:9  JL4: 2
Mic. 6:9  SR1: 5
Mic. 6:9  SR1: 242
Mic. 6:10,11  1 TG 27:9
Mic. 6:12 1 TG 27:10
Mic. 6:13– 1 TG 27:10
Mic. 6:14,15 1 TG 27:10
Mic. 6:16 1 TG 27:10
Mic. 7 1 TG 25:3
Mic. 7 1 TG 28:13
Mic. 7  SR1: 236
Mic. 7:1 1 TG 28:13
Mic. 7:1-4 1 TG 28:13
Mic. 7:2-5  1 TG 28:13,14
Mic. 7:5  TN1: 44
Mic. 7:5  SR1: 220
Mic. 7:5)  SR2: 105
Mic. 7:5-7  2 TG 46:48
Mic. 7:5-14  1 TG 28:13
Mic. 7:7-10  1 TG 28:14
Mic. 7:9) SR2: 196
Mic. 7:11,12 –1 TG 28:15
Mic. 7:13,14 1 TG 28:15
Mic. 7:14 ABN3: 62
Mic. 7:14) SR1P: 87
Mic. 7:14 JL4: 2
Mic. 7:14  SR1: 243
Mic. 7:14,15-  ABN3: 33
Mic. 7:14,15) GCS: 36
Mic. 7:15 1 TG 28:16
Mic. 7:15 SR1: 243,244
Mic. 7:15-20  1 TG 28:13
Mic. 7:16-18  1 TG 28:16,17
Mic. 7:19  1 TG 28:17
Mic. 7:19)  SR2: 196
Mic. 7:20  1 TG 28:17

NAHUM

Nah. 1  1 TG 24:11
Nah. 1: 1 TG 24:11
Nah. 1:1-9 TN14: 4
Nah. 1:1-9  TN14: 45,46
Nah. 1:2-9  TN9: 29,30
Nah. 1:9  TN9: 28
Nah. 1:9  1 TG 1:10
Nah. 1:10  TN14: 8
Nah. 1:10,11  TN14: 7
Nah. 1:12 TN14: 8
Nah. 1:12,13 TN14: 17
Nah. 1:12, 3 1 TG 15:15
Nah. 1:12,l3  1 TG 24:11,12
Nah. 1:12-15  TN14: 4
Nah. 1:13 ABN5: 32
Nah. 1:14) TN14: 18
Nah. 1:14 TN14: 19
Nah. 1:15 TN1: 47
Nah. 1:15 TN4: 61
Nah. 1:15) TN6: 42
Nah. 1:15 TN6: 74
Nah. 1:15 TN8: 54
Nah. 1:15 TN14: 20
Nah. 1:15 1 TG 3:15
Nah. 1:15 1 TG 12:26
Nah. 1:15 1 TG 15:15
Nah. 1:15  1 TG 24:11,12
Nah. 1:15) 1 TG 24:19
Nah. 1:15 1 TG 25:5
Nah. 1:15 1 TG 52:26
Nah. 1:15 2 TG 37:25
Nah. 1:15 2 TG 42:41
Nah. 1:15) 2 TG 43:12
Nah. 1:15 ABN1: 74
Nah. 1:15 ABN5: 32
Nah. 1:15  GCS: 34,35
Nah. 1:15) WHR: 29
Nah. 1:15 WHR: 54
Nah. 1:15 JL4: 2
Nah. 1:15 JL4: 4
Nah. 1:15 JL8: 6
N ah. 2  1 TG 24:11
Nah. 2:1 TN14: 8
Nah. 2:1) TN14: 52
Nah. 2:1 1 TG 3:13
Nah. 2:1 1 TG 24:14
Nah. 2:2 TN14: 4
Nah. 2:2 TN14: 25
Nah. 2:3 TN14: 8
Nah. 2:3 TN15: 55
Nah. 2:3,4 TN14: 5
Nah. 2:3,4 1 TG 3:14
Nah. 2:3,4 1 TG 24:13
Nah. 2:3,4) SR2: 147
Nah. 2:4 TN14: 9
Nah. 2:4)  TN14: 52
Nah. 2:4  2 TG 7:4
Nah. 2:5) —  TN14: 53
Nah. 2:5 TN14: 53
Nah. 2:5 1 TG 3:16
Nah. 2:5 1 TG 3:17
Nah. 2:5 1 TG 24:14
Nah. 2:5-8 TN14: 12,13
Nah. 2:6  1 TG 24:12,13
Nah. 2:9  TN14: 13
Nah. 2:10  1 TG 24:12,13
Nah. 2:10-13  TN14: 13,14
Nah. 2:13  1 TG 24:12,13
Nah. 3  1 TG 24:11
Nah. 3:1-19  TN14: 14,15
Nah. 3:12 TN14: 8
Nah. 3:18  1 TG 24:11

HABAKKUK

Hab. 2:3 1 TG 15:17
Hab. 3:9 TN6: 35
Hab. 3:12,13- 1 TG 15:17
Hab. 3:17,18  1 TG 15:21

ZEPHANIAH

Zeph. 1:2,3  1 TG 21:16
Zeph. 1:4,5 1 TG 21:16
Zeph. 1:6  1 TG 21:17
Zeph. 1:7 1 TG 21:17
Zeph. 1:8  1 TG 21:17
Zeph. 1:9-11  1 TG 21:17
Zeph. 1:12  TN1: 46
Zeph. 1:12) ABN2: 37
Zeph. 1:12,13  TN2: 42
Zeph. 1:12-18  1 TG 18:19
Zeph. 1:12-18  1 TG 21:18
Zeph. 1:12-18  GCS: 25,26
Zeph. 2:1,2 1 TG 22:23
Zeph. 2:1,2 -1 TG 22:25
Zeph. 2:1-3 2 TG 41:13
Zeph. 2:3 1 TG 22:24
Zeph. 2:3 1 TG 22:26
Zeph. 2:4,5 1 TG 22:25
Zeph. 2:5) 1 TG 22:26
Zeph. 2:5-7  1 TG 15:17
Zeph. 2:6,7  1 TG 22:26
Zeph. 2:8 1 TG 22:26
Zeph. 2:9 1 TG 22:27
Zeph. 2:10,11  1 TG 22:27
Zeph. 2:10-13 1 TG 25:5
Zeph. 2:12,13  1 TG 22:27
Zeph. 2:14  1 TG 22:27
Zeph. 2:15 1 TG 22:28
Zeph. 2:15 1 TG 23:6
Zeph. 2:15 SR1: 200
Zeph. 3:1 1 TG 23:3
Zeplt. 3:1-5 SR1: 200,201
Zeph. 3:2 1 TG 23:3
Zeph. 3:3 1 TG 23:3,4
Zeph. 3:4 1 TG 23:4
Zeph. 3:5 — 1 TG 23:4
Zeph. 3:6-8  1 TG 23:5
Zeph. 3:9  1 TG 23:7
Zeph. 3:10,11 1 TG 23:7
Zeph. 3:11,12  ABN1:13
Zeph. 3:12 1 TG 23:7
Zeph. 3:13 1 TG 23:8
Zeph. 3:13  1 TG 26:23
Zeph. 3:13 SR1: 101
Zeph. 3:13 SR1: 127
Zeph. 3:13  SR1: 133
Zeph. 3:13  SR1: 153
Zeph. 3:13 SR1: 174
Zeph. 3:13  SR1: 175
Zeph. 3:13  SR1: 197
Zeph. 3:13 SR1: 219
Zeph. 3:13 SR1: 229
Zeph. 3:13)  SR2: 265
Zeph. 3:14  1 TG 23:8
Zeph. 3:15 1 TG 23:8
Zeph. 3:16-20  1 TG 23:8,9

HAGGAI

Hag. 1:1  1 TG 10:20
Hag. 1:5-11)  1 TG 13:9
Hag. 1:12-14  1 TG 13:10
Hag. 1:20,21  1 TG 13:10
Hag. 2:1-3  1 TG 13:3
Hag. 2:3)  SR2: 261
Hag. 2:4,5 1 TG 13:4
Hag. 2:5) SR2: 226
Hag. 2:6-8 1 TG 13:4
Hag. 2:6-9) SR2: 280
Hag. 2:9 1 TG 13:5
Hag. 2:9) SR2: 261
Hag. 2:10-13 1 TG 13:8
Hag. 2:14  1 TG 13:9
Hag. 2:15-17  1 TG 13:8
Hag. 2:18,19 1 TG 13:9
Hag. 2:21,22 1 TG 13:5,6
Hag. 2:21-23  1 TG 10:23
Hag. 2:22) SR2: 280
Hag. 2:22,23 TN6: 19
Hag. 2:22,23)  1 TG 14:20
Hag. 2:23 SR2: 270
Hag. 2:23 SR2: 279

ZECHARIAH

Zech. 1 TN6: 61
Zech. 1 TN6: 62
Zech. 1 TN6: 64
Zech. 1:1 1 TG 10:20
Zech. 1:1  1 TG 11:3
Zech. 1:2-6 1 TG 11:4
Zech. 1:7,8 1 TG 11:5
Zech. 1:8-11  TN6: 60
Zech. 1:9-11  1 TG 11:5
Zech. 1:12 1 TG 11:7
Zech. 1:13,14 1 TG 11:8
Zech. 1:14-17  2 TG 44:50,51
Zech. 1:16  ABN5: 91
Zech. 1:16,17  1 TG 11:8,9
Zech. 1:17  TN6: 63
Zech. 1:18,19  1 TG 11:10
Zech. 1:18-21  TN12: 49,50
Zech. 1:18-21)  SR2: 260
Zech. 1:20,21  1 TG 11:11
Zech. 1:20,21  1 TG 12:15
Zech. 1:20,21  1 TG 15:18
Zech. 1:20,21  2 TG 44:50,51
Zech. 2  1 TG 5:5
Zech. 2 1 TG 12:15
Zech. 2  1 TG 12:27
Zech. 2:1-4 1 TG 12:16
Zech. 2:4,5 1 TG 5:5,6
Zech. 2:5  TN1: 39,40
Zech. 2:5) TN4: 9
Zech. 2:5 TN8: 81
Zech. 2:5 –  1 TG 10:23
Zech. 2:5  1 TG 12:22
Zech. 2:5) 1 TG 19:3
Zech. 2:5  1 TG 25:12
Zech. 2:5  1 TG 30:20
Zech. 2:5 – 2 TG 35:5
Zech. 2:6) TN2: 28
Zech. 2:6 – –1 TG 12:23
Zech. 2:7 1 TG 12:23
Zech. 2:8 TN5: 57
Zech. 2:8 1 TG 10:24
Zech. 2:8  1 TG 12:24
Zech. 2:9 1 TG 12:24
Zech. 2:10 1 TG 12:25
Zech. 2:10) SR2: 287
Zech. 2:10,11  TN1: 39,40
Zech. 2:10,11  2 TG 35:5
Zech. 2:10,11 ABN3: 68
Zech. 2:10,11)  SR2: 264
Zech. 2:10-13 1 TG 5:5,6
Zech. 2:10-13  1 TG 48:26,27
Zech. 2:10-13  ABN5: 91
Zech. 2:11 TN8: 81
Zech. 2:11  1 TG 10:23
Zech. 2:11  1 TG 12:24
Zech. 2:11  1 TG 12:26
Zech. 2:11 ABN3: 52
Zech. 2:11 ABN3: 53
Zech. 2:11) SR2: 260
Zech. 2:12 l TG 10:24
Zech. 2:12 1 TG 12:27
Zech. 2:13 1 TG 10:23
Zech. 2:13 1 TG 12:28
Zech. 3 1 TG 14:21
Zech. 3:1-4  l TG 8:22
Zech. 3:1-5  2 TG 42:33
Zech. 3:5  l TG 8:23
Zech. 3:7  ABN4: 26
Zech. 3:7,8)  SR2: 280
Zech. 3:8 1 TG 8:24
Zech. 3:8 2 TG 46:31
Zech. 3:8  ABN5: 23
Zech. 3:8 WHR: 48
Zech. 3:8 JL7: 10
Zech. 3:9) TN8: 63
Zech. 3:9 1 TG 8:24,25
Zech. 3:9,10)  SR2: 287
Zech. 3:10  1 TG 8:25
Zech. 4 TN6: 17
Zech. 4 TN6: 24
Zech. 4 TN6: 62
Zech. 4 TN9: 62
Zech. 4  ABN3: 31
Zech. 4)  WHR: 37
Zech. 4)  JL3: l
Zech. 4  SR2: 270
Zech. 4:1-4 1 TG 14:17
Zech. 4:1-6 TN6: 17
Zech. 4:1-6)  SR2: 283
Zech. 4:2) ABN1: 56
Zech. 4:5,6  1 TG 14:18
Zech. 4:6 TN4: 44
Zech. 4:6 TN6: 19
Zech. 4:6) TN6: 21
Zech. 4:6 2 TG 15:9
Zech. 4:6 – 2 TG 44:44
Zech. 4:6 FB: 26
Zech. 4:6) SR2: 287
Zech. 4:6,7  WHR: 57,58
Zech. 4:8,9 — 1 TG 14:20
Zech. 4:9 1 TG 12:24
Zech. 4:9) SR2: 280
Zech. 4:10  1 TG 14:21
Zech. 4:11,12  1 TG 14:21
Zech. 4:12) TN15: 48
Zech. 4:12 SR2: 210
Zech. 4:12-14 TN6: 17
Zech. 4:12-14)  SR2: 283
Zech. 4:13,14  1 TG 14:22
Zech. 4:14) SR2: 284
Zech. 6:1-8 TN2: 8
Zech. 6:1-8 TN2: 9
Zech. 6:1-8) TN11: 12
Zech. 6:1-8  2 TG 22:17
Zech. 6:1-8  2 TG 22:18
Zech. 6:3) TN2: 45
Zech. 6:4,5 TN2: 25
Zech. 6:6,7 TN2: 27
Zech. 6:6,7 TN2: 37
Zech. 6:7 TN2: 43
Zech. 6:8 TN2: 29
Zech. 6:11 1 TG 8:26
Zech. 6:12 – -1 TG 8:27
Zech. 6:12,13)  SR2: 260
Zech. 6:13 1 TG 8:27
Zech. 6:13) SR2: 260
Zech. 6:14 –1 TG 8:26
Zech. 6:15 1 TG 8:27
Zech. 6:15) SR2: 260
Zech. 7:14 SR2: 140
Zech. 8 1 TG 16:22
Zech. 8 1 TG 16:30
Zech. 8:1-3 1 TG 16:24
Zech. 8:3) TN2: 10
Zech. 8:3) TN5: 44
Zech. 8:3 2 TG 22:20
Zech. 8:3 2 TG 46:33
Zech. 8:3 ABN5: 91
Zech. 8:4,5 1 TG 16:24
Zech. 8:6 1 TG 16:25
Zech. 8:7 1 TG 10:24
Zech. 8:7,8 1 TG 16:22
Zech. 8:7,8 1 TG 16:25
Zech. 8:9  1 TG 16:25
Zech. 8:10-12 1 TG 16:26
Zech. 8:13 1 TG 16:22,23
Zech. 8:13 1 TG 16:26
Zech. 8:14,15 1 TG 16:26,27
Zech. 8:16 1 TG 16:27
Zech. 8:17 1 TG 16:27
Zech. 8:18,19 1 TG 16:28
Zech. 8:20,21 1 TG 10:24
Zech. 8:20-22  1 TG 16:23
Zech. 8:20-23)  SR2: 281
Zech. 8:22 1 TG 16:28
Zech. 8:22) SR2: 264
Zech. 8:22,23 1 TG 10:25
Zech. 8:22,23 2 TG 46:33
Zech. 8:23] TN8: 88
Zech. 8:23 1 TG 16:28
Zech. 9:9- -1 TG 10:25
Zech. 9:9 1 TG 15:5
Zech. 9:10 1 TG 10:26
Zech. 9:16 TN2: 66
Zech. 10: 1)  TN14: 39
Zech. 10:1) TN14: 41
Zech. 10:1 TN14: 43
Zech. 10:1 1 TG 17:3
Zech. 10:1 ABN1: 90
Zech. 10:1) ABN1: 91
Zech. 10:2 1 TG 17:7
Zech. 10:3 1 TG 17:8
Zech. 10:3 WHR: 30
Zech. 10:4 1 TG 17:8
Zech. 10:5 1 TG 17:8
Zech. 10:5) SR2: 280
Zech. 10:5)  SR2: 287
Zech. 10:6 1 TG 17:9
Zech. 10:6-12)  TN8: 68,69
Zech. 10:7 – 1 TG 17:9
Zech. 10:8 l TG 17:9
Zech. 10:8 1 TG. 19:4
Zech. 10:9 – -1 TG 17:10
Zech. 10:10 1 TG 17:10
Zech. 10:11,12 1 TG 17:10
Zech. 12:1 1 TG 9:3
Zech. 12:2 —1 TG 9:3
Zech. 12:3 TN2: 25
Zech. 12:3 – -TN4: 62,63
Zech. 12:3 –TN5: 96,97
Zech. 12:3) TN8: 20
Zech. 12:3 TN8: 31
Zech. 12:3 TN8: 58,59
Zech. 12:3 1 TG 9:4
Zech. 12:3 1 TG 10:26
Zech. 12:3 -ABN2: 93
Zech. 12:3)  SR2: 287
Zech. 12:4 1 TG 9:4
Zech. 12:4 1 TG 19:5
Zech. 12:5 1 TG 9:4
Zech. 12:5-14  2 TG 44:46-48
Zech. 12:6 1 TG 9:5
Zech. 12:6 1 TG 19:5
Zech. 12:7 1 TG 9:5
Zech. 12:8 TN4: 62,63
Zech. 12:8 TN5: 96,97
Zech. 12:8 TN8: 18
Zech. 12:8) TN8: 58
Zech. 12:8 TN8: 58,59
Zech. 12:8 1 TG 9:3
Zech. 12:8 1 TG 9:6
Zech. 12:8) ABN1: 33
Zech. 12:8 ABN1: 73
Zech. 12:8 ABN2: 93
Zech. 12:8 ABN3: 64
Zech. 12:8 WHR: 48
Zech. 12:8) SR2: 287
Zech. 12:8 SR2: 290
Zech. 12:8  SR2: 294
Zech. 12:8)  SR2: 296
Zech. 12:8,9 TN8: 31
Zech. 12:8,9)  TN8: 61
Zech. 12:8,9 -1 TG 10:26
Zech. 12:8-10  2 TG 34:29,30
Zech. 12:8-11)  SR2: 171
Zech. 12:9,10  1 TG 9:13,14
Zech. 12:11-14  1 TG 9:14,15
Zech. 12:12-14) 1 TG 18:13
Zech. 13: 1 TN4: 63
Zech. 13:1 TN8: 18
Zech. 13:1 1 TG 18:13
Zech. 13:1) SR2: 171
Zech. 13:1) SR2: 290
Zech. 13:1,2 1 TG 18:14
Zech. 13:1,2 ABN1: 73
Zech. 13:1,2 SR2: 294
Zech. 13:1-5  2 TG 44:46-48
Zech. 13:2 TN8: 19
Zech. 13:2 TN10: 40
Zech. 13:2) SR2: 297
Zech. 13:3 TN6: 41
Zech. 13:3-5- 1 TG 18:15
Zech. 13:6,7- 1 TG 18:17
Zech. 13:6,7 SR2: 241’
Zech. 13:8 TN5: 95
Zech. 13:8 — -1 TG 18:17
Zech. 13:8) — -SR2: 260
Zech. 13:8,9 TN5: 94
Zech. 13:8,9 —2 TG 34:29
Zech. 13:8,9 — ANS 52,53
Zech. 13:8,9 ABN3: 53
Zech. 13:8,9) SR2: 264
Zech. 13’:8,9) -SR2: 282
Zech. 13:8,9) -SR2: 287
Zech. 13:9 1 TG 18:18
Zech. 14 1 TG 20:11
Zech. 14:1 1 TG 19:3
Zech. 14:1,2 2 TG 41:18
Zech. 14:1-4 2 TG 10:28
Zech. 14:1-4 FB: 11
Zech. 14:2 -1 TG 19:3
Zech. 14:3,4 1 TG 19:4
Zech. 14:4 2 TG 31:7
Zech. 14:4,5  2 TG 31:6
Zech. 14:4,5 – — 2 TG 41:14
‘ Zech. 14:4,5)  2 TG 44:51
Zech. 14:5  1 TG 19:4
Zech. 14:5)  1 TG 40:21
Zech. 14:6,7 1 TG 19:6
Zech. 14:8  1 TG 19:7
Zech. 14:9  1 TG 19:7
Zech. 14:10,11  1 TG 19:8
Zech. 14:11 — 1 TG 20:11
Zech. 14:12 – 1 TG 20:12
Zech. 14:13 –1 TG 20:12
Zech. 14:14 –1 TG 20:12
Zech. 14:15 -1 TG 20:13
Zech. 14:16 -1 TG 20:13
Zech. 14:16 SR2: 128
Zech. 14:17 1 TG 20:13
Zech. 14:18  1 TG 20:13,14
Zech. 14:19 1 TG 20:14
Zech. 14:20 TN2: 24
Zech. 14:20 TN5: 90
Zech. 14:20 1 TG 20:14
Zech. 14:20,21 TN3: 74
Zech. 14:20,21 TN8: 31
Zech. 14:20,21)  SR2: 265
Zech. 14:21 TN1: 26
Zech. 14:21 -TN9: 64,65
Zech. 14:21 1 TG 20:15

MALACHI

Mal. 2:1 2 TG 30:17
Mal. 3 TN4: 36
Mal. 3 2 TG 37:14
Mal. 3 SR1: 110
Mal. 3) SR1: 113
Mal. 3:1  2 TG 11:17
Mal. 3:1 2 TG 31:3,4
Mal. 3:1 JL9: 1
Mal. 3:1,2 TN15: 65
Mal. 3:1,2 1 TG 24:16
Mal. 3:1,2 2 TG 30:11
Mal. 3:1,2 JL1: 5 .
Mal. 3:1,2- — SR1: 178
Mal. 3:1-3 TN3: 4.3
Mal. 3:1-3) TN3: 47
Mal. 3:1-3 TN3: 49
Mal. 3:1-3 TN4: 36
Mal. 3:1-3 TN4: 37
Mal. 3:1-3)  1 TG 15:14
Mal. 3:1-3 1 TG 15:18
Mal. 3:1-3 1 TG 26:23
Mal. 3:1-3  1 TG 30:19,20
Mal. 3:1-3) —1 TG 38:22
Mal. 3:1-3) — 1 TG 43:15
Mal. 3:1-3) –1 TG 45:19
Mal. 3:1-3)  2 TG 4:16
Mal. 3:1-3  2 TG 33:13,14
Mal. 3:1-3) 2 TG 41:3
Mal. 3:1-3 -2 TG 42:30
Mal. 3:1-3  2 TG 44:33,34
Mal. 3:1-3 ABN2: 42
Mal . 3:1-3 ABN3: 7
Mal. 3:1-3) – –ABN3: 70
Mal. 3:1-3 -GCS: 11
Mal. 3:1-3) –WHR: 29
Mal. 3:1-3) WHR: 31
Mal. 3:1-3) JL2: 4
Mal. 3:1-3 JL2: 5
Mal. 3:1-3) JL6: 2
Mal. 3:1-3 JL6: 3
Mal. 3:1-3 SR1: 151
Mal. 3:1-3- -SR1: 170
Mal. 3:1-3 SR2: 184
Mal. 3:1-3) SR2: 240
Mal. 3:1-5  1 TG 21:19
Mal. 3:1-5)  ABN1: 78
Mal. 3:1-6  1 TG 28:19
Mal. 3:1-6-  SR2: 216
Mal. 3:1-18  TN8: 40-42
Mal. 3:2 ABN1: 68
Mal. 3:2 ABN2: 38
Mal. 3:2,3 TN3: 46
Mal. 3:2,3  TN9: 16,17
Mal. 3:2,3 1 TG 15:16
Mal. 3:2,3 2 TG 31:4
Mal. 3:2,3 SR1P: 20
Mal. 3:2,3 WHR: 30
Mal. 3:2,3 JL9: 2
Mal. 3:2-4 2 TG 11:17,18
Mal. 3:3 TN1: 46
Mal. 3:3  2 TG 30:12
Mal. 3:3,4  1 TG 12:26
Mal. 3:4 TN4: 63
Mal. 3:4  2 TG 30:12,13
Mal. 3:5  TN3: 55
Mal. 3:5)  TN4: 43
Mal. 3:5 2 TG 30:16
Mal. 3:5 2 TG 44:33,34
Mal. 3:6 TN6: 10
Mal. 3:6-9 2 TG 30:17
Mal. 3:7 JL9: 3
Mal. 3:8-10 JL9: 3
Mal. 3:8-12  2 TG 10:26
Mal. 3:8-12 FB: 9
Mal. 3:9 TN4: 43
Mal. 3:9) TN4: 67
Mal. 3:10 TN4: 43,44
Mal. 3:10) TN10: 20
.Mal. 3:10  2 TG 30:18
Mal. 3:10) – -ABN4: 45
Mal. 3:11,12 TN4: 63
Mal. 3:11,12 2 TG 30:19
Mal. 3:11,12) JL9: 6
Mal. 3:13) TN5: 109
Mal. 3:13-15 – 2 TG 30:20
Mal. 3:13-15) JL9: 7
Mal. 3:16 WHR: 20
Mal. 3:16,17 2 TG 30:20
Mal. 3:16-18) JL9: 7
Mal. 3:17) WHR: 38
Mal. 3:17,18  1 TG 39:13
Mal. 3:18  2 TG 30:21
Mal. 4 2 TG 8:16
Mal. 4—- – 2 TG 37:14
Mal. 4:1) 2 TG 4:19
Mal. 4:1 2 TG 30:21
Mal. 4:1) SR2: 116 ‘
Mal. 4:1) SR2: 253
Mal. 4:1-3 TN13: 11
Mal. 4:1-3 1 TG 45:21,22
Mal. 4:1-3 1 TG 50:28
Mal. 4:1-3 2 TG 10:24
Mal. 4:1-3 FB: 7
Mal. 4:2,3) SR2: 241
Mal. 4:4 TN13: 11
Mal. 4:4 2 TG 30:21
Mal. 4:4 ABN3: 88
Mal. 4:4 JL9: 2
Mal. 4:4,5  2 TG 37:14
Mal. 4:4-6 1 TG 50:28
Mal. 4:5) TN4: 32
Mal. 4:5) TN4: 60,61
Mal. 4:5 TN5: 87
Mal. 4:5 TN6: 79,80
Mal. 4:5) TN8: 6U
Mal. 4:5 TN9: 28
Mal. 4:5 TN9: 43
Mal. 4:5) TN9: 59
Mal. 4:5) TN9: 61
Mal. 4:5) TN9: 67
Mal. 4:5) TN12: 24
Mal. 4:5) TN12: 35
Mal. 4:5 TN13: 11
Mal. 4:5) TN15: 57
Mal. 4:5)— – 1 TG 5:7
Mal. 4:5 2 TG 30:11,12
Mal. 4:5 2 TG 31:3,4
Mal. 4:5) 2 TG 45:9
Mal . 4:5) ABN1: 78
Mal. 4:5 ABN5: 80
Mal. 4:5] GCS 11
Mal. 4:5 WHR: 29
Mal. 4:5) WHR: 31
Mal. 4:5) JL2: 7
Mal. 4:5) JL9: 1
Mal. 4:5 SR1: 35
Mal. 4:5 SR1: 221
Mal . 4:5) SR2: 230
Mal. 4:5) SR2: 240
Mal. 4:5,6  TN8: 39,40
Mal. 4:5,6  2 TG 7:11
Mal. 4:5,6 2 TG 8:16
Mal. 4:5,6 2 TG 30:21
Mal. 4:5,6—- GCS: 5
Mal. 4:5,6 GCS: 37
Mal. 4:5,6 JL9: 3
Mal. 4:6)  1 TG 7:11
Mal. 4:6 SR1P: 93
Mal. 4:6 GCS: 6
Related Posts
NEWS ITEMS
Upcoming Events
26 January 2021
Repeat Every 1 Week(s) on : Tuesday
When it's time, join the meeting from here: CLICK
See more

13 February 2021
Repeat Every 1 Month(s) on the Second Sabbath
When it's time, join the meeting from here: CLICK
See more

Recent Comments
Log In
BE OF GOOD CHEER
"'Let not your heart be troubled; ye believe in God, believe also in Me. In My Father's house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto Myself; that where I am, there ye may be also.'
John 14:1-3.Jesus Christ
"Long have we waited for our Saviour's return. But none the less sure is the promise. Soon we shall be in our promised home. There Jesus will lead us beside the living stream, flowing from the throne of God, and will explain to us the dark providence through which on this earth He brought us in order to perfect our characters.
1SC9:1.2Bro. V. T. Houteff
There we shall behold with undimmed vision the beauties of Eden restored. Casting at the feet of the Redeemer the crowns that He has placed on our heads, and touching our golden harps, we shall fill all heaven with praise to Him that sitteth on the throne."
8T 254Sister Ellen G. White
GET IN TOUCH
GADSDA Calendar
Symbolic Codes Old Testament Index